MEHMET DEMİR
(Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir Meslek Yüksek Okulu, Kırşehir, Türkiye)
İSMAİL ANASIZ
(Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir Meslek Yüksek Okulu, Kırşehir, Türkiye)
Yıl: 2008Cilt: 0Sayı: 3ISSN: 1013-1388Sayfa Aralığı: 135 - 159Türkçe

204 0
Muhasebecilik mesleğinde mesleki stres kaynakları ve uygulanan bireysel stratejiler üzerine bir araştırma
Teknolojik gelişmeler, insan hayatını kolaylaştırmaya başladığı gibi bazı sorunları da beraberinde getirmektedir. Hayatın maddi boyutlu yaşandığı manevi boyutunun göz ardı edildiği günümüzde "stres" kendini iyice hissettirmeye başlamıştır. Stres hemen her meslekte görülen ve birçok hastalığın tetikleyicisi olan çağın en önemli rahatsızlıklarındandır. Muhasebecilik mesleği de stresin en çok hissedildiği mesleklerden biridir. Bu çalışmada muhasebecilik mesleğinde meslekî stres kaynakları ve muhasebecilerin strese karşı uyguladıkları bireysel stratejiler tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla düzenlenen anket formu, Kırşehir ilinde (ilçeler dâhil) mesleği icra eden 51 muhasebeci ile yüz yüze görüşmek suretiyle doldurulmuştur. Verilerin analizinde ise SPSS 10,0 for Windows (Statistical Package for the Social Sciences) istatistiksel paket programı kullanılmıştır. Sonuçta, aşırı çalışma temposu, işlerin monoton olması, bürokratik işlemlerin çokluğu ve sorumluluğun ağırlığı gibi durumların muhasebe mesleğinin stresini artırdığı bulgusuna ulaşılmıştır.
Sosyal > İktisat
Sosyal > İşletme
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1. AKDOĞAN, Habib "Muhasebe Mesleğinde Toplam Kalite Yönetimi İçerisinde Yer Alan Müşteri Memnuniyeti ve Etik İlişkisi", Muhasebe ve Denetime Bakış, Yıl:4, Sayı:14, Ocak 2005.
 • 2. AKMEL, Jale, "Turizm Sektöründe Stres Kavramı", Marmara Üniversitesi. İİBF Dergisi, Sayı:1 -2,1992.
 • 3. BALTAŞ, Acar, Zuhal BALTAŞ, Stres ve Başaçıkma Yolları, 18. Baskı, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1988.
 • 4. CARTWRiGT, Susan and Cary L. COOPER, Managing Workplace Stress, Oaks: Sage Publications, 1997.
 • 5. CLUSKEY, G.R., "İs Seasonal Stress a Career Choice of Professional Accountants?" Journal of Employment, Vol: 34, lssue:1, March 1997.
 • 6. DEMİR, Mehmet, Yeminli Malî Müşavirlerin Ekonomik Sisteme Katkısı, Meslekî Sorunları ve Çözüm Önerileri, İnönü Üniv. SBE, Basılmamış Doktora Tezi, 2004.
 • 7. DeZORT, F.Tood., "A Review and Synthesis of Pressure Effect Research Accounting," Journal of Accounting Literature, 1997. Looksmart
 • 8. EKİCİ, Süleyman, İşletmelerde Örgütsel Stres ve Yönetimi Üzerine Bir Uygulama, Basılmamış Doktora Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi SBE, 2003.
 • 9. EREN, Erol, Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, 6. Baskı, Beta Basım Yayım, İstanbul, 2000.
 • 10. FARAGHER, E. B., COOPER, Cil and CARTWRiGT, Susan,"A Shortened Stress Evaluation Tool", www.intersicience.wiley.com
 • 11. GÜL, Kudret, Halil ERGÜN," Muhasebe Mesleğinde Etik", Muhasebe ve Denetime Bakış, Yıl:4, Sayı:11, Ocak 2004.
 • 12. KALAYCI Şeref, Ömer TEKŞEN, "Muhasebecilik Mesleğinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri: İsparta İl Merkezi Uygulaması", Muhasebe Finansman Dergisi, Sayı:31,Temmuz 2006.
 • 13. KÖKNEL, Özcan, Zorlanan İnsan, 2. Baskı, Altın Kitaplar Yayınevi, İstanbul, 1988.
 • 14. LAW, Daniel Warren, An Examination of Personality Traits as Moderating Factors of Exhausting in Public Accounting (The Degree of doctor philosophy) www.proguest.umi.com
 • 15. Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlik ve Yeminli Malî Müşavirlik Kanunu, Kanun No: 3568,13.06.1989 tarih ve 20194 sayılı R. Gazete
 • 16. SÖZBİLİR, Naciye Tekin YENİGÜN, "Muhasebe Meslek Mensuplarının Bağımsızlık ve Tarafsızlıklarının Korunmasında Risk Alanları ve Bir Anket Çalışması", Muhasebe Finansman Dergisi, Sayı:13, Ocak 2002.
 • 17. STEVENSON, David, "Stress-The New 'British Disease' ", Management Research News, Vol: 23, No: 12,2000.
 • 18. SUSMUŞ, Türker, "Sivil Toplum Örgütü Olarak Muhasebe Meslek Odalarının Meslek Mensubu Gözüyle İşlevlerini ve Önemini Saptamaya Yönelik Uygulamalı Araştırma" http//mmmb.org. tr. 2005.
 • 19. TEKİN, Halil, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Mesa Yayınları, Ankara, 1987.
 • 20. Türkçe Sözlük, TDK Yayınları No: 549,9. Baskı, Cilt II, Ankara, 1998.
 • 21. UZAY, Şaban, Şükran G. TANÇ, " Muhasebecilerin Sorunları ve Beklentileri: Kayseri ve Nevşehir İlleri Uygulaması", Muhasebe Finansman Dergisi, Sayı:22, Nisan 2004.
 • 22. YILDIZ, Fehmi Muhasebe Mesleğinde Meslek Ahlakı, Der Yayınları, İstanbul, 2002.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.