Güler KARADEMİR
(Kafkas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, Kars, Türkiye)
BAŞARAN KARADEMİR
(Kafkas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Kars, Türkiye)
Yıl: 2003Cilt: 43Sayı: 1ISSN: 1016-877X / 2667-4106Sayfa Aralığı: 61 - 74Türkçe

321 4
Yem katkı maddesi olarak kullanılan biyoteknolojik ürünler
Antibiyotik ve kemoterapötikler yıllardır hayvan besleme alanında büyümeyi teşvik, verim artışı ve infeksiyoz hastalıklardan korunma amacıyla kullanılmaktadır. Fakat hayvan ve insan sağlığı açısından bakteriyel direnç gelişimi gibi bazı risklerde taşımaktadırlar. Bu nedenle son yıllarda probiyotik, organik asit ve enzimlerin alternatif olarak kullanımı güncellik kazanmıştır. Probiyotikler yararlı mikroorganizmalardan oluşmuş biyolojik ürünlerdir. Sindirim sistemi mikroflorasını yararlı mikroorganizmalar lehine değiştirerek yemden yararlanmayı arttırırlar. Enzimler ve organic asitler çoğunlukla probiyotik bakteriler veya mantarlardan elde edilir. Enzimler yemin sindirilebilirliğini arttırmak için, organik asitler ise bağırsak pH’ını düşürerek patojen bakterilerin gelişimini engellemek için kullanılır.
Fen > Ziraat > Ziraat Mühendisliği
Fen > Temel Bilimler > Biyoloji
Fen > Mühendislik > Gıda Bilimi ve Teknolojisi
Fen > Tıp > Biyoteknoloji ve Uygulamalı Mikrobiyoloji
DergiÇeviriErişime Açık
 • 1. Alp M, Kahraman R (1996): Probiyotiklerin Hayvan Beslemede Kullanılması. Istanbul Üniv. Vet. Fak. Derg., 22(1), 1-8.
 • 2. Alp M, Kahraman R, Kocabaglı N, Abas İ., Aksu H (1999): Bugday ve Arpa Ağırlıklı Rasyona Katılan Farklı Enzim Karmalarının Broyler Performansına ve İleum pH’sına Etkisi, Tr. J. of Vet. Anim. Sci., 23 (Eksayı 3): 617-622.
 • 3. Alp M, Kocabağlı N, Kahraman R, Bostan K (1999): Effects of Dietary Supplementation with Organic Acids and Zinc Bacitracin on Ileal Microflora, pH and Performance in Broilers. Tr. J. of Vet. Anim. Sci., 23: 451-455.
 • 4. Arda M, Minbay A, Leloğlu N,Aydın N, Akay Ö (1992): Özel Mikrobiyoloji. Atatürk Ü. Yay., No:741, Erzurum.
 • 5. Arpacık R (1999): Entansif Sıgır Besiciligi. 3. baskı, Ankara.
 • 6. Aydın G, Koçak D (1999): Bazı Antibiyotiklerin Kanatlı Yemlerinde Yem Katkı Maddesi Olarak Kullanımlarındaki Sakıncalar ve Avrupa Birligi'nin Bu Konuda Aldıgı Kararlar, s.316-320. VİV. Poultry Yutav'99 Uluslar arası Tavukçuluk Fuarı ve Konferansı 3-6 Haziran Bildiriler Kitabı, Istanbul.
 • 7. Aytuğ CN, Alaçam E, Görgül S, Tuncer SD (1991): Sığır Hastalıkları. Tüm-Vet Yay., 3. baskı, No:3, Istanbul.
 • 8. Aytuğ CN, Alaçam E, Yalçın BC, Türker H, Gökçen H (1990): Koyun – Keçi Hastalıkları ve Yetiştiriciliği. Tüm - Vet Yay., No : 2, Istanbul.
 • 9. Bilal T, Kutay C, Özpınar H, Eseceli H, Abaş İ (1999): Broylerlerde Broilactİ Kullanımının Besi Performansı Üzerine Etkileri. s472-479. VİV. Poultry Yutav'99 Uluslar arası Tavukçuluk Fuarı ve Konferansı 3-6 Haziran Bildiriler Kitabı, Istanbul.
 • 10. Bilgili SF, Conner DE, Pinion JL, Tamblyn KC (1998): Broiler Skin Color as Affected by Organic Acids: Influence of Concentration and Method of Application. Poultry Science, 77:751-757.
 • 11. Canibe N, Engberg RM, Jensen BB (2001): An Overview of the Effect of Organic Acids on Gut Flora and Gut Health.Journal of Anim. Sci., 79:2123-2133.
 • 12. Canoğulları S, Okan F, Ayaşan T (1999): Etlik Piliç Karma Yemlerine a-Amilaz ve Proteaz Katkısının Performansa ve Karkas Özelliklerine Etkileri, p:505-514. VİV. Poultry Yutav'99 Uluslar arası Tavukçuluk Fuarı ve Konferansı 3-6 Haziran Bildiriler Kitabı, Istanbul.
 • 13. Ceylan N, Sarıca S, Gürsoy Ü (1999): Kanatlı Yemlerinde Fitin Fosfor Yarayışlılığını Artırmaya Yönelik Uygulamalar, s.321-329. VİV. Poultry Yutav'99 Uluslar arası Tavukçuluk Fuarı ve Konferansı 3-6 Haziran Bildiriler Kitabı, Istanbul.
 • 14. Choct M (2003): Effects of Organic Acids, Prebiotics and Enzymes on Control of Necrotic Enteritis and Performance of Broiler Chickens.http:// metz.une.edu.au/ ?mchoct.
 • 15. Coşkun B, Şeker E, İnal F (2000): Yemler ve Teknolojisi, 3. baskı, S.Ü.Vet. Fak. Yay., Konya.
 • 16. Çakmakçı ML, Karahan AG (1999): Broyler Gelişiminde Laktobasillerin Önemi, s.536-544. VİV. Poultry Yutav'99 Uluslar arası Tavukçuluk Fuarı ve Konferansı 3-6 Haziran Bildiriler Kitabı, Istanbul.
 • 17. Demirel R, Gürbüz Y (1999): Karma Yemlerde Enzim Kullanımı, s.489-495. VİV. Poultry Yutav'99 Uluslar arası Tavukçuluk Fuarı ve Konferansı 3-6 Haziran Bildiriler Kitabı Istanbul.
 • 18. Ergün A (2001): Tavukların Beslenmesi,s.265- 303. Ed. Ergün A., Tuncer S.D., Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları, Medipres, Ankara.
 • 19. Filya İ (2002): Laktik Asit Bakteri ve Laktik Asit Bakteri+Enzim Karışımı Silaj İnokulantlarının Mısır Silajı Üzerine Etkileri. Türk J. Vet. Anim.Sci., 26:679-687.
 • 20. Huber GW (1988): Antifungal and Antiviral Agent, p.849-860. in: Ed. Booth N.H., McDonald L.E., Veterinary Pharmacology and Therapeutics, 6.th edition, Iowa State University Press/Ames, Iowa.
 • 21. İnal T (1990): Süt ve Süt Ürünleri Hijyen ve Teknolojisi. Final Ofset, Istanbul.
 • 22. Jin LZ, Ho YW, Abdullah N, Jalaludin S (1998): Growth Performance, Intestinal Microbial Populations, and Serum Cholesterol of Broilers Fed Diets Containing Lactobacillus Cultures. Poultry Sci., 77:,1259-1265.
 • 23. Jin LZ, Ho YW, Abdullah N, Jalaludin S (2000): Digestive and Bacterial Enzyme Activities in Broilers Fed Diets Supplemented with Lactobacillus Cultures. Poultry Sci., 79:886-891.
 • 24. Kahraman R, Abaş İ, Bostan K, Tanör MA Kocabağlı N, Alp M, (1999): Organik Asit ve Mayaların Broylerlerin Performansı, İleum pH'ı ile Enterobactericeae Populasyonuna Etkisi, s.515-522. VİV. Poultry Yutav'99 Uluslar arası Tavukçuluk Fuarı ve Konferansı 3-6 Haziran Bildiriler Kitabı, Istanbul.
 • 25. Kırkpınar F, Basmacıoğlu H (2001): Etlik Piliç Karma Yemlerinde Soya Küspesi Yerine Bir Enzim Karışımı İlave Ederek Ayçiçegi Küspesi Kullanımı. Tr. J. of Vet. Anim. Sci., 25: 905-912.
 • 26. Kumar U, Sareen VK, Singh S (1994): Effect of Saccharomyces Cerevisiae Yeast Culture Supplement on Ruminal Metabolism in Buffalo Calves Given a High Concentrate Diet, Anim. Prod., British Society of Animal Science, 59:209-215.
 • 27. Kwon OS, Kim IH, Hong JW, Han YK, Kim JH, Lee SH, Min BJ, Lee WB : The Effects of Supplemental Plan tor Microbial Phytase and Organic Acid on Growth Performance and Nutrient Digestibilities in Nursey Pigs. J. Anim. Sci.,80 http://www.adsa.org/jds/2002abs/jnabs 116.pdf Abst.no:1377.
 • 28. Midilli M, Tuncer SD (2001): Broyler Rasyonlarına Katılan Enzim ve Probiyotiklerin Besi Performansına Etkileri. Turk J. Vet. Anim. Sci., 25:895-903.
 • 29. Mohan B, Kadirvel R, Bhaskaran M, Natarajan A (1995): Effect of Probiotic Supplementation on Serum/Yolk Cholesterol and on Egg Shell Thickness in Layers. Br. Poult. Sci., 36(5):799-803.
 • 30. Omogbenigun O, Slominski BA, Nyachoti CM (2003): Effect of Supplementing Corn-Soybean-Based Diet With Microbial Phytase and Organic Acid in Young Pigs. http://www.adsa.org/jds/2002abs/jnabs6.pdf Abst.no:50.
 • 31. Patent JD, Waldroup PW (1988): Use of Organic Acids in Broiler Diet. Poult. Sci., 67(8):1178-1782.
 • 32. Porres JM, Etcheverry P, Miller DD, Lei XG (2001): Phytase and Citric Acid Supplementation in Whole-Wheat Bread Improves Phytate-phosphorus Release and Iron Dialyzability. Journal of Food Sci., 66(4): 614-619.
 • 33. Ralfe RD (2000): The role of Probiotic Cultures in The Control of Gastrointestinal helth. J.Nutrition, 130: 396-402.
 • 34. Roos NM, Kafan MB (2002): Effect of Probiotic Bacteria on Diarrhea, Lipid Metabolism, and Carsinogenesie; A Review of Papers Published Between 1988 and 1998. Am.J.Clin.Nut., 714(2): 405-411.
 • 35. Rutherfurd SM, Chung TK Maughan PJ (2002): The Effect of Microbial Phtase on Ileal Phosphorus and Acid Digestibility in The Broiler Chicken. Brt.Poult. Sci.,43: 598-606.
 • 36. Sakhare PZ, Sachindra NM, Yashoda KP, Rao DN (1999): Efficacy of Intermittent Decontamination Treatments During Processing in Recuding the Microbial Load on Broiler Chicken Carcass. Food Control 10:189-194.
 • 37. Sarıca S (1999): Kanatlı Hayvan Beslemede Probiyotik Kullanımı. Hayvansal Üretim, 39-40:105-112.
 • 38. Sevgili H, Özen N, Ertürk MM (1999): Arpa-Bugday Agırlıklı Bıldırcın Karma Yemlerinde Enzim Kullanımının Performansa Etkileri. s.617-625. VİV. Poultry Yutav'99 Uluslar arası Tavukçuluk Fuarı ve Konferansı 3-6 Haziran Bildiriler Kitabı, Istanbul.
 • 39. Şanlı Y, Kaya S (1991): Veteriner Farmakoloji ve İlaçla Sağaltım Seçenekleri. Medisan Yay., No:4, Ankara.
 • 40. Tuncer SD (2001): Süt Sığırlarının Beslenmesi. s177-212. Ed. Ergün A., Tuncer S.D., Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları, Medipres, Ankara.
 • 41. Tuncer SD, Şanlı Y, Küçükersan K, Filazi A (1999): Stabilize Rumen Ekstraktının Broyler Rasyonlarında Kullanılması. s.287-293. VİV. Poultry Yutav'99 Uluslar arası Tavukçuluk Fuarı ve Konferansı 3-6 Haziran Bildiriler Kitabı, Istanbul, 1999.
 • 42. Whitlock RH (1986): Enteritis and Diarrhoea. p.738-739. In: Ed. Howard J.L., Current Veterinary Theraphy Food Animal Practice, 738-739, W.B. Saunders Company, London.
 • 43. Williams PEV, Tait CAG, Innes GM, Newbold CJ (1991): Effects of The Inclusion of Yeast Culture (Saccharomyces cerevisiae Plus Growth Medium) in The Diet of Dairy Cows on Milk Yield and Forage Degradation and Fermentation Patterns in The Rumen of Steers. J. Anim. Sci., 69:3016-3026.
 • 44. Yalçın S, Önol AG (1999): Ekmek Mayasının Broyler ve Yumurta Tavugu Rasyonlarında Kullanımı. s.441-448 VİV. Poultry Yutav'99 Uluslar arası Tavukçuluk Fuarı ve Konferansı 3-6 Haziran Bildiriler Kitabı, Istanbul.
 • 45. Yaman H (2000): Partial Characterisation of Lactobacilli Isolated from Commercial Kefir Grain, PhD Thesis, Huddersfield University, Huddersfield, UK, 2000.
 • 46. Yeo J, Kim K (1997): Effect of Feeding Diets Containing an Antibiotic, a Probiotic, or Yucca Extract on Growth and Intestinal Urease Activity in Broiler Chicks. Poultry Sci., 76:381-385.
 • 47. Yıldız G (2001): Besi Sıgırlarının Beslenmesi, s.137-175. Ed. Ergün A., Tuncer S.D., Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları, Medipres, Ankara.
 • 48. Zanini SF, Sazzad MH (1999): Effects of Microbial Phytase on Growth and Mineral Utilisation in Broilers Fed on Maize Soyabean-Based Diets. Br.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.