NAİL YILDIRIM
(Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat, Türkiye)
Yıl: 2010Cilt: 9Sayı: 3ISSN: 1305-3515 / 1305-3515Sayfa Aralığı: 1080 - 1091Türkçe

178 2
Kırsal bölgelerde öğrenim gören öğrencilere yönelik sosyal etkinlikler hakkında öğrenci, öğretmen görüşleri ve öğrencilerin özsaygıları açısından değerlendirilmesi
Araştırmanın Amacı, kırsal bölgelerde bulunan ilköğretim okullarında öğrenim gören öğrenciler için geliştirilen sosyal etkinliklerin 2008-2009 öğretim yılı uygulamasının öğrenciler, öğretmenler görüşleri ve öğrencilerin özsaygıları açısından göre değerlendirilmesidir. Araştırma tarama modelinde var olan durumu olduğu gibi ortaya koyan betimsel bir eylem araştırmasıdır. Etkinliklerde, 333 kız, 509’u erkek olmak üzere toplam 842 öğrenci çeşitli dallarda okullarını temsil ederek görev almışlardır. Genel olarak bakıldığında öğrenciler bu etkinliklerden çoğu zaman düzeyinde memnun olduklarını ancak kaybetmekten üzüntü duyduklarını ifade etmeleri anlamlı görülmektedir. Öğretmenler öğrencilerin sosyal etkinliklerini genelde onların eğitimi adına olumlu bulurlarken, öğretimi de olumsuz yönde etkilediği görüşünde oldukları görülmektedir. Sosyal etkinliklere katılan öğrencilerle katılmayan öğrencilerin özsaygı derecelerinde katılanların lehine anlamlı bir fark görülmektedir. Bu araştırmanın konusu olan sosyal etkinlikler, kırsal yerleşim bölgelerinde bulunan okullarda uygulanabilir.
Sosyal > Davranış Bilimleri
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Sosyal > Eğitim, Özel
Sosyal > Aile Çalışmaları
Sosyal > Müzik
Sosyal > Psikoloji
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Arslan, M. (1995). Türkiye de Cumhuriyetten Günümüze İlköğretimde Program Geliştirme Çalışmaları , Çağdaş Eğitim Dergisi, Sayı:209.
 • Akat, İ. & Budak, G. & Budak, G. (1994). İşletme Yönetimi. İstanbul Beta Yayınları, No: 499.
 • Aksoy, N. (2003). Eylem Araştırması: Eğitimsel Uygulamaları İyileştirme ve Değiştirmede Kullanılacak Bir Yöntem. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi. Sayı 36, ss. 474-489. Pegem Yayıncılık. Ankara.
 • Binbaşıoğlu, C. (2000). Okulda Ders Dışı Etkinlikler, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, s.9.
 • Bar-Tal, D. (1982). Sequential development of helping behavior: A cognitive learning approach. Developmental Review, 2, 101-124.
 • Canbay, A. (2007). İlköğretim Okullarında Sosyal Etkinlikler Ve Müzik Kulübünün Önemi. Milli Eğitim Dergisi, Sayı, 174. Ss; (162-170).
 • Çoban, S.Devecioğlu, G. Güler, O. Zirek, M. Sarikaya, M.Turan, Okul Takımlarında Faaliyet Gösteren Sporcu Öğrencilerin Faaliyet Amaçları Ve Beklentileri Üzerine Bir Çalısma (Elazığ Đli Örneği),Beden Eğitimi ve Sporda Sosyal Alanlar Kongresi, 2003,Ankara s.396-404.
 • Doğru, N. & Peker, R.(2004). Özsaygı Geliştirme Programının Lise Dokuzuncu Sınıf Öğrencilerinin Özsaygı Düzeylerine Etkisi. Eğitim Fakültesi Dergisi XVII (2), 315-328
 • Duruhan, K., Demir, S. (2005). Resmi Ve Özel İlköğretim Okullarındaki Eğitici Kol Çalışmalarının Amaçlarına Ulaşma Düzeyine İlişkin Öğrenci Görüşleri (Kayseri İli Örneklemi). Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı : 19 Yıl : 2005/2 (175-185 s.)
 • Froming, W. J., Allen, L., & Jensen, R. (1985). Altruism, role-taking, and self-awareness: The acquisition of norms and governing altruistic behavior. Child Development, 56, 1223-1228.
 • Gültekin, M. (2007). İlköğretim Öğretmenlerinin İlköğretimde Kutlanan Belirli Gün Ve Haftaların Gerekliliği Ve İşe Vurukluğu Konusundaki Görüşleri: (Eskişehir İli Örneği). Milli Eğitim Dergisi, Sayı, 174. Ss; (72- 87).
 • Harter, S. (1993). Causes and Consequences of Low Self-Esteem in Children and Adolescents. R. F. Baumeister (ed.). Self-Esteem: The Puzzle of Low Self Regard. 87-115. New York: Plenum.
 • Oliner, S. P. & Oliner, P. M. (1988). The altruistic personality: Rescuers of Jews in Nazi Europe. New York: Free Press.
 • Oral, G. (2002). İlköğretimde Öğrencilerin Sosyal Katılımını Özendirmeye Yönelik Bir Program. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi Cilt 19(2).
 • Özyürek, M. (2001). Sınıf Yönetimi. Ankara: Karatepe yayınları.
 • Pişkin, M. (1996). Türk ve İngiliz Lise Öğrencilerinin Benlik Saygısı Yönünden Karşılaştırılması. III. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi. 15-16 Nisan 1996 ; Çukurova Üniversitesi, Adana. 1-11
 • Resmi Gazete (2005). Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği.
 • Rosovski H. (1990). Üniversite. Çev: Süreyya Ersoy. Tubitak Yayınları.14.Basım.
 • Shaffer, D. R. (1994). Social and Personality Development. California: Brooks/Cole.
 • Turan S. Garan, Ö. (2008). Kırsal Kesimde Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Matematik Öğretiminde Karşılaştıkları Güçlükler. Milli Eğitim Dergisi, Sayı, 177. Ss; (116-128).
 • Üste, B. (2007). İnsan Hakları Eğitimi Ve İlköğretimdeki Önemi. Ege Akademik Bakış. 7(1) 2007: 295–310.
 • Varış, F. (1993). Program geliştirmeye sistematik yaklaşım. Eğitimde Bilimlerinde Çağdaş Gelişmeler. (Editör: Ayhan Hakan) Eskişehir: Anadolu Üniversitesi AÖF Yayınları.
 • Worzbyt, J.C ve O’Rourke, K. (1989). Elementary School Counseling. A Blueprint for Today and Tomorrow. West Kilgore Avenue. Accelerated Development Inc.
 • Yetim, A.A. (2000). Sosyoloji ve Spor, Topkar Matbaacılık, Ankara.
 • Yüksel, G. (2003). İlköğretim Öğrencilerinin Gelişim Alanları, Gelişim Alanlarının İşaretçisi Olan İhtiyaçlar ve Geliştirilmesi Gereken Beceriler: Bu Süreçte Rehber Öğretmenin İşlevleri: Kurumsal Bir İnceleme. Milli Eğitim Dergisi. Sayı 159. http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/159/gyuksel.htm. erişim tarihi; 18.08.200

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.