Aylin ÖZTÜRK
(İstanbul Üniversitesi, Florence Nightingale Hemşirelik Yüksek Okulu, İstanbul, Türkiye)
NURTEN KAYA
(İstanbul Üniversitesi, Florence Nightingale Hemşirelik Yüksek Okulu, İstanbul, Türkiye)
Saliye AYIK
(SB İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Eğitim Hemşiresi, İstanbul, Türkiye)
Esma UYGUR
(SB İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Eğitim Hemşiresi, İstanbul, Türkiye)
Ayşe CENGİZ
(Bakırköy Acıbadem Hastanesi, İstanbul, Türkiye)
Yıl: 2010Cilt: 18Sayı: 3ISSN: 1304-4869Sayfa Aralığı: 144 - 155Türkçe

308 5
Hemşirelik uygulamalarında araştırma sonuclarının kullanımında engeller
Amaç: Bu çalışma, araştırma sonuçlarının hemşirelik uygulamalarına yansıtılmasındaki engelleri belirlemek ve bu engelleri bazı değişkenler açısından incelemek amacı ile yapıldı. Yöntem: Tanımlayıcı türdeki araştırmanın evrenini, bir devlet ve özel hastanede çalışan hemşireler (520 hemşire), örneklemini ise araştırmaya katılmayı kabul eden 248 hemşire oluşturdu. Kurumların etik kurullarından, araştırmanın gerçekleştirilmesine ilişkin yazılı izin alındı. Veriler, “Hemşire Bilgi Formu”, “Hemşirelik Araştırmalarından Yararlanmada Engeller Ölçeği” kullanılarak toplandı. Bulgular: Araştırma kapsamındaki hemşirelerin %86.3’ünün kadın, yaş ortalamasının 29.92±7.22, %35.5’inin lisans mezunu, çalışma yılı ortalamasının 8.91±7.74 olduğu belirlendi. Hemşirelerin %83.5’inin yabancı dil bildiği, %28.6’sının hemşirelik araştırmasında rol aldığı, %72.6’sının hemşirelik alanında araştırma yapmak istediği, %25.8’inin hemşirelikle ilgili yayınları izlediği, %50.4’ünün hemşirelikle ilgili bilimsel etkinliklere (kongre, sempozyum vb.) katıldığı, %54.8’inin hemşirelikle ilgili bilimsel etkinliklerden haberdar olamadığı, %10.1’inin araştırma sonuçlarını uygulamalarında kullandığı belirlendi. Hemşirelerin, araştırma sonuçlarını kullanmasını engelleyen en önemli etmenlerin; araştırma sonuçlarının uygulamaya geçirilmesinde olanakların yetersiz olması, hemşirelik alanına özgü bilgilerin toplandığı merkezi bir birimin bulunmaması, hemşirelerin araştırma okuyacak zamanlarının olmaması, olduğu belirlendi. Hemşirelerin çalıştığı kurum, cinsiyet, yaş, bilimsel araştırmaya katılma, araştırmada yer almak isteme, hemşirelik yayınlarını izleme değişkenlerinin hemşirelik uygulamalarında araştırma sonuçlarının kullanma durumlarını istatistiksel anlamlılıkla etkilediği saptandı. Sonuç: Hemşirelerin araştırma yapmak ve uygulamalarında araştırma sonuçlarını kullanmak istedikleri, fakat bu konuda engellerle karşılaştıkları belirlendi.
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Sosyal > Hemşirelik
DergiDiğerErişime Açık
 • Adamsen, L., Larsen, K., Bjerregaard, L,, Madsen, J. K. (2003). Danish research-active clinical nurses overcome barriers in research utilization. Scand J Caring Sci, 17: 57–65.
 • Bayık, T. A., Uysal, A., Ardahan, M., Ozkahraman, S. (2009). Barriers to Research Utilization Scale: psychometric properties of the turkish version. Journal of Advanced Nursing. doi: 10.1111/j.1365- 2648.2009.05162.x.
 • Bilazer, F. N., Konca, G. E., Uğur, S., Uçak, H. (2008). Türkiye’de hemşirelerin çalışma koşulları. Odak Ofset Matbaacılık, Ankara.
 • Dunn, V., Crichton, N., Roe, B., Seers, K., Williams, K. (1998). Using research for practice: a UK experience of the BARRIERS Scale. Journal of Advanced Nursing, 27: 1203-1210.
 • Funk, S. G., Champagne, M. T., Wiese, R. A., Tornquist, E. M. (1991). BARRIERS: The barriers to research utilization scale. Applied Nursing Research, 4(1): 39-45.
 • Görak, G. (2003). Hemşirelik araştırmalarının uygulamaya geçirilememe nedenleri. I. Uluslararası & V. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi Kitabı, Özlem Grafik Matbaacılık, İstanbul, 41-46.
 • Gülseren, K., Seren, Ş., Kurt, S., Bengü, N., Yürümezoğlu, H.A. (2007). Bir üniversite hastanesinde hemşirelerin araştırma kullanımına ilişkin algıladıkları engeller ve kolaylaştırıcılar. 4. Uluslararası 11. Ulusal Hemşirelik Kongresi Kitabı, Tübitak Yayınları, Ankara, 153.
 • Hundley, V., Milney, J., Leighton-Beck, L., Graham, W., Fitzmaurice, A. (2000). Raising research awareness among midwives and nurses: does it work? Journal of Advanced Nursing, 31(1): 78-88.
 • Kajermo, K., Nordström, G., Krusebrant, A., Björvell, H. (1998). Barriers to and facilitators of research utilization, as perceived by a group of registered nurses in Sweden. Journal of Advanced Nursing, 27: 798-807.
 • Kaya, N. (2008). Yaşam Modeli. Babadağ K, Aştı T.A (Ed). Hemşirelik Esasları Uygulama Rehberi. İstanbul Medikal Yayıncılık, 1-7.
 • Koehn, M. L., Lehman, K. (2008). Nurses’ perceptions of evidencebased nursing practice. Journal of Advanced Nursing, 62(2): 209–215.
 • Kuuppelomaki, M., Tuomi, J. (2003). Finnish nurses’ views on their research activities. Journal of Clinical Nursing, 12: 589–600.
 • McCleary, L., Brown, G. T. (2003). Association between nurses’ education about research and their research use. Nurse Education Today, 23: 556-565.
 • Nahcivan, N. Ö. (2003). Hemşirelik araştırmalarının uygulamada kullanımında adımlar ve stratejiler. I. Uluslararası & V. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi Kitabı, Özlem Grafik Matbaacılık, İstanbul, 47-54.
 • Oh, E. G. (2008). Research activities and perceptions of barriers to research utilization among critical care nurses in Korea. Intensive and Critical Care Nursing, doi:10.1016/j.iccn.2007.12.001.
 • Olade, R. A. (2003). Attitudes and factors affecting research utilization. Nursing Forum, 38(4): 5-15.
 • Oranta, O., Routasalo, P., Huplı, M. (2002). Barriers to and facilitators of research utilization among Finnish Registered Nurses. Journal of Clinical Nursing, 11: 205–213.
 • Özdemir, L., Akdemir, N. (2009). Turkish nurses’ utilization of research evidence in clinical practice and influencing factors. International Nursing Review, 56: 319-325.
 • Parahoo, K. (2000). Barriers to, and facilitators of, research utilization among nurses in Northern Ireland. Journal of Advanced Nursing, 31 (1): 89-98.
 • Retsas, A. (2000). Barriers to using research evidence in nursing practice. Journal of Advanced Nursing, 31(3): 599-606.
 • Tsai, S. (2000). Nurses’ participation and utilization of research in the Republic of China. International Journal of Nursing Studies, 37: 435-444.
 • Valizadeh, L., Zamanzadeh, V. (2003). Research utilization and research attitudes among nurses working in teaching hospitals in Tabriz, Iran. Journal of Clinical Nursing, 12: 928-930.
 • Veeramah, V. (2004). Utilization of research findings by graduate nurses and midwives. Journal of Advanced Nursing, 47(2):183-191.
 • Yava, A., Çiçek, H., Tosun, N., Yanmış, N., Koyuncu, A., Güler, A., Akbayrak, N. (2008). Kardiyoloji ve kalp damar cerrahisi hemşirelerinin araştırma sonuçlarını kullanmalarını etkileyen faktörler. Anatol J Clin Investig, 2(4): 160-166.
 • Yava, A., Tosun, N., Çiçek, H., Yavan, T., Terakye, G., Hatipoğlu, S. (2007). Hemşirelik araştırmalarının sonuçlarını kullanımında Engeller Ölçeği’nin geçerlilik ve güvenirliliği. Gülhane Tıp Dergisi, 49: 72-80.
 • Yılmaz, M. (2005). Hemşirelik bakım hizmetinin kalitesini geliştirme yolu olarak kanıta dayalı uygulama. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 9(1): 41-48.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.