ÖZGEN KORKMAZ
(Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Kırşehir, Türkiye)
Rüştü YEŞİL
(Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Kırşehir, Türkiye)
Yıl: 2010Cilt: 39Sayı: 187ISSN: 1302-5600 / 2791-7657Sayfa Aralığı: 329 - 349Türkçe

123 0
Mesaj tasarım aracı olarak soruların kullanımının soru sorma becerilerine etkisi
Bu araştırmanın amacı, bir öğretim materyali olarak soruların slaytlarda ve öğretim sürecinde kullanılmasının, öğrencilerin soru sorma becerileri üzerindeki etkilerini belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi toplam 75 öğrenci oluşturmaktadır. Bu araştırma nitel bir çalışmadır. I.deney grubunda ana ve alt konu başlıkları yalnızca soru cümleleri şeklinde yapılandırılmış power-point sunusu; 2.deney grubunda ise düz cümleler şeklinde yapılandırılmış power-point sunusu ile anlatım yöntemi ve soru-cevap tekniği kullanılarak uygulama yapılmıştır. Kontrol grubunda ise geleneksel öğretim uygulanmıştır. Uygulama sonunda öğrencilerin hazırladıkları sorular, analiz edilmiştir. Öğretim materyallerinde soruların kullanılmasının ve öğretim sürecinde sorulardan yararlanılmasının, öğrencilerin nitelikli sorular sorabilme yeterlilikleri üzerinde etkili olduğu sonucuna varılmıştır. Öğretim materyallerinde soruların mesaj tasarım aracı olarak benimsenmesi önerilebilir.
Fen > Temel Bilimler > Matematik
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Sosyal > Eğitim, Özel
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • AÇIKGÖZ, Kamile Ün. (2004). Aktif Öğrenme. 6. baskı. Eğitim Dünyası Yayınları, İzmir.
 • AKBULUT, Turgay. (1999).İlköğretim Okullarında Görevli Öğretmenlerin Soru Sorma Becerilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Adana.
 • BARTH, James.L., Demirtaş, Abdulah. (1997). İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretimi-Kaynak Üniteler. YÖK-Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Yayınları, Ankara.
 • BERCİ, Margaret E. & Griffith, Bryant. (2005). “What Does It Mean to Question?”, Interchange. 36(4), 405-430.
 • CHIN, Christine. (2004). “Questioning Students In Ways That Encourage Thinking”, Teaching Science. 50,4..
 • DILLON, James. T. (1988). Questioning And Teaching: A Manual Of Practice. Teachers College Pres, New York. Avaliable: 02.06.2009: http://books.google.com.tr/books?id=IwwOAAAAQAAJ&pg=PA58&lpg=PA58&dq= j++t+dillon,+1988&source=bl&ots=N98lKsE4_O&sig=afMune5zSYc2d2ujKKKUgks3N u8&hl=tr&ei=HoglSvGaDMaF_QaWkojtBw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum= 3#PPA249,M1
 • DRAKE, Frederick D. & Brown, Sarah D. (2003). “A Systematic Approach to Improve Students’ Historical Thinking”. The History Teacher, 37(2), paragraph 1-41. Retrieved June 20, 2007 from http://www.historycooperative.org/journals /ht/36.4/drake.html.
 • FİLİZ, Sevil B.(2002). “Soru-cevap Yöntemine İlişkin Öğretimin Öğretmenlerin Soru Sorma Düzeyi ve Tekniklerine Etkisi”, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Ankara.
 • GERAY, Haluk. (2006). Toplumsal Araştırmalarda Nicel ve Nitel Yöntemlere Giriş. 2. Baskı. Siyasal Kitabevi, Ankara.
 • GOOD, Thomas L., Brophy, Jere E. (2000). Looking in Classroom. Longman, New York.
 • HALL, Timoth D. & Scott, Renay. (2007). “Closing The Gap Between Professors And Teachers: ‘Uncoverage’ as A Model of Development for History Teachers”, The History Teacher, 40 (2), 257-263.
 • HARDİNG, James Craig. (1999). “Teachers’ Conceptions of History Education: A Phenomenographic Inquiry. The University of British Columbia, UMI Microform 800- 521-0600. Unpublished Doctor of Philosophy Thesis., The Universty of British Columbia. Bell & Howell Information and Learning.
 • HICKMAN, Sarah. (2006). Social Significance Of Patterns Of Questioning In Classroom Discourse, Avaliable, 25.06.2006: http://cla.libart.calpoly.edu/-jbattenb/papers/hickman. html).
 • HOVER, Stephanie Van, Hicks, David & Irwin, William. (2007). “Beginning Teachers Thinking Historically?”, International Journal of Social Education, 22 (1), 85-114.
 • KAUCHAK, Donald P. Eggen Paul D. (1998). Learning and Teaching: Research Based Method. A Viacom Company 160 Gould Street Needham Heights, Boston.
 • KÖKDEMİR, Doğan. (2003). Belirsizlik Durumlarında Karar Verme ve Problem Çözme. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Psikoloji Anabilim Dalı. (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Ankara
 • KÜÇÜKAHMET, Leyla. (1997). Eğitim Programları ve Öğretim. Gazi Kitabevi, Ankara.
 • MENDEL-REYES, Meta. (1998). “A Pedagogy for Citizenship: Service Learninng and Democratic Education”. New Directions for Teaching and Learning. 73, 31-38.
 • MILLER, Grant R. (2007). “Engaging Diverse Learners in Historical Thinking”. Lynch Graduate School of Education, UMI Microform 3268509, Unpublished Doctor of Philosophy Thesis. Boston.
 • MORGAN, Norah & Saxton, Juliana. (1994). Asking Better Questions: Models, Techniques and Classroom Activities for Engaging Students in Teaching . Pembroke Publishers, Ontorio.
 • MUEHER, Stephen. (2007). “Building A Culture of Evidence Through Professional Development”. The History Teacher, 40 (2), 265-273.
 • OĞUZKAN, Ferhan A. (1989). Orta Dereceli Okullarda Öğretim (Amaç, İlke, Yöntem ve Teknikler). Emel Matbaacılık. Ankara.
 • ÖZDEN, Yüksel. (1997). Öğrenme ve Öğretme. Önder Matbaacılık. Ankara.
 • POSTMAN, Neil. (1979). Teaching As A Conserving Activity. Delacorte Press, New York.
 • RAGLAND, Rachel G. (2007). “Changing Secondary Teachers’ Views of Teaching American History”. The History Teacher, 40(2), 220-246.
 • SÖNMEZ, Veysel. (2007). Program Geliştirmede Öğretmen Elkitabı. 13. Baskı. Anı Yayıncılık, Ankara.
 • SUNDBERG, Sara Brooks. (2006). “An Investigation of the Effects of Exam Essay Questions on Student Learning in United Stated History Survey Classes”, The History Teacher, 40 (1), 59-68.
 • VOGLER, Kenneth E. (2005). “Improve Your Verbal Questioning”. The Clearing House. 79,(2), 98-103
 • WIE (Westminster Institute of Education), (2000). “Questioning Skills”, Launch Pad 9 Primary. Oxford Brookes University. Avaliable, 01.06.2009: http://www.google.com.tr/search?hl=tr&q=dillon+ 1988&meta=&aq=f&oq=
 • YEŞİL, Rüştü. (2008a). “Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Sınıf İçi Öğretimde Sorulardan Yararlanma Yeterlikleri (Kırşehir Örneği)”, Milli Eğitim Dergisi. 180, 105-122.
 • YEŞİL, Rüştü. (2008b). “Sosyal Bilgi Alanı Olarak Tarih Eğitiminde Soru Sorma Temelli Öğrenme”, Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu, 345-351, Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi (14-16 Mayıs 2008), Çanakkale.
 • YILDIRIM, Ali ve ŞİMŞEK, Hasan. (2000). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. 2. baskı. Ankara: Seçkin Yayınevi.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.