GÜLDEN AKIN
(Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Türkiye)
Yıl: 2011Cilt: 13Sayı: 1ISSN: 1301-8779Sayfa Aralığı: 115 - 136Türkçe

128 2
Polis Akademisi öğrencileri için andragojik ilkelere göre geliştirilmiş problem temelli mesleki ingilizce eğitimi programının etkililiği
Bu çalışma, genel İngilizce yaklaşımına alternatif olarak, andragojik ilkelere göre geliştirilmiş problem temelli mesleki İngilizce eğitimi programının, ilgi ve iş alanları bilinen ve bir mes- lek edinmek için Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesinde eğitime devam eden genç yetişkinlere uygulamak amacıyla gerçek- leştirilmiştir. Çalışma grubu, deney ve kontrol grubu olarak ikiye bölünmüş olan toplam 43 öğrenciden oluşmaktadır. Deney grubu- na andragojik ilkelere göre geliştirilmiş problem temelli ve özel amaçlı mesleki İngilizce eğitim programı; kontrol grubuna ise fa- kültede normal eğitim programında ‘Headway’ seviye kitapları se- risi ile devam eden genel İngilizce eğitim programı deney grubu- nun eğitim programında yer alan yapılar ve kelimelerle desteklen- miş olarak uygulanmıştır. Programa paralel olarak hazırlanan sı- nav, program öncesi ve sonrasında öğrencilere uygulanmıştır. Araştırma sonunda her iki grubun da sınavdan aldıkları puanların yükseldiği; ancak deney grubunun başarısının kontrol grubunun başarısından daha yüksek olduğu ve gruplar arasındaki bu farkın istatistiksel olarak 0.05 düzeyinde manidar olduğu bulunmuştur.
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
DergiDiğerErişime Açık
 • Crystal, David, (1997), English as a Global Language, Cambridge University Press.
 • Demirel, Özcan, (2007), Yabancı Dil Sorunu, http://www.haberakademi.net/default.asp?inc= haberoku&hid=3676 adresinden 09.10.2010 tarihinde erişilmiştir.
 • Dudley-Evans, Tony, (1998), Developments in English for Specific Purposes: a multi-disciplinary approach, Cambridge University Press.
 • Ekiz, Durmuş, (2003), Eğitimde Araştırma Yöntem ve Metotlarına Giriş, Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Hmelo-Silver, Cindy, (2004), “Problem Based Learning; what and how do students learn?”, Educational Psychology Review, Vol.16 No. 39, ss.235-263.
 • Hutchinson, Tom ve Waters Alan, (2008), English for Specific Purposes, a Learning-Centred Approach, Cambridge University Pres, ss.3-25.
 • İşeri, Kamil, (1996), “Dilin Kazanımı ve Yabancı Dil Öğretimi”, Dil Dergisi, Ankara Yayınları, sayı: 43, ss.21-27.
 • Kachru, Braj B., (1992). “Teaching Word Englishes”, TESOL Quartely; ss.358,369.
 • Kemmis, Stephen, (1988), “Action Research, Educational Research, Methodology and Measurement”, An International Handbook, Ed. John P. Keeves. Pergomon Press.
 • Knowles, Malcolm, (1996), Yetişkin Öğrenenler: Göz Ardı Edilen Bir Kesim, (çev. Serap Ayhan). A.Ü. Basımevi, Ankara.
 • Köklü, Nilgün, (1993), “Eylem Araştırması”, A.Ü. Eğitim Bilimleri Der- gisi, Cilt. 26, Sayı. 2, ss.357-366.
 • Paker, Turan, (2007), “Çal bölgesindeki okullarda İngilizce öğretiminin sorunları ve çözüm önerileri”, Çal Sempozyumu, Pamukkale Üniver- sitesi, Denizli, 01-03 Eylül 2006. B. Topuz, R. Urhan ve M.A. Gülel (editörler). 21. Yüzyıla Girerken Geçmişten Günümüze Çal Yöresi: Baklan, Çal, Bekilli. Çal Yöresi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yayını: 3, Denizli: 684-690.
 • T.C. Milli Eğitim Bakanlığı [MEB] (1998). Tebliğler Dergisi, 2492, 1013.
 • Torp, Linda, (1997), “What is Problem-Based Learning?”, Wingspread Journal, Web Edition, ss.1-5.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.