Öney Ela YAZICI
(İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, Türkiye)
A. Şule ÖZÜERKEN
(İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, Türkiye)
Yıl: 2010Cilt: 9Sayı: 1ISSN: 1303-7005 / 1307-1645Sayfa Aralığı: 129 - 141Türkçe

107 2
Yüklenici firmaların rekabeti: İş çevresi bağlamı
Rekabet konusunda geniş bir zaman içinde oluşan büyük bir bilgi birikimi bulunmaktadır. Bugüne kadar yönetim bilimlerinde firma düzeyinde rekabeti inceleyen çok sayıda çalışma yapılmış ve firma içi veya firma dışı faktörlere odaklanan rekabet teorileri geliştirilmiştir. Konu inşaat sektörü özelinde ele alındığında, yönetim bilimlerindeki ilgiye paralel olarak özellikle 1990’lardan sonra konuya olan ilginin arttığı görülmektedir. Bununla birlikte yapılan çalışmaların (i) imalât sektörü için geliştirilen modelleri uyarlamada sektörün özelliklerini yeterince dikkate almaması, (ii) genellikle uluslararası pazarlarda faaliyet gösteren büyük firmalara odaklanması ve (iii) rekabeti kantitatif/ nicel yaklaşımla sayısal göstergeler üzerinden incelemesi sebebiyle sektördeki rekabetin nasıl şekillendiğini ve nelerden etkilendiğini açıklamaktan uzaktır. Yukarıda tarif edilen bilgi boşluğunu doldurmak üzere yüklenici firmaların rekabetini iş çevresindeki ilişkiler ışığında incelemek ve firma büyüklüğü, hizmet verilen müşteri tipi ve faaliyet gösterilen pazar gibi bağlamsal faktörlerin rekabeti nasıl etkilediğini ortaya koymak üzere nitel bir araştırma yapılmıştır. Araştırmanın sonuçları (i) iş çevresinde etkili olan ilişkilerin yüklenici frimaların rekabetlerini doğrudan etkilediğini ortaya koymaktadır. Bu ilişkilerde özellikle sektörün ana aktörlerinden olan ve talebi yaratan müşteriler ile üretimin gerçekleşmesinin vaz geçilmez parçası olan tedarikçiler ön plana çıkmaktadır, (ii) rekabet ortamının firma büyüklüğü, hizmet verilen müşteri ve faaliyet gösterilen pazardan etkilendiğini göstermektedir, (iii) proje bazlı üretim, parçalı yapı, enformel ilişkiler ve talebin süreksizliği gibi inşaat sektörünün kendine has özelliklerinin rekabetle ilgili yapılacak çalışmalara dahil edilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.
Sosyal > İş
Sosyal > İşletme Finans
Sosyal > İletişim
Sosyal > İşletme
DergiDiğerErişime Açık
 • Agnihotri P. ve Santhanam H., (2003). International marketing strategies for global competition, The 7th International. Conference on Global Business and Economic Development, Bankok, January 8- 11, 1036-1048.
 • Ambastha A. ve Momaya, K., (2004). Competitiveness of firms: Review of theory, frameworks and models, Singapore Management Review, 26, 1, 45-61.
 • Barney J., (1991). Firm resources and sustained competitive advantage, Journal of Management, 17, 1, 99-120.
 • Betts, M. ve Ofori, G., (1992). Strategic planning for competitive advantage in construction, Construction Management and Economics, 10, 6, 511– 532.
 • Chan, D.W.M. ve Kumaraswamy, M.M., (1997). A comparative study of causes of time overruns in Hong Kong construction projects, International Journal of Project Management, 15, 1, 55–63.
 • Cherns, A.B. ve Bryant, D.T., (1992). Studying client’s role in construction management, Construction Management and Economics, 2, 6, 174-184.
 • D’Cruz J. ve Rugman A., (1992). New Concepts for Canadian Competitiveness, Kodak, Canada.
 • Dikmen, I. ve Birgönül, M.T., (2003). Strategic perspective of Turkish construction companies, Journal of Management in Engineering, 19, 1, 33-40.
 • Dikmen, I., Birgönül, M.T., ve Kızıltaş, S., (2005). Prediction of organizational effectiveness in construction companies, Journal of Construction Engineering and Management, 131, 2, 252-61.
 • EU Report, (2002). The Competitiveness of the Construction Industry, Communication from the Commission to the European Parliament, Prepared by the Economic and Social Committee and the Committee of Regions, V.3.3.
 • Farjoun M., (1994). Beyond industry boundaries: human expertise, diversification and resourcerelated industry groups, Organizational Science, 5, 185-199.
 • Flanagan R., Jewell C., Ericsson S. ve Henricsson P., (2004). Measuring Construction Competitiveness in Selected Countries, Progress Report, 23 August 2004.
 • Fu, W.K., Drew, D.S., ve Lo, H.P., (2002). Competitiveness of inexperienced and experienced contractors in bidding, Journal of Construction Engineering and Management, 129, 4, 388-95.
 • Hinze, J., ve Tracey, A., (1994). The contractorsubcontractor relationship: The subcontractor’s view, Journal of Construction Engineering and Management, 122, 2, 274-87.
 • Jones, C., Hesterly, W.S. ve Borgatti, S.P., (1997). A general theory of network governance: exchange conditions and social mechanisms, Academy of Management Review, 22, 4, 911-45.
 • Kale, S., (1999). Competitive Advantage in the construction industry: firm-specific resources and strategy, Unpublished PhD thesis, Illinois Institute of Technology, Chicago.
 • Kale, S. ve Arditi, D., (1998). Business failures: Liabilities of newness, adolescence and smallness, Journal of Construction Engineering and Management, 124, 6, 458-64.
 • Kale, S. ve Arditi, D., (2002). Competitive positioning in United States construction industry, Journal of Construction Engineering and Management., 128, 3, 238-47.
 • Kale, S. ve Arditi, D., (2003). Differentiation, conformity, and construction firm performance, Journal of Management in Engineering, 19, 2, 52-59.
 • Klulanga G.K. ve McCaffer, R., (2001), Measuring knowledge management for construction organizations, Engineering Construction and Architectural Management, 8, 5, 346-54.
 • Koebel, C.T., Papadakis M., Hudson E. ve Cavell, M., (2004). The Diffusion of Innovation in the Residential Building Industry, U.S. Department of Housing & Urban Development, Washington.
 • Kometa, S.T., Olomolaiye, P.O. & Frank, C.H., (1995). Quantifying client-generated risk by project consultants, Construction Management and Economics, 12, 5, 433–443.
 • Langford, D., Male, S., (2001). Strategic Management in Construction, Blackwell Science, London.
 • Male, S. ve Stocks, R., (1991). Competitive advantage in construction, Butterworth-Heinemann Ltd, Surrey, UK.
 • McNulty, A.P., (1982). Management of Small Construction Projects, McGraw Hill.
 • Miller, D. (1988). Relating Porter’s business strategies to environment and structure, Academy of Management Journal, 31, 2, 280–308.
 • Nelson R.R. ve Winter S.G., (1982). An Evolutionary Theory Of Economic Change, Belcknap Press, Cambridge, UK.
 • Ofori, G., (2003). Frameworks for analyzing international construction, Construction Management and Economics, 21, 4, 379-391.
 • Ofori, G., (2006), The Singapore brand name in international construction, Joint Int. Conference on “Construction in the XXI Century: Local and Global Challenges”, 20-21 October, Rome.
 • Öney-Yazıcı E. ve Acar, E., (2006). Competitive micro environment of small residential contractors”, 1st Int. CIB Student Chapters Postgraduate Conference: Built Environment and Information Technologies, March 15-18, METU, Ankara, pp.433-447.
 • Oz, O.,(2001) Sources of competitive advantage of Turkish construction companies in international markets, Construction Management and Economics, 19, 2, 135-144
 • Penrose, E., (1959). The theory of the growth of the firm, Oxford University Press, London.
 • Porter M.E., (1985). Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, The Free Press, New York.
 • Porter, M.E., (1990). The competitive advantage of nations, Macmillan, London.
 • Prahalad, C K ve Hamel, G (1990). The core competency of the corporation, Harvard Business Review, May-June, 79-90.
 • Shash, A., (1998). Subcontractors’ bidding decisions, Journal of Construction Engineering and Management, 124, 2, 101-106.
 • Shen, L. Y., Lu W., Shen Q. ve Li H., (2003), A computer-aided decision support system for assesing a contractor’s competitiveness, Automation in Construction, 12, 577-587.
 • Strassmann, W. P. ve Wells, J., (1988). The global construction industry - strategies for entry, growth and survival, London: Unwin Hyman.
 • Sugimoto, F., (1990). Globalization of international engineering and construction firms for building their competitiveness, Unpublished PhD thesis, MIT.
 • TMB, (2004). İnşaat Sektörü 2004 Değerlendirmesi- 2005 Beklentileri - AB Süreci, Türkiye Müteahhitler Birliği Basın Bildirisi, Aralık 2004.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H., (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri, 5. baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • Yin, R.K., 1984. Case study research: Design and methods, Beverly Hills, CA, Sage.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.