ÖZGEN KORKMAZ
(Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Kırşehir, Türkiye)
Ahmet MAHİROĞLU
(Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Ankara, Türkiye)
Yıl: 2009Cilt: 17Sayı: 3ISSN: 1300-8811Sayfa Aralığı: 993 - 1000Türkçe

110 2
Çeşitli değişkenlere göre taekwondo hakemlerinin tükenmişlik düzeylerinin belirlenmesi
Bu araştırmanın amacı, üniversiteyi yeni kazanmış öğrencilerin bilgisayar okuryazarlık düzeylerini belirlemektir. Çalışma grubunu 157 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından hazırlanan; 30 soruluk ve Kr-20= 0.81 olan bir başarı test kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde yüzde, frekans, aritmetik ortalama ve standart sapma ve tek yönlü varyans analizi kullanılmış ve 0,05 manidarlık düzeyi esas alınmıştır ve şu sonuçlara varılmıştır: Öğrencilerin çok azı kendilerini bilgisayar okuryazarı olarak görebilmekte ve bu öğrencilerin büyük kısmı ya bilgisayar okuryazarlık becerilerine sahip değil, yada alt düzeyde bilgisayar okuryazarlık becerilerine sahiptir. Erkek öğrencilerin okuryazarlık düzeyleri, kız öğrencilerden yüksektir Ayrıca Eğitim Fakültesi öğrencilerinin bilgisayar okuryazarlık düzeyleri en yüksek iken, Fen Edebiyat Fakültesi öğrencilerinin bilgisayar okuryazarlık düzeyleri ise en düşüktür.
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Sosyal > Eğitim, Özel
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1. Sülün, Y., Görecek, M., Çelik, Ö. Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlığı Düzeylerinin Belirlenmesi. Near East Universty North Cyprus: The Proceedings of 7th International Educational Technology Conference, 3-5 May 2007.
 • 2. TDK. Türkçe Sözlük. (www.tdk.gov.tr), 2007.
 • 3. Wecker, C., Kohnle†, C., Fischer,F. Computer literacy and inquiry learning: when geeks learn less. Journal of Computer Assisted Learning, 23, 2007, 133–144
 • 4. Murray, J. Looking at ICT Literacy Standards Through the Big6™ Lens. Library Media Connection. April/May, 2008. Eric Id: 31853635
 • 5. Walsh, C.S. Creativity as capital in the literacy classroom: youth as multimodal designers. Literacy Volume 41 Number 2 July, 2007
 • 6. Kurbanoğlu, S., Akkoyunlu, B. Öğretmen Adaylarına Uygulanan Bilgi Okuryazarlığı Programının Etkiliği ve Bilgi Okuryazarlığı Becerileri ile Bilgisayar Öz-Yeterlik Algısı Arasındaki İlişki. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 22: 98-105, 2002.
 • 7. Akkoyunlu, B. Bilgisayar ve Eğitimde Kullanılması. Anadolu Ün. Yay. S.39-41(http:// www.aof.edu.tr/kitap/IOLTP/1265/unite03.pdf adresinden 16.10.2007 tarihinde ulaşılmıştır.), 2007.
 • 8. Akkoyunlu, B. Bilgisayar Okur Yazarlığı Yeterlilikleri İle Mevcut Ders Programları/nın Kaynaştırılmasının Öğrenci Başarı ve Tutumlarına Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 12: 127-134, 1996.
 • 9. Yazıcı, A. Ülkemizde Bilgisayar Okur-Yazarlığı Üzerine. (http://www.yecis.com/e-dergi/ makaleler.htm adresinden 26.10.2007 tarihinde erişilmiş), 2007.
 • 10. ECDL. ECDL Nedir? (www.ecdl.org.tr adresinden 26.10.2007 tarihinde erişilmiştir.), 2007.
 • 11. Özdener, N., Öztok, M. Türk ve İngiliz Öğretim Programlarının Bilgisayar ve İnternet Okuryazarlığı Açısından Karşılaştırılması. Milli Eğitim Dergisi. Sayı:167, Yaz, 2005.
 • 12. MEB. On Yedinci Millî Eğitim Şûrası Hazırlık Dokümanı (Araştırma Raporları), 2006.
 • 13. MEB. İlköğretim Bilgisayar (1-8. Sınıflar)Dersi Öğretim Programı. Ankara, 2006
 • 14. TTK. Orta Öğretim Kurumları Bilgi ve İletişim Teknolojisi Dersi Öğretim Programı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı, 2005.
 • 15. YÖK. Öğretmen Yetiştirme Programları: Sınıf Öğretmenliği Ders İçerikleri. (www.yok.gov.tr. adresinden 26.10.2007 tarihinde erişilmiştir, 2006.
 • 16. Balay, R. ”Küreselleşme, Bilgi Toplumu ve Eğitim”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2004, 37(2)
 • 17. Karasar, N. Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler. Üçüncü Basım, Ankara: Bilim Kitap Kırtasiye, 1993
 • 18. Çavuş, H., Gökdaş, İ., Yıldız, R. Eğitim Fakültesinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Bilgisayara İlişkin Öz-Yeterlilik Algıları. Near East Universty. North Cyprus: The Proceedings of 7th International Educational Technology Conference, 3-5 May, 2007.
 • 19. Özdener, N., Bıyık, R. Development Of A New Curriculum For Computer Education And Comparison With The Current Curriculum Of The Turkish Ministry Of National Education. The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET July, 2007, V.6, I.3
 • 20. Ceyhan, E., Ceyhan, A. Aykut .An Investigation Of Problematic Internet Usage Behaviors On Turkish University Students, The Proceedings of 7. International Educational Technology Conference, 3-5 May 2007, Near East University-North Cyprus, 115-120, 2007.
 • 21. Horne, J. Gender differences in computerised and conventional educational tests. The Journal of Computer Assisted Learning 23, pp47–55, 2007
 • 22. Korkmaz, Ö., Mahiroğlu, A. İnternet Kafelerden Yararlanan Üniversite Öğrencilerinin Bilgisayar Ve İnternet Kullanım Alışkanlıkları (Kırşehir Örneği). 16. Gazi Osman Paşa. Ün. Eğitim Fak, Tokat:Ulusal Eğiti Bilimleri Kongresi, 5-7 Eylül, 2007.
 • 23. Erkek Teknik Öğretimi Genel Müdürlüğü. Anadolu Teknik, Teknik, Anadolu Meslek ve Endüstri Meslek Liseleri Bölüm Seçmeli Dersleri. (http://etogm.meb.gov.tr/program/ dosyalar/BolumSecmeliDersleri.doc adresinden 10.11.2008 tarihinde erişilmiştir.)
 • 24. Erkek Teknik Öğretimi Genel Müdürlüğü. 2007/2008 Eğitim Öğretim Yılında Uygulanacak Öğretim Programları. (http://etogm.meb.gov.tr/index.asp?sayfa_id=300&konu=yeni adresinden 10.11.2008 tarihinde erişilmiştir.)

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.