Aydın YILMAZER
(Sakarya Üniversitesi, Sapanca Meslek Yüksek Okulu Sakarya, Türkiye)
Yıl: 2010Cilt: 5Sayı: 2ISSN: 1306-6730 / 1306-6293Sayfa Aralığı: 236 - 250Türkçe

94 3
Örgütsel bağlılık ve ekstra rol davranışı arasındaki ilişkiler: İmalat sektöründe bir araştırma
Bu çalışmanın amacı, Sakarya’da faaliyet gösteren OTOKAR firmasında çalışanların örgütsel bağlılık düzeylerini ve rol davranışları arasındaki ilişkileri demografik özellikleri bakımından incelemektir. Araştırma üç bölümden oluşmaktadır. Anket formunun birinci bölümü, ankete katılanların bireysel özelliklerini tespit etmek için tanıtıcı bilgi formundan, ikinci bölümü çalışanların kuruma bağlılık düzeylerini ölçen Porter ve arkadaşları (1973) tarafından geliştirilen 15 maddelik örgütsel bağlılık ölçeğinden oluşmaktadır. Anket formunun üçüncü bölümünde ise, çalışanların tanımlanmış (4 soru) ve tanımlanmamış (4 soru) rol davranışlarını belirlemek için Smith ve arkadaşları (1983) tarafından geliştirilen 8 maddelik ekstra rol davranışı ölçeği kullanılmıştır. Çalışma, örgütsel bağlılık ile ekstra rol davranışları arasında doğrusal bir ilişkinin olduğu ve örgütsel bağlılığın artmasına paralel olarak çalışanların fazladan rol davranışlarına gönüllü katılımlarının artacağı varsayımı üzerine kurulmuştur. Analiz sonuçlarından varsayımın doğrulandığı ve kurumsal bağlılığın, tanımlanmış ve tanımlanmamış rol davranışı göstermeyi olumlu yönde etkilediği anlaşılmıştır.
Sosyal > Davranış Bilimleri
Sosyal > İletişim
Sosyal > İşletme
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Aktan C. C. ve Tutar. H. (2006), “Organizasyonlarda Kurallar ve Kurumlar: Kurumsal Kültür” içinde: C. C. Aktan, Kurumsal Kültür, Ankara: SPK Yayını.
 • Baysal C. A, ve M. Paksoy (1999), “Mesleğe ve Örgüte Bağlılığın Çok Yönlü İncelenmesinde Meyer‐Allen Modeli”, İ.Ü. İşletme Fakültesi Dergisi, 28(1), 7‐15.
 • Boshoff, C. ve G. Mels (1995), “A Causal Model to Evaluate the Relationships Among Supervision, Role Stres, Organizational Commitment and Internal Service Quality”, European Journal of Marketing, 29(2), 23‐42.
 • Dunham, R.B., Grube, J.A., Castaneda, M.B.(1994), “Organizational Commitment: The Utility of an Integrative Definition”, Journal of Applied Psychology, 79(3), 370‐380.
 • Fiol, Marlene, (1991), “Managing Culture as a Competitive Resource: An Identity‐ Based View of Sustainable Competitive Advantage”, Journal of Management, 17(1), 191‐211.
 • İşbaşı Ö. J. (2000). “Örgütsel Vatandaşlık Davranışı; Farklı Ölçeklerin Uygulanabilirliğine İlişkin Bir Çalışma”, Erciyes Üniversitesi 8. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildirileri, 25‐27 Mayıs, Nevşehir, 359‐370.
 • Kwon, W. G., ve D.W. Banks (2004), “Factors Related to the Organizational and Professional Commitment of Internal Auditors”, Managerial Auditing Journal, 19 (5), 606‐622.
 • Lok, P. ve J. Crawford, (2004), “The Effect of Organizational Cultura and Leadership Style on Job Satisfaction and Organizational Commitment. A Cross‐ National Comparison”, Journal Of Management Development, 23 (4), 321‐338.
 • Luthans, F. (1994), Organizational Behavior, Newyork: McGraw‐Hill.
 • Marchiori, D. ve A. Henkin (2004), “Organizational Commitment of Health Profession Faculty: Dimensions, Correlates and Conditions”, Medical Teacher, 26(4), 353‐358.
 • Mathieu, J. E., ve D. M. Zajac (1990), “A Review and Meta‐Analiysis of the Antecedents, Correlates and Consequences of Organizational Commitment”, Psychological Bulletin, 108(2), 171‐194.
 • Mellor, S., J. Barnes‐Farrel ve J. M. Stanton (1999), “Unions as Justice‐Promoting Organizations: The Interactive Effect of Ethnicity, Gender, and Perceived Union Effectiveness.” Sex Roles: A Journal of Research, 40(33), 331‐346.
 • Meyer, J. P. ve N. J. Allen (1997), Commitment in the Workplace: Theory Research and Application, London: Sage Publications.
 • Morgan, C. T. ve A. K. Richard (1980), Introduction to Psychology, New York: McGraw‐Hill.
 • Mowday, R. T., L. W. Porter ve R.M. Streers, (1982), Employee‐Organization Linkages: The Psychology of Commitment, Absenteeism and Turnovers, New York: Academic Press.
 • Mowday, R. T., R. M. Steers ve L. W. Porter (1979), “The Measurement of Organizational Commitment”, Journal of Vocational Behavior, 14: 224‐247.
 • Obeng, K. ve I. Ugboro, (2003), “Organizational Commitment Among Public Transit Employees: An Assessment Study”, Journal of The Transportation Research Forum, 57(2), 83‐98.
 • Özmen, T.Ö, Y. Arbak ve Ö. Saatçioğlu (1997), “Örgütsel Bağlılığın Neden ve Sonuçlarına İlişkin Bir Model Analizi”, 3. Verimlilik Kongresi Bildirileri, 14‐16 Mayıs, Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları, 599, Ankara, 490‐503.
 • Porter, L., R. Steers, R. Mowday ve P. Boulian (1973), “Organizational Commitment, Job Satisfaction, and Turnover among Psychıatric Technicians”, Journal of Applied Psychology, 59(5), 603‐609.
 • Reichers, A. E. (1985), “A Review and Reconceptualization of Organizational Commitment”, Academy of Management Review, 10(3), 465‐476.
 • Robbins, S. (1998), Organizational Behaviour (8. Ed.), New Jersey: Prentice Hall International Inc.
 • Shalley, C., L. Gilson ve T. Blum (2000), “Matching Creativity Requuırements and the Work Environment: Effects on Satisfaction and Intentions to Leave”, Academy of Management Journal, 43(2), 215‐223.
 • Sheldon, M. E. (1971), “Investments and İnvolvement as Mechanisms Producing Commitment to Organization” Administrative Science Querterly, 16: 142‐150.
 • Smith, C. A., D.W. Organ ve J. P. Near (1983) “Organizational Citizenship Behavior:It’s Nature and Antecedents”, Journal of Applied Psychology, 68: 655–663.
 • Tutar, H. (2007), “Erzurumda Devlet ve Özel Hastanelerde Çalışan Sağlık Personelinİşlem Adaleti, İş Tatmini ve Duygusal Bağlılık Durumlarının İncelenmesi”, Süleyman Demirel Ün. İ.İ.B.F., 12(3), 97‐120.
 • Türköz Y., (2000), “İşe ve Kuruma Yönelik Tutum Hangi Boyutlarda Ölçülmektedir?”,Modern Hastane Yönetimi Dergisi, 4(1), 4‐6.
 • Wiener, Y. (1982), “Commitment in Organizations: A Normative View”, Academy of Management Review, 7(3), 418‐428.
 • Yiğitoğlu, V. (2001), “Eğitim, Geliştirme ve Değerleme, Sosyalizasyon Süreci”, http://www.geocities.com/vedat5_2000/insankaynaklari8.html, (Erişim: 11.09.2008).
 • Yüksel, İ., M. Kurt ve H. Önder (1998), “İş Güçlüğünün İş Doyumu, İş Gerilimine Bağlılık Üzerindeki Etkisinin Stepwise Regresyon Analizi ile Belirlenmesi”, Verimlilik Dergisi, MPM Yayını, 4: 43‐53.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.