Kasım YILDIRIM
(Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye)
Yıl: 2010Cilt: 9Sayı: 1ISSN: 1305-3515 / 1305-3515Sayfa Aralığı: 79 - 92Türkçe

428 9
Nitel araştırmalarda niteliği Artırma
Nitel araştırma, kuram oluşturmayı temel alan bir anlayışla sosyal olguları, bağlı bulundukları ortam içerisinde araştırmayı ve anlamayı ön plana alan bir yaklaşımdır. İnsanların yaşayışları, yaşanmış tecrübeleri, davranışları, duyguları, hisleri aynı zamanda toplumsal işleyiş, sosyal hareketler, kültürel olaylar ve uluslar arasındaki ilişkiler nitel araştırmaların konusu olabilir. Özellikle son yıllarda sosyal bilimlerde nitel araştırmaların arttığı görülmektedir. Bu araştırmaların artmasıyla birlikte nitel araştırmalarda nitelikli çalışmalar meydana getirme problemi de gündemdeki yerini almıştır. Bu çalışmada nitel araştırmalarda kullanılan geçerlik ve güvenirlik (reliabilit-validy) kavramları, bu kavramlara alternatif olarak üretilen diğer kavramlar ve nitel araştırmalarda nitelikli çalışmalar oluşturmak için ne gibi stratejilerin uygulanması gerektiğinin teorik olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda, nitel çalışma yapan araştırmacıların; tekrarlı sorular, rastlantısal örneklem seçme, ayrıntılı alıntılar yapma, bağlantılara yoğunlaşma, analiz formu, araştırmanın sınırlarını ortaya koyma, kendini değerlendirme (dönüşlülük, eylemden etkilenme), çarpık durumları bulma, negatif ve alternatif sonuçlarla karşılaştırma, çeşitleme (üçgenleme, sac ayağı), eş denetleme (uzman incelemesi), ayrıntılı betimleme, kısa yoldan denetleme (çalışma özeti), uzun süreli çalışmalar ve katılımcı teyidi (dönüt alma, iletişimsel geçerleme) gibi stratejileri kullanmalarının yapılan çalışmanın niteliğini artıracağı vurgulanmaktadır.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Appleton, J.V. (1995). Analysing qualitative interview data: Addressing issues of validity and reliability. Journal of Advanced Nursing, 22, 993-997.
 • Balcı, A. (2005). Sosyal Bilimlerde Araştırma. (5. Baskı). Ankara: Pegema Yayıncılık.
 • Bogdan, R.C., & Biklen, S.K. (1992). Qualitative research for education: A introduction to theory and methods. Boston: Allyn and Bacon.
 • Bouma, G.D., & Atkinson, G.B.J. (1995). A handbook of social science research. Oxford: Oxford University Press.
 • Creswell, J.W. (2003). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches.
 • California: Sage Publications Inc. Creswell, J.W., & Miller, D.L. (2000). Determining validity in qualitative inquiry. Theory Into Practice, 39, 124-130.
 • Daymon, C., & Holloway, I. (2003). Qualitative Research Methods in Public Relations and marketing communications. London: Rout ledge.
 • Geray, H. (2004). Toplumsal araştırmalarda nicel ve nitel yöntemlere giriş. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Glesne, C., & Peshkin, A. (1992). Becoming qualitative researchers an introduction. London: Longman Group Ltd.
 • Hammersley, M. (1998). Partisanship and credibility: the case of antiracist educational research, in: P. Connolly & B. Troyna (Eds) Researching Racism in Education: Politics, Theory and Practice (Buckingham, Open University Press).
 • Hinds, P.S., Scandrett-Hibden, S., & McAulay, L. (1990). Further assessment of a method to estimate reliability and validity of qualitative research findings. Journal of Advanced Nursing, 15,430-435.
 • Işıkoğlu, N. (2005). Eğitimde nitel araştırma. Eğitim Araştırmaları, 20, 158-165.
 • Kümbetoğlu, B. (2005). Sosyolojide ve antropolojide niteliksel yöntem ve araştırma. İstanbul:Bağlam Yayıncılık.
 • Kuş, E. (2003). Nicel-nitel araştırma teknikleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Kuş, E. (2006). Sosyal bilimlerde bilgisayar destekli nitel veri analizi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Kvale, S. (1996). Interviews: An introduction to qualitative research interviewing. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Malinowski, B. (1992). Bilimsel bir kültür teorisi. (Çev. Özkal, S.). İstanbul: Kabalcı Yayınları.(Özgün Çalışma 1992).
 • Marvasti, A.B. (2004). Qualitative research in sociology. London: Sage Publications Ltd. Maxwell, J.A. (1992). Understanding and validity in qualitative research. Harvard Educational Review, 62, 979-1000.
 • Mayring, P. (2000). Nitel Sosyal Araştırmaya Giriş. (Çev. Gümüş, A., & Durgun, M.S.). Adana:Baki Kitabevi. (Özgün çalışma 1990).
 • Miller, D.L. (1997). One strategy for assessing the trustworthiness of qualitative research: Operationality the external audit. Dissertation Abstract International, (ERIC No. 4112668)
 • Morse, J.M., Mayan, M., Spiers, J., Barrett, M., & Olson, K. (2002). Verification strategies for establishing reliability and validity in qualitative research. International Journal of Qualitative Methods, 1, 1-19.
 • Patton, M.Q. (2002). Qualitative research & evaluation methods (3rd ed.). London: Sage Publications, Inc.
 • Poggenpoel, M., & Myburgh, C. (2003). The researcher as research instrument in educational research: A possible threat to trustworthiness? (A: Research_instrument). Education, 124, 418-421.
 • Pollard, M. (1992). Margaret Mead. (Çev. Onat, L.). Ankara: İlkkaynak Kültür ve Sanat Ürünleri. (Özgün çalışma 1992).
 • Punch, K.F. (2005). Sosyal araştırmalara giriş: Nicel ve nitel yaklaşımlar. (Çev: Bayrak, D.,Arslan, H.B., & Akyüz, Z). Ankara: Siyasal Kitabevi. (Özgün çalışma 2005)
 • Roberts, P., & Priest, H. (2006).Reliability and validity in research. Nursing Standard, 20, 41-45.
 • Rolf, G. (2006). Validity, trustworthiness and rigour; quality and idea or qualitative research.Journal of Advanced Nursing, 53, 304-310.
 • Seale, C. (2001). Qualitative methods: Validity and reliability. European Journal of Cancer Care, 10, 131-136.
 • Shenton, A. (2004). Strategies for ensuring trustworthiness in qualitative research projects. Education for Information, 22, 63-75.
 • Silverman, D. (2001). Interpreting qualitative data: Methods for analysing talk, text and interaction. London: Sage.
 • Strauss, A., & Corbin, J. (1998). Basics of qualitative research: techniques and procedures for developing grounded theory (2rd ed.). London: Sage Publications, Inc.
 • Topkaya, E.Z. (2006). Yıldırım, Ali ve Şimşek, Hasan. Sosyal Bilimlerde nitel araştırma yöntemleri güncelleştirilmiş geliştirilmiş 5. baskı, Ankara: Seçkin yayıncılık, 2005, 366s. ISBN 97502000 [Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri kitabının incelemesi]. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 2, 113-118.
 • Twycross, A., & Shields, L. (2005). Validity and reliability-what's it all about? Part3 issues relating to qualitative studies. Paediatric Nursing, 17, 36.
 • Ural, A., & Kılıç, İ. (2005). Bilimsel araştırma süreci. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Wiersma, W., & Jurs, S.G. (2005). Research methods in education: An introduction. Boston: Ally and Bacon.
 • Yıldırım, A. (1999). Nitel araştırma yöntemlerinin temel özellikleri ve eğitim araştırmalarındaki yeri ve önemi. Eğitim ve Bilim, 23, 7-12.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (5. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.