ÇİĞDEM ÜNAL
(Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Erzurum, Türkiye)
İLHAN İLTER
(Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye)
Yıl: 2010Cilt: 14Sayı: 2ISSN: 1304-4990Sayfa Aralığı: 147 - 164Türkçe

269 1
Sınıf öğretmeni adaylarının lisansüstü eğitime olan tutumları (Fırat, Erzincan ve İnönü Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği abd örneği)
Bu çalışmanın amacı, sınıf öğretmeni adaylarının lisansüstü eğitime olan tutumlarının cinsiyet, mezun olunan lise türü, aile gelir durumu ve baba öğrenim durumu değişkenleri açısından belirlemektir. Çalışma grubunu 2008-2009 akademik yılında Fırat, İnönü ve Erzincan Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda öğrenim gören 140 kız, 172 erkek olmak üzere toplam 312 öğretmen adayı oluşturmuştur. Araştırmada nicel ve nitel verilerin kullanıldığı karma desenli bir yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın verileri kişisel bilgi formundan ve lisansüstü eğitime ilişkin tutum ölçeğinden oluşmuştur. Ölçekteki veriler SPSS 15.0 paket programında frekans, aritmetik ortalama ve yüzde dağılımı teknikleri kullanılarak çözümlenmiştir. Ayrıca korelasyon çözümlemesi de yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, öğrencilerin baba öğrenim durumu dışında cinsiyet, mezun olunan lise türü ve aile gelir durumu değişkenleri açısından lisansüstü eğitime olan tutumları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar görülmüştür. Genel olarak öğrencilerin lisansüstü eğitime olan tutumlarının olumlu olduğu, ancak tutum puanlarının yüksek olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca ortaya çıkan bu anlamlı farklılıkların nedenlerini ortaya koymak için öğrenciler ile yarı- yapılandırılmış mülakatlar yapılmıştır.
Fen > Temel Bilimler > Matematik
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Alhas, A. (2006). Lisansüstü Eğitim Yapmakta Olan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Lisansüstü Eğitime Bakış Açıları. (Yayınlamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara.
 • Arıcı, H. (1997). Bilim İnsanı Yetiştirme: Lisansüstü Eğitim ve Sorunları. Ankara: Türkiye Bilimler Akademisi Bilimsel Toplantı Serileri 7: Bilim İnsanı Yetiştirme, Lisansüstü Eğitim.
 • Ataünal, A. (2003). Niçin ve Nasıl Bir Öğretmen. Ankara: Milli Eğitim Vakfı Yayınları.
 • Baldwin, G.M. (1901-1905), Dictionary of Philosophy and Psychology, 3 Vols. MacmillanCo.
 • Balcı, A. (2006). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem, Teknik ve İlkeler. Ankara: PegemA Yayınları.
 • Çakar, Ö. (1997). Bilim İnsansı Yetiştirme Lisansüstü Eğitim ve Sorunları Fen Bilimleri Alanında Türkiye Bilimler Akademisi Bilimsel Toplantı Serileri 7: Ankara: Bilim İnsanı Yetiştirme Lisansüstü Eğitim.
 • Çelenk, S. (1988). Eğitim Yüksekokulu Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları. (Yüksek Lisans Tezi), Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Erkılıç, T.A. (2007). Öğretmen Adaylarının Lisansüstü Eğitim İstekliliklerini Etkileyen Etmenler. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü.
 • Fidan, N ve Erden, M. (1986). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Kadıoğlu Matbaası.
 • Gökalp, M. (2007), “Atatürk Üniversitesi Ağrı Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Okul Deneyimi Dersini Algılama Düzeyleri”, D.Ü. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 9, 56- 63.
 • İnceoğlu, M. (2004). Tutum Algı İletişim. Ankara: Kesit Tanıtım Ltd Şti.
 • Kaptan, S. (1998). Bilimsel Araştırma ve istatistik Teknikleri. Ankara: Tekışık Web Ofset.
 • Karakütük, K. (1986). Türkiye’nin Öğretim Haritaları. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara: A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Karakütük, K. (1989). Türkiye’de Lisansüstü Öğretim Sorunları ve Çözüm Önerileri. Ankara Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 22(1), Ankara.
 • Karakütük, K. (2001). Öğretim Üyesi ve Bilim İnsanı Yetiştirme: Lisansüstü Öğretimin Planlanması. 2.Baskı, Ankara: Anı Yayınları.
 • Karayalçın, Y. (1988). Lisansüstü Eğitim Yükseköğretimde Değişmeler. Ankara: TED Yayınları.
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi. (12.Baskı), İstanbul: Nobel Yayınları.
 • Karasar, N. (1998). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Nobel Yayın Dağıtım. Ankara.
 • Köksalan, B. (1999). Üniversite Öğrencilerinin Meslek Seçimini Etkileyen Faktörler, (Doktora tezi). Malatya: İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi.
 • Lin, H-J. (1998). Different Attitudes among Non-English Major EFL Students the Internet TESL Journal, Vol. IV, No.10 Fromhttp://Iteslj.Org/
 • Oğuzkan, F. (1981). Eğitim Terimleri Sözlüğü. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Pehlivan, H. (1997). “Tutumların Doğası ve Öğretimi”. Çağdaş Eğitim, 22(233) 46-48
 • Sayan, Y. ve Aksu, H. H. (2005). “Akademik Personel Olmayan Lisansüstü Eğitim Yapan Bireylerin Karşılaştıkları Sorunlar Üzerine Bir Çalışma: Dokuz Eylül Üniversitesi,
 • Balıkesir Üniversitesi Durum Belirlemesi” DEÜ Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı:7, İzmir.
 • Sayın, S. (2005). “Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutumları ve Mesleki Benlik Saygıların İncelemesi”. Eurasian Journal of Education Research 19, Pp. 272, 281.
 • Sevinç, B. (2001). “Türkiye’de Lisansüstü Eğitim Uygulamaları, Sorunlar ve Öneriler.” Journal of Faculty of Educational Sciences, 34 (1).
 • Sözer. E. (1991). Türk Üniversitelerinde Öğretmen Yetiştirme Sistemlerinin Öğretmenlik Davranışlarını kazandırma Yönünden Etkinliği. Eskişehir: Eskişehir Anadolu Ün. Basımevi.
 • Ünal,C. (1981). Genel Tutumların veya Değerlerin Psikolojisi, Ankara: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Yayınları., No:301.
 • Varış, F. (1973). Türkiye’de Lisansüstü Eğitim. Ankara: Ankara Ün. Eğitim Bilimleri Yayınları.
 • Yıldırım, A., Şimşek, H. (2008). Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.
 • YÖK. “Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği”, 2547 Resmi Gazete, Ankara.
 • Http://Muhasebeturk.Org/İs-Hayati/8673-2009-Yili-Asgari-Ucret-Tutarlari-Aciklandi. Html Erişim Tarihi:13.08.2009.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.