BAYRAM TAY
(Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı, Kırşehir, Türkiye)
Kasım YILDIRIM
(Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye)
Yıl: 2009Cilt: 9Sayı: 3ISSN: 1303-0485 / 2148-7561Sayfa Aralığı: 1499 - 1542Türkçe

375 10
Sosyal bilgiler dersinde kazandırılması amaçlanan değerlere ilişkin veli görüşleri
Bu araştırmada, ilköğretim dördüncü ve beşinci sınıf öğrenci velililerinin sosyal bilgiler dersinde kazandırılması amaçlanan değerler konusundaki görüşlerinin neler olduğu tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırma verileri, araştırmacılar tarafından hazırlanan Değer Eğitimi-I ve Değer Eğitimi-II anket formları ile elde edilmiştir. Araştırmanın çalışma evreni Kırşehir merkezdeki ilköğretim okullarından rastgele yolla seçilen iki ilköğretim okulunun dördüncü ve beşinci sınıfına devam eden öğrencilerin (öğrenci sayısı sıra ile 331 ve 326) velileridir. Bu çalışma evreninden olasılığa dayalı örnekleme tekniklerinden tabakalı örnekleme ile çalışmanın örneklemi oluşturulmuş ve anketlere cevap veren sırasıyla 378 ve 387 veli çalışmanın örneklemini oluşturmuştur. Elde edilen bulgulara göre ilköğretim dördüncü ve beşinci sınıf öğrenci velileri öğretilmesi gerekli değerleri on dokuz farklı değer ile ifade etmişler, değerlerin öğretilme gerekçelerini başarılı olmak, toplumsallaşmak, demokratikleşmek, çocukların kendilerini geliştirmesi, öğretilmesi gerekli olduğu için ve barış şeklinde belirtmişlerdir. Veliler değer eğitimi konusunda kendilerini ve okulları yeterli görmekte ve değer eğitiminin öncelikli olarak ailenin sonra da okulun işi olduğunu düşünmektedirler. Öğrenci velileri; vatanseverlik, dürüstlük, aile birliğine önem verme, sorumluluk ve çalışkanlık değerlerini öncelikli görmektedirler.
DergiDiğerErişime Kapalı
 • Akbaş, O. (2004). Türk milli eğitim sisteminin duyuşsal amaçlarının ilköğretim ikinci kademedeki gerçekleşme derecesinin değerlendirilmesi. Yayımlanmamış doktora tezi,Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Akyüz, Y. (2005). Türk eğitim tarihi “M.Ö. 1000-M.S. 2004”. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Altunya, N. (2003). Vatandaşlık bilgisi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Arcus, M.E. (1980). Value reasoning: An approach to values education. Family Relations,29, 163-171.
 • Aydın, M. Z. (2006). Ailede çocuğun ahlak eğitimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Bacanlı, H. (2005). Duygusal davranış eğitimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Balat, G. U. (2004). Çocuklar ve değerler eğitimi. Çoluk Çocuk Dergisi, 45, 18-20.
 • Balat, G. U. (2007). Ailede iletişim ve temel değerler eğitimi. İlköğretmen Eğitimci Dergisi, 14, 35-36.
 • Balcı, A. (2005). Sosyal bilimlerde araştırma “yöntem, teknik ve ilkeler”. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Bloom, B. S. (1998). İnsan nitelikleri ve okulda öğrenme (çev. D. A. Özçelik). İstanbul:Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Buzelli, C. A. (1992). Young children’s moral understanding: Learning about right and wrong. Young Children, 47, 47-53.
 • Dilmaç, B. ve Ekşi, H. (2007). Değerler eğitiminde temel tartışmalar ve temel yaklaşımlar.İlköğretmen Eğitimci Dergisi, 14, 21-29.
 • Dilmaç, B., Kulaksızoğlu, A., & Ekşi, H. (2007). Values education program on a group of science high school studens. Educational Sciences: Th eory & Practice, 7, 1241-1262.
 • Doğanay, A. (2006). Değerler eğitimi. C. Öztürk (Ed.), Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi içinde (s. 255-286). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Doğanay, A. ve Sarı, M. (2004). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerine temel demokratik değerlerin kazandırılma düzeyi ve bu değerlerin kazandırılma sürecinde açık ve örtük programın etkilerinin karşılaştırılması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 10, 356-383.
 • Ekşi, H. (2003). Character education programs an approach for acquiring core human values. Journal of Values Education, 1, 79-96.
 • Elkatmış, M. (2007). İnsan hakları eğitimi. Ankara: Türk Demokrasi Vakfı Yayınları.
 • Francis, B., & Archer, L. (2005). British-Chinese pupils’ an parents’ construction of the value of education. British Educational Research Journal, 31, 89-108.
 • Gutek, G. L. (2001). Eğitime felsefi ve ideolojik yaklaşımlar (çev. N. Kale). Ankara:Ütopya Yayınevi.
 • Halstead, J. M., & Taylor, J. T. (1996). Values in education and education in values.London: Falmer Press.
 • Halstead, J. M., & Taylor, M. J. (2000). Learning and teaching about values: A review of recent research. Cambridge Journal of Education, 30, 169-202.
 • Haydon, G. (1998). Between the common and the diff erentiated: Refl ections on the work of the school curriculum and assessment authority on values education. The Curriculum Journal, 9, 5-21.
 • Hoge, J. D. (2002). Character education, citizenship, education , and the social studies.The Social Studies, 93 (3), 103-108.
 • Hoower-Dempsey, K. V., & Sandler, H. M. (1997). Why do parents become involved in their children’s education? Review of Educational Research, 67, 3-42.
 • Izzo, C. V., Weissberg, R. P., Kasprow, W. J., & Fendrich, M. (1999). A longitudinal assessment of teacher perceptions of parent involvement in Children’s education and school performance. American Journal of Community Psychology, 27, 817-839.
 • Kağıtçıbaşı, Ç., & Kuşdil, E. (2000). Türk öğretmenlerin değer yönelimleri. Türk Psikoloji Dergisi, 15, 56-76.
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kuçuradi, İ. (1998). İnsan ve değerleri, Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları.
 • Kutnick, P. (1995). Developing pupils’ social skills for learning, social interaction and cooperation. Education, 23, 55-59.
 • Lickona, T. (1991). Educating for character: How our schools can teach respect and responsibility.New York, NY: Bantam Books.
 • Lickona, T. (1996). Eleven principles of eff ective character education. Journal of Moral Education, 25, 93.
 • Millî Eğitim Bakanlığı. (2005). İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı ve kılavuzu. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.
 • Milson, A. J. (2000). Social studies teacher educators’ perceptions of character education.The ory and Research in Social Education, 28, 144-169.
 • Önür, N. (2004). Modernleşme sürecinde okul aile ve medya kavşağında toplumsal değerler. Uluslararası “Değerler ve Eğitimi” Sempozyumu’nda sunulan bildiri, Ensar Vakfı Genel Merkezi, Süleymaniye caddesi No:11, Süleymaniye, İstanbul.
 • Özensel, E. (2003). The sociological relevance of values. Journal of Values Education,3, 217-239.
 • Ryan, K. A. (1986). The new moral education. Phi Delta Kappan, 68, 228-233.
 • Sanchez, T. R. (2006). Harry Truman and atomic bomb: An excursion into character education. American Secondary Education, 35, 58-65.
 • Silcock, P., & Duncan, D. (2001). Values ecquisition and values education: Some proposals. British Journals of Educational Studies, 49, 242-259.
 • Sönmez, V. (2008). Öğretim ilke ve yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Tay, B. (2009). Prospective teachers’ views concerning the values to teach in the course of social sciences. Social and Behavioral Sciences, 1, 1187-1191.
 • Wilson, J. (2000). Methodology and moral education. Oxford Review of Education, 26, 255-262.
 • Yazıcı, H. ve Koca, M. K. (2008). Sosyal bilgiler öğretimi programı. B. Tay ve A. Öcalan (Ed.), Özel öğretim yöntemleriyle sosyal bilgiler öğretimi içinde (s. 21-36). Ankara:Pegem A Yayıncılık.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara:Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, K. (2009). Values education experiences of Turkish class teachers: A phemonological approach. Eurasion Journal of Educatioanal Research, 35, 165-184.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.