Eyüp İZCİ
(İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Programları ve Öğretimi Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye)
Hacı DURAN
(Adıyaman Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalı, Adıyaman, Türkiye)
Hüseyin TAŞAR
(Adıyaman Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı, Adıyaman, Türkiye)
Yıl: 2010Cilt: 11Sayı: 1ISSN: 2147-1037 / 2147-1037Sayfa Aralığı: 19 - 35Türkçe

99 8
Birleştirilmiş sınıflarda öğretimin sınıf öğretmeni adaylarının algılarına göre ve birleştirilmiş sınıflarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin görüşleri açısından incelenmesi
Birleştirilmiş sınıflarda öğretim uygulaması dünyanın bazı ülkelerinde de uygulanmakla beraber bu süreç ile ilgili alternatif çözüm yolları halen sürmektedir. Bu araştırma ile birleştirilmiş sınıflarda öğretim dersi çerçevesinde Adıyaman Eğitim fakültesi sınıf öğretmenliği programında öğrenim gören son sınıf öğrencilerinin Adıyaman merkeze bağlı köylere belli bir takvim doğrultusunda birleştirilmiş sınıflarda öğretim uygulamalarını bu okullara yaptıkları gözlem gezileri ile pekiştirilmeleri hedeflenmiştir. Yapılan bu uygulama ile son sınıf öğrencilerinin birleştirilmiş sınıflarda öğretim uygulamalarını yerinde görerek, fakültedeki dersle ilgili edinmiş oldukları bilgi ve becerilerini gerçek ortamlarda test etmeleri sağlanmıştır. Bu gözlem gezileri sonrasında araştırmacılar tarafından geliştirilen “Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim” ölçeği ile öğretmen adaylarının birleştirilmiş sınıflar öğretimine ilişkin görüşleri alınmıştır. Geliştirilen ölçeğin “Öğretmen Formu” ile de birleştirilmis sınıflarda görev yapan öğretmenlerin birleştirilmiş sınıflardaki uygulamaları ile ilgili görüşleri alınmıştır. Likert tipi ölçek özelliği taşıyan ankette besli derecelendirme ölçeği kullanılmıştır. Verilerin çözümünde yüzde, frekans, aritmetik ortalama, one way anova ve t testi kullanılmışmtır.Birleştirilmiş sınıflar öğretimine ilişkin görüşler sınıf öğretmeni adayları ve bu kurumlarda görev yapan öğretmenlerin görüşleri bu araştırma ile karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır. Araştırma sonucunda, öğretmen adaylarının birleştirilmis sınıflarda öğretimin doğasını almış oldukları eğitim ile yeterince olgunlaşmadığını göstermektedir. Öğretmen adayları birleştirilmiş sınıflarda öğretim uygulamasının öğrenim görmekte olan öğrencilerin sosyal gelişimleri açısından avantaj olduğunu düşünmektedirler.
DergiDiğerErişime Açık
 • Akbaşlı, C. ve Pilten, Ö. (1999). İlköğretim Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim. Konya:Mikro Basım-Yayım-Dağıtım.
 • Çınar, İ. (2004). Birleştirilmiş Sınıflı İlköğretim Okullarında İlkokuma Yazma Öğretimine ilişkin Bir Araştırma. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt 5, Sayı 7. http://web.inonu.edu.tr/~efdergi/Cinar.htm.
 • Doğan, Ahmet R. (2000). Birleştirilmiş Sınıflarda Eğitim Öğretim. Trabzon: Uzun Yayınevi.
 • Erdem, Ali R. vd. (2005). Birleştirilmiş Sınıfları Okutan Sınıf Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Sorunlar: Denizli Örneği. Eğitimde Kuram ve Uygulama. Cilt 1 Sayı 1-2 Sayfa 3-13.
 • Gültekin, M. ve Karadağ, R. (2005). İlköğretimde Birleştirilmiş Sınıflar, Taşımalı Eğitim ve Yatılı İlköğretim Bölge Okulu Uygulamalarına Yönelik Araştırma Sonuçlarının Analizi. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Denizli: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kongre Kitabı, Cilt 2.79-84.
 • Gürşimşek, I. (1994). Öğretmen Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 14: 25-28.
 • Karasar, N. (1991). Bilimsel Araştırma Yöntemi (4. Basım). Ankara: Sanem Matbaacılık San. Ve Tic. A.S.
 • Kaya, K. ve Taşdemirci, E. (2005). Birleştirilmiş Sınıflar ile Bağımsız Sınıflarda İlk Okuma Yazma Öğretiminde Karşılaşılan Sorunların Karşılaştırmalı incelemesi.Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Sayı : 19 Yıl : 2005/2 (1-26 s.)
 • MEB. (2006). 2005-2006 Öğretim Yılı İlköğretim istatistikleri. http://iogm.meb.gov.tr/files/sube_istatistik/2005-2006.zip
 • Öztürk, Halil İ. (2002). Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim. Ankara: TAKAV Matbaacılık ve Yayıncılık A.S.
 • Semerci, N. vd. (2007). Birleştirilmiş Sınıflarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Yeni ilköğretim Programına ilişkin Görüşleri. VI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi ilköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı. 499-504.
 • Sözer, E. (1988). Türk Üniversitelerinde Öğretmen Yetiştirme Programlarının Öğretmenlik Davranışlarını Kazandırma Yönünden Etkililiği. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 4(1-2): 103-120
 • Taşdemir, M. (2000). Birleştirilmiş Sınıflarla Öğretim, Öğretmen El Kitabı (Gözden Geçirilmiş 4. Basım). Ankara: Ocak Yayınları.
 • Yesilyurt, M. vd. (2007). İlköğretimde Taşımalı Eğitim Araştırması (Van il Merkezi Örneği). Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. www.e-sosder.com ISSN:1304-0278 Kış -2007 C.6 S.19 (197-213) (06/02/2008).
 • YÖK. (2007). Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Fakülteleri (1982-2007). http://www.yok.gov.tr/duyuru/ yok_ogretmen_kitabi.pdf (14/05/2008).
 • YÖK. (2007). Eğitim Fakültelerinde Uygulanacak Yeni Programlar Hakkında Açıklama.http://www.yok.gov.tr/ egitim/ ogretmen/programlar_aciklama.doc

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.