HÜSEYİN ALİ KUTLU
(Kafkas Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Kars, Türkiye)
Yıl: 2010Cilt: 0Sayı: 46ISSN: 1304-0391Sayfa Aralığı: 232 - 246Türkçe

123 0
Muhasebe eğitiminin, nitelikli işgücü yetiştirme açısından değerlendirilmesi
Küreselleşme akımının yaygınlaşmasıyla beraber yaşanan yoğun rekabet, daha mükemmel ve hatasız mal/hizmet üretimini zorunlu kılmaktadır. Bu çerçevede muhasebe uygulamalarının önemi de artmakta ve muhasebe, gerek bir bilim dalı olarak gerekse bir meslek olarak çok daha önemli bir konuma gelmektedir. Muhasebeye yüklenen görevlerin sayısındaki bu artış, muhasebe meslek mensubunun uzman ve nitelikli bir vasıfta olmasını zorunlu hale getirmiştir. Acaba muhasebe eğitimi bu vasıflarda muhasebeci yetiştirmek için yeterli midir? Çalışmamızın amacı bu konuyu irdelemek ve tespit edilecek sorunlarla ilgili çözüm önerileri sunmaktır.
Sosyal > İşletme Finans
Sosyal > İktisat
Sosyal > Uluslararası İlişkiler
Sosyal > İşletme
Sosyal > Sosyal Çalışma
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • ALBRECHT, W. Steve – SACK, Robert J.. (2000). Accounting Education: Charting the Course Through a Perilous Future. Accounting Education Series, Volume No.16 (August) (Sarasota, Florida:American Accounting Assocation).
 • BALSARI KAYMAZ, Çağnur – ASLANERTİK, Banu Esra (2007). “Kavram Haritaları ve Muhasebe Eğitimi: Yönetim Muhasebesi Uygulaması”. XXVI. Muhasebe Eğitimi Sempozyumu Bildiri Kitabı, Antalya.
 • CHENG, Kai-Wen (2007). “The Curriculum Design In Universities From The Perspective Of providers In Accounting Education”. Education; Summer 2007; 127, 4; Academic Research Library.
 • COENENBERG, Adolf Gerhard – HALLER, Axel – MARTEN, Kai-Uwe (1999). “Accounting Education For Professionals In Germany – Current State And New Challenges”. Journal Of Accounting Education, 17 (1999).
 • ÇÜRÜK, Turgut - DOĞAN, Zeki (2001). “Muhasebe Eğitiminin İşletmelerin Taleplerini Karşılama Düzeyi: Türkiye Örneği”. ODTÜ gelişme Dergisi, 28 (3-4).
 • DEMİR, Volkan – ÖZTEK, Ömür SÜER (2006). “Avrupa Birliği’ne Giriş Sürecinin Türkiye’deki Muhasebe Eğitimine Etkileri”. Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Ekim 2006.
 • DOĞAN, Zeki – ÇÜRÜK, Turgut (2001). “Üniversitelerde Muhasebe ders ve İçeriklerinin Verilme Düzeyi ve Belirlenme Şeklinin Tesbitine İlişkin Bir Araştırma”. Muhasebe ve Finansman Dergisi, Ocak.
 • ELEREN, Ali – KAYAHAN, Cantürk (2007). “Muhasebe Eğitiminin Öğrenci Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Meslek Yüksekokullarında Bir Araştırma”. Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Eylül 2007.
 • FOWLER, Lou (2006). “Active Learning: An Empirical Study Of The Use Of Simulation Games In The Introductory Financial Accounting Class”. Academy of Educational Leadership Journal; 2006;10,3; ABI/INFORM Global.
 • GENÇTÜRK, Mehmet (2006). “Alınan Eğitimin Meslek Yaşamındaki Yeterlilik Düzeyinin İşletmelerin Muhasebe-Finans Bölümünde Çalışanlar Üzerinde Tespitine Yönelik Bir Alan Çalışması: Isparta, Burdur, Denizli ve Antalya Organize Sanayi Bölgeleri Örneği”. Kocaeli Ünv., Sos. Bil. Ens. Dergisi, (12), 2006/2.
 • GÜRDAL, Kadir (2004). “Yeni Ekonomi Kavramı ve Yeni Muhasebe Anlayışı”. Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Eylül 2004.
 • KAYNAK, Muhteşem. (2006). “Türkiye’de Emek Kalitesi”. Tisk Akademi Dergisi, Cilt:1, Sayı: 1.
 • KAYNAK, Muhteşem. (2007). “İşsizlik ve Emek Kalitesi”. Tisk Akademi Dergisi, Cilt:2, Özel Sayı:1.
 • KELLECİ, Mehmet Ali (2003). Bilgi Ekonomisi, İşgücü Piyasasının Temel Aktörleri ve Eşitsizlik: Eğilimler, Roller, Fırsatlar ve Riskler. Yayın No: DPT.2674.
 • LEADBEATER, Charles (1999). “Europe’s New Economy”. EUNew Economy.Final, 22/11/1999.
 • MAULDIN, Shawn – CRAIN, John – MOUNCE, Patricia (2000). “the Accounting Principles Instructor’s Influence On Students’ Decision To Major ın Accounting”. Journal Of Education For Business, 75(3), p.142-148.
 • MUGAN, Can Şımga (2000). “Bilgi Sistemleri Teknolojileri ve Muhasebe Uygulamalarına ve Eğitimine Etkileri”. XIX.Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, 18-20 Mayıs 2000, Belek Antalya.
 • OKTAY, Ertan – BALKANLI, Ali O. – SALEPÇİOĞLU, Adil. (2004) “Bilgi Toplumunda Yeni Ekonomi ve e-Dönüşüm Stratejileri”, 3.Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, 25- 26 Kasım, Eskişehir 2004.
 • ÖMÜRBEK, Vesile – BEKÇİ, İsmail (2006). “Bilgi Teknolojilerinin Muhasebe Eğitimi Üzerindeki Rolü: Bilgisayarlı Muhasebe Dersi Alan Öğrenciler Üzerine Bir Araştırma”. Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Nisan 2006.
 • PAKSOY, Mustafa – AKBULUT, Ramazan – AYDIN, Vehbi. (2005). “Meslek Yüksek Okullarında Muhasebe Eğitiminin Yeterliliğinin Harran Üniversitesi Özelinde İncelenmesi ve Geleceğe İlişkin Bir Değerlendirme”. Muhasebe ve Denetime Bakış, Mayıs.
 • ROBERTS, F.Douglas – KELLEY, Claudia L. – MEDLIN, Dawn (2007). “Factors Influencing Accounting Faculty Members’ Decision To Adopt Technology In The Classroom”. College Student Journal; Jun 2007; ProQuest Psychology Journals.
 • ROBİNSON, Jacquelyn P. (2000). “What Is The New Economy?”, Alabama Cooperative Extension System, The Workplace, Volume 1, Issue 4, September.
 • STANLEY, Trevor – EDWARDS, Pam (2005). “Interactive Multimedia Teaching Of Accounting Information System (AIS) Cycles: Student Perceptions And Views”. Journal Of Accounting Education, 23 (2005).
 • SWEET, Stephen (2007). “The Older Worker, Job Insecurity, And The New Economy”. Generations; Spring 2007; 31, 1; Academic Research Library.
 • SYMES, Cansen Başaran (2000) “Yeni Ekonomi ve Geleceği Belirleyecek Trendler”. Görüş, Eylül 2000.
 • TANSEL, Aysıt – GÜNGÖR, Nil Demet (2004). “Türkiye’den Yurtdışına Beyin Göçü: Ampirik Bir Uygulama”.ERC Working Paper in Economic, 04/02 January.
 • USLU, Selçuk (1999). “Bilgi Teknolojisindeki Gelişmelerin Işığında Muhasebe Mesleği ve Eğitimi”. Muhasebe ve Finansman Dergisi, Ekim 1999.
 • YAYLA, Hilmi Erdoğan – CENGİZ, Ekrem (2005). “Muhasebe Mesleğinin Tercih Edilmesinde Etkili Olan Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Alan Çalışması: Karadeniz Teknik Üniversitesi Örneği”. Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Eylül 2005.
 • YUMUŞAK, İbrahim Güran – ERARSLAN, Cemil. “Yeni Ekonominin Para politikaları Üzerindeki Etkileri”, 3.Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, 25-26 Kasım 2004, Eskişehir.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.