ÖZDEN DEMİR
(Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Adana, Türkiye)
AHMET DOĞANAY
(Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Adana, Türkiye)
Yıl: 2009Cilt: 3Sayı: 37ISSN: 1302-9967Sayfa Aralığı: 54 - 68Türkçe

221 1
Sosyal bilgiler dersinde bilişsel koçluk yoluyla öğretilen bilişsel farkındalık stratejilerinin epistemolojik inaçlara ve kalıcılığa etkisi
Bu çalışmada bilişsel koçluğa dayalı bilişsel farkındalık stratejileri temel alınarak yapılan öğretimin, epistemolojik inançlara ve kalıcılığına etkisi incelenmiştir. Araştırma deneysel araştırma modellerinden biri olan ön test-son test kontrol gruplu deneme modeline göre desenlenmiştir. Araştırma 2007-2008 öğretim yılı bahar döneminde Adana İli Seyhan İlçesinde yer alan yansız olarak seçilen İsmet İnönü, Celalettin Seyhan ve Töbank İlköğretim Okullarının altıncı sınıf öğrencileri üzerinde yürütülmüştür. Araştırmada birinci deney grubunda 20; birinci kontrol grubunda 25 ve ikinci kontrol grubunda ise 25 olmak üzere toplam 70 öğrenci, çalışma grubunda yer almıştır. Epistemolojik İnançlar ölçeği ve görüşme formundan elde edilen veriler; nitel boyutta temalara ayrılarak içerik analiziyle nicel boyutta ise SPSS 15.0 istatistik paket programı aracılığıyla çözümlenmiştir. Verilerin aritmetik ortalamaları, standart sapmaları betimsel olarak verildikten sonra, tek yönlü varyans analizi (Anova) ve kovaryans analizleri (Ancova) yapılmıştır. Sonuç olarak, epistemolojik inançların öğrenmenin yeteneğe bağlı olduğuna dair inanç ve tek bir doğrunun var olduğuna dair inanç boyutları açısından deney grubu lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Ancak öğrenmenin çabaya bağlı olduğuna dair inanç boyutu açısından deney grubu lehine anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Kalıcılık puanları açısından ise öğrenmenin çabaya bağlı olduğuna dair inanç ve öğrenmenin yeteneğe bağlı olduğuna dair inanç puanları açısından deney grubu lehine anlamlı bir farklılık gözlenirken tek bir doğrunun var olduğuna dair inanç puanı açısından ise anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Ayrıca deney grubundaki öğrenciler uygulamanın bilginin gelişebileceğine dair inançlarını olgunlaştırdığını ve düzenleme ve kendini değerlendirme becerilerini geliştirdiğini belirtmişlerdir.
sosyal bilgiler Adana
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
DergiDiğerErişime Açık
 • Aviram M., Ophir R., Raviv D. ve Shiloah M. (1998), ‘‘ Experiential learning of clinical skills by beginning nursing students: ‘‘coaching’’ project by fourth-year student interns,’’ Journal of Nursing Education, 37(5), ss. 228- 231.
 • Bloom, G., Castagna C. ve Warren B. (2003), ‘‘More than mentors: principal coaching’’,Leadership, 32 (5), ss. 20–23.
 • Brownlee, J. (2001), ‘‘Epistemological beliefs in pre-service teacher education students’’, Higher Education Research and Development, 20 (3), ss. 281–291.
 • Brownlee, J., Purdie, N. ve Boulton-Lewis, G. (2001), ‘‘Changing epistemological beliefs in preservice teacher education students’’, Teaching in Higher Education, 6(2), ss. 247–268.
 • Cevizci, A. (2005), Felsefe Ansiklopedisi(6. Baskı). İstanbul: Paradigma Yayıncılık.
 • Chan, K. K. (2003), ‘‘Hong kong teacher education students’epistemological beliefs and approaches to learning’’, Research in Education, 69, ss. 36-50.
 • Cochran, B. ve DeChesere J. (February/March,1995), ‘‘Teacher empowerment through cognitive coaching’’, Thrust for Educational Leadership, 24(5), ss. 24–28.
 • Cooper, F. (2008), ‘‘An examination of the impact of multiple intelligences and metacognition on the achievement of mathematics students’’, Unpublished Ph. Dissertation, Capella University.
 • Costa, L.A ve Kallick B.(2000), ‘‘Getting into the habit of reflection’’, Educational Leadershıp,57(7), ss. 60–62.
 • Deryakulu, D. ve Büyüköztürk Ş. (2002), ‘‘Epistemolojik inanç ölçeği'nin geçerlik ve güvenirlik çalışması’’ Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(8), ss. 111- 125.
 • Deryakulu, D. (2004), Epistemolojik İnançlar, Y.Kuzgun ve D. Deryakulu (Editör), Eğitimde Bireysel Farklılıklar, ss. 259-289, Ankara: Nobel Yayınları.
 • Ellett A. J. (2006), ‘‘Broad study but narrow question: A friendly critique of Perry's article’’,Research on Social Work Practice, 16, ss. 406.
 • Grealish, L. (2000), ‘‘The skills of coach are an essential element in clinical learning’’, Journal of Nursing Education, 39(5), ss. 231–233.
 • Greene A. ve Azevedo R.(2007), ‘‘A theoretical review of Winne and Hadwin’s model of selfregulated learning: new perspectives and directions’’, Review of Educational Research,77(3), ss. 334–372.
 • Grene, B. T. (2004), ‘‘Lıterature revıew for school-based staff developers and coaches’’,http://www.nsdc.org/library/schoolbasedlitreview.pdf. adresinden 14 Kasım 2006 tarihinde alınmıştır.
 • Georghiades, P. (2004), ‘‘Making pupils’ conceptions of electricity more durable by means of situated metacognition’’, International Journal of Science Education, 26 (1), ss. 85–99.
 • Kajanne A. ve Backman A. M. (1999), ‘‘Laypeople’s viewpoints about the reasons for expert controversy regarding food additives’’, Public Understand. Sci. 8, ss. 303–315.
 • Kramarski B. (2008) ‘‘Promoting teachers’ algebraic reasoning and self-regulation with metacognitive guidance’’, Metacognition Learning 3(2), ss. 83–99.
 • Krista, R. M. (2004), ‘‘Personal epistemology and mathematics: a critical review and synthesis of research’’, Review of Educational Research, 2004, 74(3), ss. 317-377.
 • Louca (2003), ‘‘The concept and ınstruction of metacognition,’’ Teacher Development, 7(1), ss. 9–30.
 • Mevarech Z. R. ve Amrany C. (2008), ‘‘Immediate and delayed effects of meta-cognitive instruction on regulation of cognition and mathematics achievement’’, Metacognition Learning 3(2), ss. 147–157.
 • Paris, S. G. ve Winograd P. (1990), How metacognition can promote academic learning and instruction, B. F. Jones ve L. Idol (Edt), Dimension of Thinking and Cognitive Instruction, New Jersey: NCREL-Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
 • Pieschl S., Stahl, E. ve Bromme, R. (2008), ‘‘Epistemological beliefs and self-regulated learning with hypertext’’, Metacognition Learning 3(3), ss.17–37.
 • Schommer, M., Mau, W. C., Broohart, S ve Hutter, R (2000), ‘‘Understanding middle students’ beliefs about knowledge and learning using a multidimensional paradigm’’, The Journal of Educational Research,94(2), ss. 120-127.
 • Stahl, E., Pieschl S. ve Bromme, R. (2006), ‘‘ Task complexity, epistemological beliefs and metacognitive calıbration: an exploraty study’’, J.Educational Computing Research, 35(4),ss.319-338.
 • Thomas, J. A. (2008) ‘‘Reviving Perry: an analysis of epistemological change by gender and ethnicity among gifted high school students’’, Gifted Child Quarterly 52(1), ss. 87–98.
 • Waddell, D. L. ve Dunn N. (2005), ‘‘Peer coaching: the next step in staff development’’, The Journal of Continuing Education in Nursing, 36(2), ss. 84-89.
 • Winne, P. H. ve Hadwin A. F. (1998), Studying as self-regulated, D. J. Hacker, J. Dunlosky, A. C. Graesser (Edt), Metacognition in Educatinal Theory and Practice, ss.277–305, London:Lawrence Erlbaum Associates Publishers.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.