PERİHAN ÜNÜVAR
(Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Burdur, Türkiye)
Yıl: 2010Cilt: 18Sayı: 3ISSN: 1300-8811Sayfa Aralığı: 719 - 730Türkçe

244 11
Aile katılımı çalışmalarına yönelik ebeveyn ve öğretmen görüşlerinin karşılaştırılması
Bu araştırmanın amacı Burdur ili okul öncesi eğitim kurumlarında yürütülen aile katılımı çalışmaları konusunda ebeveyn ve öğretmen görüşlerinin karşılaştırılmasıdır. Araştırmada betimsel yöntem kullanılmıştır. Tekil ve ilişkisel taramalara yer verilmiştir. Çalışma grubunu üç bağımsız anaokulu ve sekiz ilköğretim okulunu anasınıfı ebeveynlerinden çalışmaya katılmayı kabul eden 114 ebeveyn ve 30 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri Çağdaş ve arkadaşları tarafından geliştirilen “Aile Katılımı Çalışmaları” adlı anketin düzenlenmiş ebeveyn ve öğretmen formları ile elde edilmiştir. Araştırmanın bulgularına öğretmen ve ebeveynlerin aile katılımına yönelik görüşleri arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur
Fen > Temel Bilimler > Matematik
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Sosyal > Eğitim, Özel
Sosyal > Aile Çalışmaları
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1. Ömeroğlu, E. ve Yaşar, M.C. ( 2005). Okul öncesi eğitim kurumlarında ailenin eğitime ka- tılımı. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim. Nisan. Yıl 6. Sayı:62
 • 2. Oktay, A. (2003).Okul öncesi dönemi. Ana-Baba Okulu. Remzi Kitabevi. İstanbul.
 • 3. Kaya, Ö.M. ve Gültekin, M.( 2003) Okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanan program- lara ailelerin ilgi ve katılımları ile okul öncesi eğitim kurumlarının aile eğitimine katkı- sı konusunda anne-baba görüşleri. OMEP Dünya Konsey Toplantısı ve Konferansı Bildiri Kitabı. 3. Cilt. s.311-333
 • 4. Gutman, L. M.,ve Midgley, C. (2000). The role of protective factors in supporting the academic achievement of poor African American students during the middle school tran- sition. Journal of Youth and Adolescence,29,233–248.
 • 5. Anderson,K.J.,Mınke,K.M. (2007) Parent Involvement in education:Toward an Unders- tanding of Parents’ Decision Making. The Journal of Educational Research p.311-323
 • 6. Çelik, N. ve Daşcan, Ö.(2007) Okul öncesi Eğitim Programı ve Öğretmen Kılavuzu. Anı Yayıncılık. Ankara
 • 7. Marcon.( 1999) Positive relationships between parent school involvement and public school dinner, School Psychology Review, 02796015, 1999, Vol. 28, Issue 3
 • 8. Percival, G. (1995). Differential parental participation in a comprehensive early interven- tion project: Is more active better? Dissertation Abstracts International, 56(01), 145A.
 • 9. Driessen, G., Smit,F.ve Sleegers,P. ( 2005). Parental involvement and educational achie- vement British Educational Research Journal. Vol 31, No. 4, August 2005, pp. 509-532
 • 10. Hughes,M. ve Greenhough,P. ( 2006). Boxes, bags and videotape: enhancing home–scho- ol communication through knowledge exchange activities. Educational Review Vol. 58, No. 4, November 2006, pp. 471–487
 • 11. Webb, L. Çeviren: Yafet, Dolly. ( 1991).Çocuk ,Aile ve Anaokulu. Ya-Pa Yayınları.İstan- bul
 • 12. Akaya,M.(2007).Öğretmenlerin ve ebeveynlerin okul öncesi eğitim Kurumlarında Uygu- lanan Aile Katılımı Çalışmalarına İlişkin Görüşleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • 13. Abbak, B.S.( 2008). Okul öncesi Eğitim Programlarındaki Aile Katılımı Etkinliklerinin Anasınıfı Öğretmenleri ve Ebeveyn Görüşleri Açısından İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans tezi. Çukurova Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Adana.
 • 14. Kaya, Ö. M. (2002). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Uygulanan Programlara Ailelerin İlgi ve Katılımları ile Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Aile Eğitimine Katkısı Konusun- da Anne Baba Görüşleri, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Anadolu Üniversitesi Eği- tim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • 15. Eğmez Köksal,C.F. (2008). Okul öncesi Eğitim Kurumlarında Ailenin Eğitime Katılımı. Yayımlanmamış Tüksek Lisans Tezi.Sakarya Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Sa- karya
 • 16. Şahin, F. T ve Turla, A.(2003). Okul öncesi Eğitim Kurumlarında Yapılan Aile katılımı Çalışmalarının İncelenmesi. OMEP Dünya Konsey Toplantısı ve Konferansı ve Bildiri Kitabı. . 1. Cilt . 379-392.
 • 17. Çaltık, İ., Kandır, A. (2006). “Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Görevli Öğretmenlerin 2002 Okul Öncesi Eğitim Programında Aile Katılımının Sağlanmasına İlişkin Görüşleri- nin İncelenmesi”, I. Uluslar Arası Ev Ekonomisi Kongresi, Ankara
 • 18. Brooks,J,E.( 2004). Family İnvolvement In Early Childhood Education:A deccriptive Study Of Family İnvolvement Approaches And Strategies In Early Childhood Classro- oms. Diisertation Abstracts İnternational. 2890 A. UMI no.3142799.
 • 19. Çağdaş, A., Seçer, Z.Ş. (2004). Anne Baba Eğitimi. Editör: Aysel Çağdaş. Eğitim Kitabe- vi. Konya
 • 20. Karasar, N. (1998).Bilimsel Araştırma Yöntemi. Nobel Yayın Dağıtım. Ankara
 • 21. Büyüköztürk,Ş.( 2007). Sosyal Bilimler İçin veri analizi el kitabı. 7. Baskı.Ankara:Pegem yayıncılık

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.