Melek DEMİREL
(Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Ankara, Türkiye)
Yelkin Diker COŞKUN
(Yeditepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, İstanbul, Türkiye)
Yıl: 2009Cilt: 0Sayı: 18ISSN: 1302-8944 / 2146-5983Sayfa Aralığı: 111 - 134Türkçe

186 0
Üniversite öğrencilerinin meraklılık düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi
Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin meraklılık düzeylerini belirlemek ve bunun cinsiyet, fakülte, üniversiteye girişteki puan türü, gelir düzeyi ve başarı algılarına göre değişip değişmediğini ortaya koymaktır. Tarama modelinin kullanıldığı çalışmada Erwin (1998) tarafından geliştirilen ve genişlik ve derinlik olmak üzere iki alt boyuttan oluşan “Meraklılık Ölçeği”nin Türkçe‟ye uyarlama çalışması yapılmıştır. İç tutarlılığın göstergesi olarak elde edilen Cronbach alfa değeri .86 olarak bulunmuştur. Ölçeğin yapı geçerliğinin belirlenmesi amacıyla yapılan faktör analizi sonucunda uyarlama çalışması yapılan ölçekteki maddelerin, orijinal ölçekte olduğu gibi iki alt boyutta toplandığı belirlenmiştir. Elde edilen bulgular, üniversite öğrencilerinin (n:620) meraklılık düzeylerinin, ölçekten elde edilen ortalama puanın, ölçek orta puanının üstünde olması nedeniyle yüksek düzeyde olduğunu ortaya koymuştur. Ölçeğin genişlik boyutuna ilişkin puan ortalaması, derinlik boyutuna ilişkin puan ortalamasından daha yüksek bulunmuştur. Ayrıca öğrencilerin meraklılık düzeylerinin cinsiyet, öğrenim görülen fakülte ve üniversiteye girişteki puan türü açısından farklılık gösterdiği, gelir düzeyi ve başarı algısı açısından ise farklılık göstermediği belirlenmiştir.
Fen > Temel Bilimler > Biyoloji
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
DergiDiğerErişime Açık
 • Akkoyunlu, B. (2008) Bilgi okuryazarlığı ve yaşam boyu öğrenme. Sekizinci Uluslar arası Eğitim Teknolojileri Konferansı, 6 – 8 Mayıs 2007 (s:11-15), Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Atacanlı, M. F. (2007) Ankara üniversitesi tıp fakültesi öğrencilerinin öğrenme tercihi değerlendirme ölçeği aracılığıyla yaşam boyu öğrenme davranışının yıllara göre değişiminin araştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Berlyne, D. E. (1960). Conflict, arousal, and curiosity. New York: McGraw Hill.
 • Brophy, J. (2004) Motivating students to learn. Second Edition. USA: Lawrence Erbaum Ass. Inc. Publishers,
 • Büyüköztürk, Ş. (2005) Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı: İstatistik, araştırma deseni SPSS uygulamaları ve yorum. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Demirel, Ö. (2004) Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme. PegemA Yayıncılık. Ankara.
 • Diker Coşkun Y. (2009) Üniversite öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Edelman, S. (1997). Curiosity and exploration. California State University, Northridge.
 • http://www.csun.edu/~vcpsy00h/students/explore.htm adresinden 14 Eylül 2009 tarihinde indirilmiştir.
 • Ekinci, N. (2008) Üniversite öğrencilerinin öğrenme yaklaşımlarının belirlenmesi ve öğretme-öğrenme süreci değişkenleri ile ilişkileri. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Eren, A. (2009). Examining the relationship between epistemic curiosity and achievement goals. Eurasian Journal of Educational Research, 36, 129-144.
 • Fulcher, K. H. (2004) Towards measuring lifelong learning: The curiosity index. Unpublished doctoral dissertation, James Madison University, Department of Graduate Psychology, USA.
 • Kang M., J.H. Ming.,Krajbich, I. M.,Loewenstein,G.,McClure,S.M.,Wang, J.T.& Camerer, C.F. (2006). The hunger for knowledge: neural correlates of curiosity. The Southern California Innovation Project. 2 Eylül 2009 tarihinde http://scip.usc.edu/assets/docs/neuro/Camerer.pdf adresinden indirilmiştir.
 • Köymen, Ü.(2000). Cüdüleyici Öğrenme. A, Şimşek(Ed.), Sınıfta Demokrasi. Ankara: Eğitimsen Yayınları,111-146. http://e-kutuphane.egitimsen.org.tr/pdf/1610.pdf adresinden 16 Temmuz 2009 tarihinde indirilmiştir.
 • Loewenstein, G. (1994) The psychology of curiosity: A review and reinterpretation. Psychological Bulletin , 116(1), 75-98.
 • Noone, S. M. (1994) Mandatory versus voluntary adult learners: implications for trainers. Unpublished doctoral dissertation, Oregon State University, USA.
 • Reio, T. G. (1997) Effects of curiosity on socialization-related learning and job performance In adults. Unpublished doctoral dissertation, Virginia Polytechnic Institute and State University, USA.
 • Scheuch, K., Shouping, H. & Gaston, G.J. (2009) The influences of faculty on undergraduate student participation in research and creative activities. Innovative Higher Education, 34(3), 173-183.
 • Schmitt, F., & Lahroodi, F. (2008) The epistemic value of curiosity. Journal of Educational Theory, 58, (2),125-148.
 • TDK (2009) Türk dil kurumu güncel sözlük. http://www.tdk.gov.tr adresinden 22 Ağustos 2009 tarihinde indirilmiştir.
 • Ünal, H. (2005) The influence of curiosity and spatial ability on preservice middle and secondary mathematics teachers’ understanding of geometry. Unpublished doctoral dissertation, The Florida State University, College Of Education, USA.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.