YALÇIN KARAGÖZ
(Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü, İstatistik Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye)
Yıl: 2010Cilt: 9Sayı: 33ISSN: 1304-0278 / 1304-0278Sayfa Aralığı: 18 - 40Türkçe

271 3
Nonparametrik tekniklerin güç ve etkinlikleri
Parametrik tekniklerinin uygulanma koşulları çoğu zaman yerine getirilememekte ve bu sebeple, parametrik tekniklerin alternatifi olan nonparametrik tekniklerin kullanılması kaçınılmaz olmaktadır. Nonparametrik teknikler kullanıldığında ise güç kaybı meydana gelmektedir. Bu çalışmanın temel amacı; nonparametrik tekniklerin kullanım yaygınlığının belirlenmesi, kullananların nonparametrik tekniklerin güç ve etkinlikleri ile parametrik tekniklerin güç ve etkinliklerini karşılaştırıp karşılaştırmadıklarını belirlemektir. Ayrıca, nonparametrik tekniklerin güç ve etkinliklerini karşılaştırarak incelemektir. Üzerinde durulan teknikler, özellikle SPSS 18 ve MİNİTAP gibi paket programlarda bulunan ve araştırmacılara faydalı olabilecek tekniklerdir. Araştırmaya 75 akademisyen katılmıştır. Yapılan analizde, nonparametrik tekniklerin az kullanıldığı (%19,5) ve kullananların da, bu testlerin güç ve etkinliklerine az baktıkları (%19) belirlenmiştir.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Akgül, Aziz, Çevik, Osman. (2003), İstatistiksel Analiz Teknikleri, Emek Ofset, Ankara.
 • Altunışık Remzi, Coşkun Recai, Bayraktaroğlu Serkan, Yıldırım Engin. (2005), Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Sakarya Kitabevi, Sakarya.
 • Balcı, Ali. (2006), Sosyal Bilimlerde Araştırma, Yöntem, Teknik ve İlkeler, PegemA Yayıncılık, Ankara.
 • Blaikie, Norman W. H. (2003), Analyzing quantitative data, Sage Publications Inc.
 • Bryman, Alan, Cramer, Duncan. (2005), Quantitative data analysis with SPSS 12 and 13, Routledge.
 • Cochran W. G., (1950), “The Comparison of Percentages in Matched Samples”, Biometrica, 37.
 • Daniel, Wayne W. (1990), Applied Nonparametric Statistics, PWS-KENT Puplishing Company, Boston.
 • Gamgam H., Altunkaynak B., (2008), “Parametrik Olmayan Yöntemler”, , Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Hollander M., (1968), “Certain Un-Corrolated Non-Parametric Tests Statistics”, J. Amer Statist.Assoc., 63.
 • Kalaycı, Şeref(Editör) v.d. (2006), SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Asil Yayın Dağıtım Ltd. Şti, Ankara.
 • Karagöz Yalçın, Çatı Kahraman, KOÇOĞLU Cenk Murat. (2009). Ceptelefonu ve Operatör Tercihinde Etkili Olabilecek Faktörlerin Demografik Özelliklere Bağlı Olarak İrdelenmesi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 5, Sayı 23, Kütahya, s. 7-24
 • Karasar, Niyazi. (2005), Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Kartal, Mahmut. (2006), Bilimsel Araştırmalarda Hipotez Testleri, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Keller G.,- Warrack B., (2003), “Statistics For Management And Economics”, Brooks/Cole- Thomson Learning, USA.
 • Koh Eunsook T., Owen Willis L. (2000), Introduction to nutrition and health research, Springer Publications.
 • Muth, James E. De. (2006), Basic statistics and pharmaceutical statistical applications, CRC Press Publications.
 • Nakip, Mahir. (2003), Pazarlama Araştırmaları Teknikler ve (SPSS Destekli)Uygulamalar, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • Nam J. M., (1971), “On the Tests for Comparing Matched Proportions”, Biometrics, 27.
 • Noether G. E., (1967), “Element of Nonparametric Statistics” New York, Wiley,USA
 • Oktay, E. (1996), “Parametrik Olmayan İstatistik Teknikler”, Erzurum:Atatürk Üniversitesi İİBF Z.F.Fındıkoğlu Araştırma Merkezi Yayın No:203
 • Oktay, Erkan. (2003), İlişki ölçüleri, İstanbul, Aktif Yayınevi.
 • Özdamar, K. (2003), “Modern Bilimsel Araştırma Yöntemleri”, Eskişehir: Kaan Kitabevi
 • Özdamar, Kazım. (2002), Paket Programlar İle İstatistiksel Veri Analizi 1, Kaan Kitabevi, Eskişehir.
 • Özdamar, Kazım. (2003), SPSS İle Biyoistatistik, Kaan Kitabevi, Eskişehir.
 • Petrie, Aviva, Watson P. F., (2006), Statistics for Veterinary and Animal Science, Wiley- Blackwell Publications, 2. Baskı.
 • Pett, Marjorie A. (1997), Nonparametric statistics for health care research, Sage Publications Inc., 2. Baskı.
 • Reynolds, H. T. (1984), Analiz Of Nominal Data, Sage Publications
 • Russo, Riccardo. (2003), Statistics for the behavioural sciences: an introduction, Psychology Pres.
 • Ruxton G. D., Beauchamp G. (10 June 2008). “Some Suggestions About Appropriate Use Of The Kruskal-Wallis Test”, Institute Of Biomedical And Life Sciences, University Of Glasgow Faculty Of Veterinary Medicine, University Of Montreal, MS. Number: D- 08-00178
 • Serper, Ö., (2003), “Uygulamalı İstatistik 2 ”, Bursa: Ezgi Kitabevi.
 • Shorack (1969), “Testing and Estimating Ratios of Scale Parameters”, J. Amer Statist.Assoc., 64.
 • SPSS 18 (2008),
 • Warrack, K. (2003). “Statistics”, USA: Thomson Learning İnc.
 • Wholey Joseph S., Hatry Harry P., Newcomer Kathryn E. (2004) Handbook of practical program evaluation, John Wiley and Sons Publications.
 • Yang, Kaifeng, Miller Gerald. (2007) Handbook of Research Methods in Public Administration, CRC Pres.
 • Yükselen, C., (2000), “Pazarlama Araştırmaları ”, Ankara: Detay Yayıncılık.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.