ZEKERİYA NARTGÜN
(Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu, Türkiye)
Yıl: 2010Cilt: 35Sayı: 157ISSN: 1300-1337 / 1300-1337Sayfa Aralığı: 113 - 127Türkçe

155 1
Sınıf içi durum belirleme tekniklerine dayalı öğretimin öğrencilerin araştırma teknikleri yeterlik düzeyleri üzerindeki etkisi
Yapılan araştırmalar, sınıf içi durum belirleme tekniklerinin, öğrenme/öğretme sürecinde öğrencilere ve öğretim elemanlarına önemli katkılar sağladığını göstermektedir. Bu araştırmada, bu tekniklerin yeterlik kazanmaya sağladığı katkılar, Araştırma Teknikleri Dersi bağlamında ele alınarak incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar, sınıf içi durum belirleme tekniklerine dayalı olarak öğretim yapılan deney grubundaki öğrencilerin araştırma teknikleri yeterlik düzeylerinin, bu tekniklere yer verilmeden öğretim yapılan kontrol grubundaki öğrencilerin yeterlik düzeylerinden manidar biçimde yüksek olduğunu göstermektedir. Ayrıca, ilgili tekniklerin kullanımının öğrenmeye katkı sağlayıp sağlamadığına ilişkin olarak deney grubundaki öğrencilerden alınan görüşlerin tamamı olumlu yöndedir. Elde edilen bu bulgu da deney grubundaki öğrencilerin öğretim süreci sonunda araştırma teknikleri yeterlikleri bakımından ulaştıkları nokta ile tutarlılık göstermesi bakımından önemli görülmektedir.
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Sosyal > Eğitim, Özel
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Angelo, T.A. (1995). Classroom Assessment for Critical Thinking. Teaching of Psychology. 22 (1), 6-7.
 • Angelo, T. A. ve Cross, K. P. (1993). Classroom Assessment Techniques: A Handbook for College Teachers. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.
 • Bilgin, N. (2006). Sosyal Bilimlerde İçerik Analizi. Teknikler ve Örnek Çalışmalar. Siyasal Kitapevi. Ankara.
 • Büyüköztürk, Ş. (1999). İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Araştırma Yeterlikleri. Eğitim Yönetimi Dergisi. 18, 257-69.
 • Eğitim Yönetimi Dergisi. 18: 257-69, Bahar.
 • Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Yedinci Baskı. Pegem A Yayıncılık. Ankara.
 • Büyüköztürk, Ş. ve N. Köklü. (1999). Eğitim Bilimleri Alanında Öğrenim Gören Lisansüstü Öğrencilerinin Araştırma Yeterlikleri Konusunda Öğretim Üyelerinin Görüşleri. Eğitim ve Bilim. 23, 18-28.m ve Bilim. 23, 112: 18-28, Nisan.
 • Büyüköztürk, Ş., E.K.Çakmak., Ö.E.Akgün., Ş. Karadeniz ve F. Demirel. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Geliştirilmiş İkinci Baskı. Pegem Akademi Yayınları. Ankara.
 • Cohen, M. (2008). Participation as Assessment: Political Science and Classroom Assessment Techniques. Political Science and Politics. 41(3), 609-612
 • Cottell, P ve Harwood, E. (1998). Do Classroom Assessment Techniques Improve Student Learning? New Directions For Teaching And Learning. 75, 37-46.
 • Dinler, Z. (2006). Bilimsel Araştırma ve e-Kaynaklar. Beşinci Baskı. Ekin Kitapevi Yayınları. Bursa.
 • Eisenbach, R., Golich, V ve Curry, R. (1998). Classroom Assessment Across the Disciplines. New Directions For Teaching And Learning. 75, 59-67.
 • Gay, L.R. (1981). Educational Research: Competencies for Analysis and Application. İkinci Baskı. Bell and Howell Company. Ohio.
 • Gaeddert, B. K. (2003). Improving Graduate Theological Instruction: Using Classroom Assessment Techniques to Connect Teaching and Learning. Teaching Theology and Religion . 6 (1), 48- 52.
 • Goldstein, G.S. (2007). Using Classroom Assessment Techniques in an Introductory Statistic Class. College Teaching. 55(2), 77-82.
 • Hoegl, J. (1999). Improvement of Instruction with the Use of CAT’s to Clarify Student Learning Strategies. Eric Docüment Number: 430991. 10.10. 2008 tarihinde http://eric.ed.gov/ERICWebPortal/custom/portlets/recordDetails/detailmini. jsp?_nfpb=true&_&ERICExtSearch_SearchValue_0=ED430991&ERICExtSearch_ SearchType_0=no&accno=ED430991 adresinden erişilmiştir.
 • Karasar, N. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemi. 14. Baskı, Nobel Yayın Dağıtım. Ankara.
 • Martin, M.B. (1999). Classroom Assessment Techniques Designed for Technology. 16.10..2008 tarihinde http://frank.mtsu.edu/~itconf/proceed99/Martin.htm adresinden erişilmiştir.
 • Nartgün, Z ve Uluman, M. (2009). Sınıf İçi Durum Belirleme Tekniklerine Dayalı Öğretimin Öğretmen Adaylarının Başarısı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi. 6 (2), 626-650.
 • Richlin, L. (1998). Using CAT’s to Help New Instructors Develope As Teachers. New Directions For Teaching And Learning. 75, 79-86.
 • Saracaloğlu, A. S. (2005). Beden Eğitimi Öğretmeni Adaylarının Araştırmaya Yönelik Tutumları ve Deneyimleri ile Araştırma Başarıları Arasındaki İlişki. Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 10 (4), 13-32.
 • Saracaloğlu, A. S., Varol, S. R. ve Ercan, İ. E. (2005). Lisansüstü Eğitim Öğrencilerinin Araştırma Kaygıları, Araştırma ve İstatistiğe Yönelik Tutumları ile Araştırma Yeterlikleri Arasındaki İlişki. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi. Özel Sayı. 17: 187-199.
 • Saracaloğlu, A. S. (2008). Lisansüstü Öğrencilerin Akademik Güdülenme Düzeyleri, Araştırma Kaygıları ve Tutumları ile Araştırma Yeterlikleri Arasındaki İlişki. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5 (2), 179-208.
 • Soataert, E. (1998). Quality in the Classroom: Classroom Assessment Techniques asTQM. New Directions For Teaching And Learning. 75, 47-55.
 • Steadman, M ve Svinicki, M. (1998). CAT’s: A Student’s Gateway to Beter Learning. New Directions For Teaching And Learning. 75, 13-20.
 • Steadman, M. (1998). Using Classroom Assessment to Change Both Teaching and Learning. New Directions For Teaching And Learning. 75, 23-35.
 • Steadman, M. H. (1994). Implementation and Impact of Classroom Assessment Techniques in Community Colleges. Yayımlanmamış Doktora Tezi. University of California. Umi Number: 9528688.
 • Tuby, S. H. (2003). Using Classroom Assessment Techniques: The Experiences od Adjunct Faculty at a Vanguard Learning College nad two Non-Vanguard Community Colleges. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Florida Atlantic University. Umi Number: 3095030.
 • Walker, C.J. (1991). Classroom Research in Psychology: Assessment Techniques to Enhance Teaching and Learning. New Directions For Teaching And Learning. 46, 67-78.
 • Yıldırım, A ve Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Beşinci Baskı. Seçkin Yayıncılık. Ankara.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.