RAMAZAN KAYA
(Atatürk Üniversitesi, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Tarih Eğitimi Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye)
OSMAN SAMANCI
(Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye)
Yıl: 2010Cilt: 39Sayı: 188ISSN: 1302-5600Sayfa Aralığı: 83 - 98Türkçe

73 0
Öğretmen adaylarının alternatif öğretim materyalleri ile ilgili görüşleri
Bu çalışmada, öğretmen adaylarının alternatif materyallerin tasarım ve hazırlanması aşamalarında kendilerini ne kadar yeterli gördükleri ve bu materyallerin eğitimsel değeri ile ilgili görüşleri araştırılmıştır. Araştırmada “keşfetmeye yönelik karma metod dizaynı” (exploratory mixed method design) kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcılarını Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Tarih ve Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı V. sınıfta okuyan ve Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı dersini alan öğretmen adayları oluşturmaktadır. Araştırmanın problemine uygun olarak veri toplama amacıyla yarı yapılandırılmış mülakat ve anket formları kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre ÖT-MT dersi uygulamalarında alternatif materyal hazırlayan öğretmen adaylarının hazırlamayan öğretmen adaylarına göre bu materyallerin tasarım ve hazırlanma aşamalarında kendilerini daha yeterli gördükleri belirlenmiştir. Alternatif materyal hazırlayan öğretmen adaylarının amacı ders uygulamalarını daha çekici ve cazip hale getirmek iken, alternatif materyalleri hazırlamayan öğretmen adayları ise uygulama için seçtikleri konuların bu materyalleri hazırlamaya uygun olmadıkları görüşündedirler. Öğretmen adaylarının büyük bir kısmı dokunabilme özelliğine vurgu yaparak bu materyallerin ortaöğretim tarih ve coğrafya derslerine katkısı olacağını belirtmişlerdir. Öğretmen adaylarının bir kısmı ise teknolojik araç-gereçlerin varlığı ve işlevselliğini gerekçe gösterip bu materyallerin derslere katkısı olmayacağını ve öğrencinin de ilgisini çekmeyeceğini ifade etmişlerdir.
Fen > Temel Bilimler > Matematik
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
  • DEMİREL, Özcan (2007). “Alternatif Ders Materyali Geliştirme”, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, s.233-248, (Ed. Özcan Demirel - Eralp Altun), Pegem A Yayıncılık, Ankara.
  • DEMİREL, Özcan-SEFEROĞLU, S.Sadi-YAĞCI, Esed (2004). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Pegem A Yayıncılık, Ankara.
  • GÜNDÜZ, Şemseddin- ODABAŞI, Ferhan (2004). “Bilgi Çağında Öğretmen Adaylarının Eğitiminde Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Dersinin Önemi”, http://www.tojet.net/articles/317.htm Erişim Tarihi 06.03.2006.
  • HALİS, İsa (2002). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
  • KAYA, Zeki (2005). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Pegem A Yayıncılık, Ankara.
  • MCMILLAN, James H. - SCHUMACHER, Sally (2006). Research In Education: Evidence-Based Inquiry, Pearson Education, Boston.
  • ÖRDEKÇİ, Sultan (2005). Öğretmen Yetiştirme Programlarındaki Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Dersinin Değerlendirilmesi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara.
  • TAŞDEMİR, Gökben Kenger (2002). İlköğretim Beşinci Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Hazır Eğitim-Öğretim Araç-Gereçleri ve Öğretmen-Öğrenci İş Birliği İle Hazırlanan Araç- Gereçlerle Yapılan Öğrenme Etkinliklerinin Akademik Başarı ve Kalıcılığa Etkisi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Adana.
  • YANPAR, Tuğba (2005). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Anı Yayıncılık, Ankara.
  • www.yok.gov.tr/egitim/ogretmen/kur_tanimlari.doc, Erişim Tarihi 28.03.2008.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.