HASAN CABAR
(Kilis Yedi Aralık Üniversitesi, Meslek Yüksek Okulu Kilis, Türkiye)
Celalettin SERİNKAN
(Pamukkale Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Denizli, Türkiye)
Yıl: 2009Cilt: 44Sayı: 4ISSN: 1300-1469Sayfa Aralığı: 50 - 66Türkçe

64 0
Hemşirelerin çalışma motivasyonunu etkileyen faktörler: Denizli Devlet Hastanesinde yapılan bir araştırma
Hastanelerin toplumun gereksindiği sağlık hizmetlerini karşılamak amacıyla faaliyet gösteren emek-yoğun teknolojiye sahip bir örgüt olduğu gözönüne alındığında belirlenen amaca ulaşmada, hastanenin başarısı ve başarısızlığı personeline bağlıdır. Bu araştırmada, il merkezinde sağlık hizmeti faaliyetinde bulunan Denizli Devlet Hastanesinde görevli hemşirelerin, çalışma motivasyonunu etkileyen faktörler belirlenmeye çalışılmıştır. Bağımsız değişkenler ve bağımlı değişkenlerin yer aldığı iki bölümden oluşan tanımlayıcı anket yöntemi uygulamasında elde edilen bulgulara göre, hemşirelerin daha çok para faktörüyle motive oldukları, diğer faktörlerin motivasyonu etkilemede fazla etkili olmadıkları belirlenmiştir. Hastanelerde motivasyonu etkileyen faktörler üzerinde düzenleme çalışmalarının yapılması konusunda bazı öneriler üzerinde durulmuştur.
Denizli
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Ak, B. (1990). Hastane Yöneticiliği, Özlem Matbaacılık, Ankara.
 • Aktan, C.Can, (1999). 2000'li Yıllarda Yeni Yönetim Teknikleri (4): İnsan Mühendisliği, TÜGİAD Yayını, İstanbul, http://www.canaktan.orgyonetiminsan-vonetimmotivasvon-teorileri .htm. (13.01.2008).
 • Bayat, M. (2005). Öğretim Süreci ve Hemşirelik, Sağlık Bilimleri Dergisi, Sayı: 14, (Ek Sayı: Hemşirelik Özel Sayısı).
 • Brislin, R.W., Kabigting, F., Macnab, B., Zukis, B., Worthley, R. (2005). Evolving Perceptions of Japanese Workplace Motivation", International Journal of Cross Cultural Management, Vol: 5, No: 1, pp. 87-103.
 • Davis, Keith, (1981). Human Behavior at Work, Organizational Behavior, Altıncı Baskı, McGraw Hill.
 • Dündar, S. Özutku, H. Taşpmar, F. (2007). İçsel ve Dışsal Motivasyon Araçlarının İşgörenlerin Motivasyonu Üzerindeki Etkisi: Ampirik Bir İnceleme, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı:2.
 • Eren, E. (2000). Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, Beta Basım Yayım ve Dağıtım, İstanbul.
 • Ergül, H.F. (2005). Motivasyon ve Motivasyon Teknikleri, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, ISSN: 1304-0278 Güz, Cilt: 5, (67-79).
 • Eroğlu, F. (2000). Davranış Bilimleri, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul.
 • Gür, M. 1987. Hastane Personelini Motive Eden Faktörler, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Jones, B.N. Lloyd, C.G. (2005). Does Herzberg's Motivation Theory Have Staying Power?, The Journal of Management Development, Vol. 24, No: 10, pp.929-943.
 • Latham, P.G. Pinder, C.C. (2005). Work Motivation Theory and Research At The Dawn of the Twenty-First Century, Annual Review of Psychology, Vol: 56, No: 1, pp. 485-516.
 • Leonard, H.N. Beauvais, L.L. Scholl, W.R. (1999). Work Motivation: The Incorporation of Self-Concept-Based Processes, Human Relations, Vol: 52, No: 8, pp. 969-974.
 • Mondy, R.W. Noe, M.R. (1984). Personnel; The Management of Human Resources, Alyon Bacon, Boston.
 • Öncü, H. (2003). Motivasyon (Güdülenme), Nobel Yayınlan, Ankara.
 • Öztürk, Z. Dündar, H. (2003). Örgütsel Motivasyon ve Kamu Çalışanlannı Motive Eden Faktörler, Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 2.
 • Ruthankoon, R, Ogunlana S. O. (2003). Testing Herzberg's Two-Factor Theory in the Tai Construction Industry, Engineering, Construction and Architectual Management, Volume: 10, Number: 5, ss. 333-341.
 • Pasinlioğlu, T. San, P. (1993). Hemşirelerin İşten Aynlma Oranlarının Hastaneye
 • Getirdiği Maliyetlerin İncelenmesi, E.Ü.H.Y.O. Uluslararası Kalite, Maliyet ve Hemşirelik Sempozyumu, Ege Üniversitesi Basımevi, 3-5 Kasım, İzmir.
 • Serinkan, C., Sül, D. (2004). Hemşirelik Motivasyonunu Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi, II. Bilgi Teknolojileri Kongresi, 7-8 Ekim, Denizli.
 • Stoner, J. (1978). Management, Prentice-Hall, New York.
 • Uyer, G. (1995). Hemşirelik ve Yönetimi, Hürbilek Matbaacılık, Ankara.
 • Velioğlu, P. (1992). Hemşirelikte Yönetim, İkinci Baskı, Metoksan Yayınlan, No: 6, İstanbul.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.