Levent B. KIDAK
(Sağlık Bakanlığı, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir, Türkiye)
Yıl: 2011Cilt: 0Sayı: 25ISSN: 1302-1796 / 2667-4750Sayfa Aralığı: 159 - 172Türkçe

127 0
Hastane yöneticilerinin zaman yönetimi tutumlarının belirlenmesi: izmir ili eğitim ve araştırma hastaneleri uygulaması
Hastane ve sağlık kurumu yöneticileri, kendisine maddi ve insan gücü kaynaklarının verildiği ve kurum amaçlarını gerçekleştirirken zamanı da etkili kullanma sorumluluğu olan kişilerdir. Zamanın en değerli kaynak olarak öne çıkması ve sağlık hizmetlerinin zaman konusuna olan duyarlılığı, zaman kavramını sağlık hizmetlerinin yönetimi alanında daha önemli hale getirmektedir. Çalışmada hastanelerde görev yapan yöneticilerin zaman yönetimi konusunda tutumlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın evreni İzmir İli Eğitim Araştırma Hastanelerinde faaliyet gösteren toplam 135 yöneticidir. Çalışmada Britton ve Tesser tarafından oluşturulan, Alay ve Koçak tarafından Zaman Yönetimi Anketi adıyla Türkçeye çevrilen soru formu kullanılmış, sorular 5’li Likert ölçeği ile değerlendirilmiştir. Katılımcıların zaman yönetimi ölçek puanlarının aritmetik ortalaması ve standart sapması hesaplanmış, veriler üzerinde t-testi, varyans analizi ve korelasyon analizi uygulanarak istatistiksel analizler yapılmıştır. Çalışmaya ildeki eğitim ve araştırma hastanelerinde görev yapan 113 (%83.7) yönetici katılmıştır. Yöneticilerin 54’ü (%47.8) kadın, 59’u (%52.2) erkektir. Hastane yöneticilerinin zaman yönetimi tutumlarını gösteren zaman planlaması tutumlarının değeri 3.91±0.50, zaman tutumlarının değeri 3.78±0.47, zaman harcattırıcılar tutumlarının değeri 4.04±0.69 olarak bulunmuştur. Kadın yöneticilerin zaman yönetimi tutumlarının erkek yöneticilere göre daha olumlu olduğu belirlenmiştir (p<0,05). Çalışma sonuçları; hastane yöneticilerinin zaman yönetimi konusunda tutumlarının olumlu olduğunu, zaman harcattırıcı tutum değerinin daha yüksek olması da, hastane yöneticilerinin zamanı boşa harcanması ile ilgili duyarlılıklarının daha fazla olduğunu düşündürmektedir.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Abdullah, Y., & Seyfettin, A. (2002). “Örgütsel zaman yönetimi”, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi Cilt 3, Sayı: 1, s.25-46.
 • Ak, B. (2001). “Hastane işletmelerinin özellikleri ve profesyonel hastane yöneticiliği”, Yeni Türkiye Dergisi, Sayı:40, Temmuz Ağustos s.1304-1311.
 • Akat İlker, & Budak Gülay, & Budak, Gönül. İşletme Yönetimi, Fakülteler Kitabevi, İzmir, 1999.
 • Akatay, A. (2003). “Örgütlerde Zaman Yönetimi”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:10, s.281-297.
 • Alay, S., & Koçak, M. S., (2002). “Validity and reliability of time management questionnaire”. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, s.9–13.
 • Can, Halil. Organizasyon ve Yönetim, 7. Baskı, Siyasal Kitabevi, Ankara 2005.
 • Öncel, C., & Büyüköztürk, Ş., & Özçelikay G. (2005).“Serbest eczacıların zaman yönetimi”, Ankara Eczacılık. Fakültesi Dergisi, 34 (3) s.191-206.
 • Chen, B.L., Li, E.D., Yamawuchi, K., Kato, K., Naganawa, S., Miao, W.J., (2010). “Impact of adjustment measures on reducing outpatient waiting time in a community hospital: application of a computer simulation”. Chinese Medical Journal, Mar 5;123(5), s.574-80.
 • Demir, C. (2009). Sağlık Kurumları Yönetimi ve Çağdaş Yaklaşımlar, Ders Notları http://www.gata.edu.tr/saglikbilimleri/saglikhizmetleri/ [Erişim tarihi: 19.10.2010].
 • Demirel, E. T., & Deniz, M., & Ramazanoglu, F., (2007). “Managerial efficiency in the perspective of time management: Practice of youth and sports general directorate of Turkey”, Pakistan Journal of Social Sciences, 4(2): 181-185.
 • Demirel E. T., & Ramazanoğlu F., (2005). “Yöneticiler açısından etkin zaman yönetimi tekniklerinin değerlendirilmesi”, Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, s.30-35.
 • Demirtaş, H., & Özer, N., (2007). “Öğretmen Adaylarının Zaman Yönetimi Becerileri İle Akademik Başarısı Arasındaki İlişkisi”, Eğitimde Politika Analizleri ve Stratejik Araştırmalar Dergisi, Cilt 2, Sayı 1, s.1- 18. Efil, İ. İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon, Alfa Basımevi, İstanbul, 2002.
 • Erdem, R. (1997). “Zaman yönetimi ve hastane üst düzey yöneticileri açısından bir uygulama”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Gözel E., (2010), “İlköğretim okulu öğretmenlerinin zaman yönetimi hakkındaki görüşlerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi”, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (İLKE) Bahar, Sayı 24, 67- 84.
 • Güven, S. & Yeşil, S., (2004), İşletmelerde Zaman Yönetimi, Çağdaş Yönetim Yaklaşımları, (Editör: İsmail Bakan), İstanbul: Beta Basım Yayım, s.58-88.
 • Karahan, A. (2009). “Demografik farklılıkların iş gücü verimliliğine etkisi”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı:21, s.269-281.
 • Karslı, M. D. Sınıfta Öğrenme Zamanının Yönetimi, M. Şişman ve S. Turan (Ed.), Sınıf yönetimi, Ankara: Pegem A Yayıncılık Tic. Ltd. Şti. 2004.
 • Kelly, E., William, J., Judith, L., (2005). Time Use Efficiency and The Five-Factor Model of Personality, Education, Volume:125, Number:3, Year:Spring pp.511-515.
 • Kocabaş, İ., & Erdem, R., (2003). “Yönetici adayı öğretmenlerin kişisel zaman yönetimi davranışları”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 13, Sayı: 2, s.203-210.
 • Koch, C. J., and Kleinmann, M. (2002). “A stitch in time saves nine: Behavioural decision making explanations for time management problems”. European Journal of Work and Organizational Psychology, 11 (2), s.199–217.
 • Koçel, Tamer, İşletme Yöneticiliği, Yönetim ve Organizasyonlarda Davranış Klasik-ModernÇağdaş ve Güncel Yaklaşımlar, Arıkan Basım Yayım Dağıtım Ltd. Şti, İstanbul, Türkiye, 2005. Mackenzie, R. A. (1990). The Time Trap, New York: McGraw Hill.
 • Tektaş, M., & Tektaş, N., (2010). “Meslek yüksekokulu öğrencilerinin zaman yönetimi ve akademik başarıları arasındaki ilişki”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:23 s.221-229.
 • Menderes M., (1995), “Genel Sistem Kuramı ve Sağlık Sistem”i, Hastane Sistemi ve Hasta Bakım Alt Sistemi, Hastane İşletmeciliği, (Seçme Yazılar), (Editör: Hikmet Seçim), Anadolu Üniversitesi Yayın No: 845, Açıköğretim Fakültesi Yayın No: 449, Eskişehir, 43-73.
 • Yavuz, M., ve Sünbül, A., M., (2004). “İlköğretim Okulu Yönetici ve Öğretmenlerinde İş Doyumu, Denetim Odağı ve Demografik Faktörlerin Zaman Yönetimiyle İlişkisi”, Selçuk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 16, (18) s.367-380.
 • Örücü, E., Tikici M., Kanbur ., (2007). “Farklı sektörlerde faaliyetlerini sürdüren işletmelerde zaman yönetimi üzerine ampirik bir araştırma: Bursa İli Örneği”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi www.e-sosder.com ISSN:1304-0278 Bahar- C.6 S.20 s.09-31.
 • Pınar A. H., (2009), “İşletmelerin İnsan Kaynaklarında Ara Eleman Olarak Yer Alacak Olan Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Zaman Yönetimi Becerileri İle Akademik Başarı Puanları Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma”, 17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı 21-23 Mayıs, 840-47.
 • Prokopenko J., (Çev. Baykal O., Atalay N., Fidan E.), Verimlilik Yönetimi Uygulamalı El Kitabı, Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları, Ankara, 1998.
 • Robinson, J., Godbey G. (2005). “Time in Our Hands”, The Futurist, September-October, s.18-22.
 • Sur, H. (2001). “Hastane Koridorları: O kadar Uzun ki - Bir Çeşit Zaman Tüneli”, Hospital News Hastane Dergisi, Yıl:2, Sayı:12.
 • Steindel C., and Stiroh K. J., Productivity: What is it, and why do we care about it? JEL Code: O4., Federal Reserve Bank, New York, 2001.
 • Taner Bahar, Ağırlama Endüstrisinde Verimlilik Yönetimi, Beta Yayınları, İstanbul, 2005.
 • Topal Niket, “Derste zaman yönetimi: İlköğretim 3. sınıf hayat bilgisi dersine yönelik bir inceleme”, Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, 2009.
 • TDK, Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük: http://www.tdk.gov.tr/ [Erişim Tarihi: 22.12.2010].
 • Başak, T., Uzun, Ş., Arslan F., (2008). “Hemşirelik yüksek okulu öğrencilerinin zaman yönetimi becerileri”, TAF Preventive Medicine Bulletin,: 7(5): s.429-434.
 • Wilson, A. (1999). “Time Management for Administrators”, Perspectives, Volume:3, Number:1, Year:Spring, s.3-7.
 • Karagöz Y., Kıngır, S., Mesci M., Akbaş Z., (2010). “Zamanın etkin kullanımını sağlayan faktörlerin belirlenmesine yönelik bir araştırma”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:23, s.98- 108.
 • Say B., Bekiroğlu N., (2009), “Hastane yöneticilerinin zaman yönetimi konusundaki görüşlerinin değerlendirilmesi”, 17. Ulusal Yönetim Ve Organizasyon Kongresi, Bildiriler Kitabı 21-23 Mayıs, 848-854.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.