AHMET ŞİRİNKAN
(Atatürk Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Erzurum, Türkiye)
KERİM GÜNDOĞDU
(Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Erzurum, Türkiye)
Yıl: 2011Cilt: 10Sayı: 1ISSN: 1305-3515 / 1305-3515Sayfa Aralığı: 144 - 159Türkçe

105 0
The perceptions of teachers in relation to physical education curriculum and instructional plans
Bu çalışmanın amacı, ilköğretim beden eğitimi ve spor öğretim programının ilköğretim beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin bakış açısından incelenmesidir. Araştırmaya 7 coğrafi bölgeye ait 16 ilde görev yapan 720 beden eğitimi ve spor öğretmeni katılmıştır. Araştırmada nicel ve nitel araştırma yöntem ve tekniklerine başvurulmuştur. Anket, görüşme ve gözlemler yapılarak verilerin toplandığı araştırma sonucunda, beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin, dersin öğretim programı, dersin amaç ve kazanımları, içeriği, yöntem ve teknikler ile öğrenci başarısının değerlendirilmesi bakımından var olan durum ile olması gereken durum arasında bir farklılık algısına sahip oldukları belirlenmiştir.
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Alkan, M. (2003). Anadolu Lisesi öğrencilerinin beden eğitimi dersine katılma- katılmama nedenlerine ilişkin görüşleri (Adana Örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Arends, I. R. (1988). Learning to teach. New York: Random House.
 • Aydın, K. (2004). Beden eğitimi öğretmenlerinin tükenmişlik düzeyleri ve tükenmişliği etkileyen bazı faktörlerin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Balyan, M. (2003). Beden eğitimi derslerinde başarı notu değerlendirmesi üzerine bir yaklaşım. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ege Üniversitesi, İzmir.
 • Başaran, Z.Solmaz, A.Okumuş, Y (2007). Milli Eğitim bünyesindeki okullarda beden eğitimi derslerinin işlevsel durumu. Uluslararası Akdeniz Spor Bilimleri Kongresinde sunulmuş sözlü bildiri, Antalya.
 • Beydoğan, H. Ö. Şirinkan, A. (1998). İlköğretimde beden eğitimi spor ihtiyacı ve karşılanabilme düzeyi. 1. Spor Kongresi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Bilgin, S. & İnan, M. (2009). Orta öğretim kurumları (lise 1, 2 ve 3. sınıflar) beden eğitimi dersi öğretim programlarına ilişkin öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi. 6. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Sempozyumunda sunulmuş sözlü bildiri, 26-28 Hazıran 2009, Burdur.
 • Cohen, L. & Manion, L. (1997). Research methods in education (4. baskı) London: Routledge.
 • Çalgın, E.R. (2003). Niğde ilinde görev yapmakta olan beden eğitimi öğretmenlerinin mevcut durumlarının değerlendirilmesi ve mesleki sorunların tespiti. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Niğde Üniversitesi.
 • Çiçek, S., Kirazcı, S., & Koçak, S. (1998, Eylül). Türkiye' de beden egitimi ögretmeni profili demografik nitelikler, yasam tarzi ve çalisma ortami. Hacettepe Spor Bilimleri Dergisi , 9(3), 32-42.
 • Çiftçi, M. Altay, F. (2007). Ankara İli Merkez İlçelerinde Görev Yapan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Günlük Planla İlgili Algıları. 5. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenleri Sempozyumu, Adana.
 • Dauer, V. P. & Pangrazi, R. P. (2007). Middletown public schools elemantary physical education program (9. baski). New York: McMillan.
 • Demirel, Ö. (2005). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Demirhan, G. (2005). Beden eğitimi; bir gelenek mi, gereksinim mi? Hacettepe Üniversitesi, Spor Bilimleri Dergisi, 16(1), 39-49.
 • Egeler, J. D. (1993). Factors that influence the instructional planning of teachers. Educational Planning, 9(3), 19-37.
 • Ekiz, D. (2003). Eğitimde araştırma yöntem ve metodlarına giriş. Anı Yayıncılık: Ankara.
 • Emektar, B. (2008) Beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin meslekle ilgili görüşleri. 6. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Sempozyumunda sunulmuş sözlü bildiri, 26-28 Hazıran 2009, Burdur.
 • Güllü M. Güçlü, M. Kafkas, E. (2007). Beden eğitimi öğretmenlerinin 4. 5. ve 6. sınıf beden eğitimi dersi yeni öğretim programı uygulamalarının incelenmesi. Uluslararası Akdeniz Spor Bilimleri Kongresinde sunulmuş sözlü bildiri, Antalya.
 • Kale, R. Erşen, E. (2003). Beden eğitimi ve spor bilimlerine giriş. Ankara; Nobel Yayın Dağıtım,.
 • Kangalgil, M. Dönmez, B. (2003). İlköğretim okullarında görev yapan sınıf öğretmenlerinin beden eğitimi dersine ilişkin görüşleri (Sivas örneği), 11 Haziran 2010 tarihinde http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/159/kangalgil-donmez.htm adresinden indirilmiştir
 • Karasar, N. (2004). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kerkez, İ. F. & Gözen, E. (2007). Okul müdürlerinin beden eğitimi dersi ve öğretmenleri ile ilgili görüş ve önerileri 5. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Sempozyumunda sunulmuş sözlü bildiri, Adana.
 • Kim, J., Penner, D., Cho, M. & Choi, H. (2006). Business as usual; Sport educatıon pedagogy in pratice. European Physical Education Review 12, 361-379.
 • Körmükçü, Y. Ulusoy, Y.Ö. (2007). Kocaeli ilinde görev yapan beden eğitimi öğretmenlerinin yapılandırmacı yaklaşım temelinde hazırlanan yeni programa uyumlarının değerlendirilmesi. Uluslar arası Akdeniz Spor Bilimleri Kongresinde sunulmuş sözlü bildiri, Antalya.
 • McCutcheon, G. (1983). How do elementary school teachers plan? The nature of planning and influences on it. In W. Doyle ve T. L. Good (Eds.), Focus on teaching: Readings from the Elementary School Journal (pp. 239-259). Chicago: University of Chicago Press.
 • MEB. (2001). İlköğretimde etkili öğretme ve öğrenme öğretmen el kitabı. Ankara: İlköğretim Genel Müdürlüğü Yayınları.
 • MEB (2006). İlköğretim beden eğitimi dersi (1–8. sınıf) öğretim programı ve kılavuzu. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.
 • Muratlı, S. (1997). Çocuk ve Spor. Ankara:Bağırgan Yayınevi.
 • Sönmez, T. Sunay, H. (2004). Ankara’daki ortaöğretim kurumlarında uygulanan beden eğitimi ve spor dersinin sorunlarına ilişkin bir araştırma. Milli Eğitim Dergisi, Sayı 162. Ankara.
 • Şirinkan, A. Çalışkan, E. Gündoğdu, K. Şirinkan, S. Bay, E. Kürkçü, R. (2007). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin beden eğitimi ve spor dersleri hakkındaki görüşleri” (Erzurum ili örneği). 5. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Sempozyumu, Adana.
 • Yıldırım, A. & Öztürk, E. (2002). Sınıf öğretmenlerinin günlük planlarla ilgili algıları: Öncelikler, sorunlar ve öneriler. İlköğretim-Online 1 (1), 17-27.
 • Yıldırım, A., Akar, H., Gündoğdu, K., & Öztürk, E. (2001). İlköğretim I. kademe düzeyinde yapılan öğretim planlarının değerlendirilmesi. Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitimi Araştırma Geliştirme Dairesi Başkanlığı. Ankara.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (6. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.