AYDAN YÜCELER
(Selçuk Üniversitesi, Konya, Türkiye)
Yıl: 2009Cilt: 0Sayı: 22ISSN: 1302-1796 / 2667-4750Sayfa Aralığı: 445 - 458Türkçe

215 0
Örgütsel bağlılık ve örgüt iklimi ilişkisi: Teorik ve uygulamalı bir çalışma
Ülkeler arasındaki sınırların şeffaflaşması ve böylelikle rekabetin uluslararalılaşması; teknolojinin ilerlemesi, yaygınlaşması ve etkileşimli bir dünya yaratması; bireylerin beklentilerinin değişen koşullarla birlikte çeşitlenmesi ve kişiselleşmesi, bir “gerçek” olarak küreselleşmeyi derinleştirmektedir. Ve örgütlerin, bugün, bu “derinleşen” küreselleşme bağlamında faaliyette bulunmaları gerekmektedir. Söz konusu gereklilik ise, örgütlerin ayrıcalıklı bir konum elde etmesinde belirleyici olan bilgi ve deneyimin kaynağı olan çalışanlara ilişkin girişimleri gündeme getirmiştir: En yetenekli çalışanların örgüte dahil edilmesine, bu çalışanların örgütte kalmalarının sağlanmasına, motive edilmesi ve eğitilmesine, beklentilerinin gözetilmesine, örgütle uyumlarının sağlanmasına ilişkin konular ön plana çıkmıştır. İşte, örgüt iklimi ve örgütsel bağlılık da, bu bağlamda değerlendirilebilecek kavramlar olarak karşımıza çıkar. Bu bakımdan hem kuramsal hem de ampirik düzeydeki bu çalışmada, örgüt iklimi, örgüt kültürü ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkiler inceleme konusu yapılmaktadır.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Atay, Osman. (Ağustos 2003). Örgüt Kültürü Ve Süreci; http://iktisat.uludag.edu.tr/dergi/3/atay/atay2.html; 01.08.20003.
 • Balay, Refik (2000). Yönetici ve Öğretmenlerde Örgütsel Bağlılık. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Bildiren, Mustafa (2001). Çalışanların Güçlendirmenin Örgütsel Bağlılığa Etkisi ve Bir Uygulama. Yüksek Lisans Tezi, Gebze İleri Teknoloji Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Gebze.
 • Coleman Daniel F., Gregory P. Irving, Christine L. Cooper (1999). Another Look At The Locus Of Control- Organizational Commitment Relationship: It Depends On The Form Of Commitment. Journal Of Organizational Behavior 20; 1999.
 • Çetin, Münevver Ölçüm (2004). Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılık. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Çöl, Güner (Ocak 2005). Örgütsel Bağlılık Kavramı ve Benzer Kavramlarla İlişkisi. İnsan Kaynakları Dergisi; Cilt:6 Sayı:2; 2004; www.isguc.org/arc_view.php?ex=233; 10.01.2005.
 • Demir, Kamile, Cevat, ELMA (2004). Öğrenen Örgütlerin Dinamikleri. Ankara: Sandal Yayınları.
 • Eren, Erol, Hülya Gündüz, Çekmecelioğlu (2002). Örgüt Yaratıcılığı ve Verimliliğinin Sağlanmasında Örgüt İkliminin Rolü. 10. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı; 2002.
 • Genç, Nurullah, Fatih Karcıoğlu (2000). Örgüt İkliminin Gücü, Aşkale Çimento Örneği. İstanbul: Karizma Yayınları.
 • Gül, Hasan (2003). Davranışsal Bağlılık Yaklaşımı Ve Değerlendirmesi; Celal Bayar Üniversitesi Yönetim ve Ekonomi Dergisi; Cilt:10 Sayı:1; Manisa.
 • Gül, Hasan (2002). Örgütsel Bağlılık Yaklaşımlarının Mukayesesi Ve Değerlendirmesi. Ege Akademik Bakış Dergisi, Cilt:2 Sayı:1.
 • Güney, Salih (2004). Açıklamalı Yönetim-Organizasyon ve Örgütsel Davranış Terimler Sözlüğü.
 • İlsev, Arzu (1997). Örgütsel Bağlılık: Hizmet Sektöründe Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara.
 • İnançlar, Tutumlar Ve İş Ahlakı : İş Tatmini Ve Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi (Temmuz 2003) www.insankaynaklari.com/cn/ContentBody.asp?BodyID=564; 30.07.2003.
 • İnce, Mehmet, Hasan, Gül (2005). Yönetimde Yeni Bir Paradigma: Örgütsel Bağlılık. Konya: Çizgi Kitapevi.
 • İpek, Cemalettin (1999). Resmi Liseler ile Özel Liselerde Örgütsel Kültür ve Öğretmen Öğrenci İlişkisi. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Yönetimi ve Planlaması Anabilim Dalı. Ankara.
 • Karaca, Samuray (2001). İş Tatmininin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi ve Bir Uygulama. Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Denizli.
 • Kömürcüoğlu, Hüseyin (Ocak 2005). Belirsizlik Ortamında İş Tatmini ve İşe Bağlılık. İnsan Kaynakları Dergisi; Cilt:5 Sayı:1; 2003; www.isguc.org/arc_view.php?ex=36; 10.01.2005.
 • Meyer John P., Lynne Herscovıtch (2001). Commitment In The Work Place Toward A General Model. Human Resource Management Review 11.
 • Önal, Kevser (1999). Çalışanın Kuruma Bağlılığı: Bir Özel Hastane Uygulaması. Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Hastane İşletmeciliği Y.Lisans Programı. Ankara.
 • Özgener, Şevki (Temmuz 2003). Organizasyonlarda İş Ahlakının Kurumsallaşması. www.bahadirakin.tripod.com/isahlaki.htm; 30.07.2003.
 • Solmuş, Tarık (2004). İş Yaşamında Duygular ve Kişiler Arası İlişkiler. İstanbul: Beta Yayınevi.
 • Steers, Richard M., Lyman W. Porter (1983). Motivation and Work Behavior. McGRAW-HILL Book Company.
 • Sulıman, A. M. T. (2002). Is it Really a Mediating Construct? The Mediating Role of Organizational Commitment in Work Climate-Performance Relationship; Journal of Management Development, Sayı:21 Cilt:3.
 • Uyguç, Nermin, Dilek, Çımrın (2004). Deü Araştırma Ve Uygulama Hastanesi Merkez Laboratuarı Çalışanlarının Örgüte Bağlılıklarını Ve İşten Ayrılma Niyetlerini Etkileyen Faktörler; 1. Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F.Dergisi; Cilt:19 Sayı:1; İzmir.
 • Yalçın, Azmi, Fatma Nur İplik (2005). Beş Yıldızlı Otellerde Çalışanların Demografik Özellikleri İle Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma: Adana İli Örneği; Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi; Cilt:14 Sayı:1.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.