Yılmaz SARIER
(Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye)
Yıl: 2010Cilt: 11Sayı: 3ISSN: 2147-1037 / 2147-1037Sayfa Aralığı: 107 - 129Türkçe

367 13
Ortaöğretime giriş sınavları (OKS-SBS) ve PISA sonuçları ışığında eğitimde fırsat eşitliğinin değerlendirilmesi
Bu araştırmada, ortaöğretime giriş sınavları (OKS-SBS) ve PISA sonuçlarının değerlendirilmesi ve bu bağlamda Türkiye’de bireylere eğitimde ne derecede fırsat eşitliği sağlanabildiğinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla çalışmada, istatistikî veriler kullanılmış ve yorumlanmıştır. Araştırma betimsel bir çalışmadır. Bu araştırmada kullanılan veriler, Türkiye İstatistik Kurumu, OECD ve Milli Eğitim Bakanlığının internet adreslerinden elde edilmiştir. Araştırmada bulgular ışığında ulaşılan bazı önemli sonuçlar şunlardır: (1) OKS-SBS ve PISA sonuçlarında Türkiye’de öğrenci performansının, cinsiyet ve bölgeler arasında önemli farklılıklar gösterdiği söylenebilir. (2) Eğitim- öğretim kademesi yükseldikçe okullaşma oranı kızlar aleyhine azalmakta, kız öğrenciler, eğitim hakkından daha az yararlanmakta ve dolayısıyla eğitimde fırsat eşitliği tam manasıyla sağlanamamaktadır. (3) Türkiye’de öğrenci sayısı yıllar geçtikçe artmasına rağmen öğretmen ve derslik sayısı aynı oranda artmamaktadır. (4) Türkiye’de uygulanan merkezi sınavların (OKS, SBS) öğrencileri resmi okullar dışındaki kurumlara (özel dersane, etüt merkezi vb.) yönlendirdiği gözlenebilmektedir. (5) Sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel değişkenler öğrenciler arasında akademik başarı açısından anlamlı farklılık oluşturabilmektedir.
DergiDiğerErişime Açık
 • Acar, Ozan (2008). PISA Sonuçları Işığında Türkiye’nin Rekabet Gücünün Değerlendirilmesi. (15.06.2009) www.tepav.org.tr/tur/admin/dosyabul/upload/Politika_notu_ozan_acar.pdf
 • Anıl, D. (2009). Uluslararası Öğrenci Başarılarını Değerlendirme Programı (PISA)’nda Türkiye’deki Öğrencilerin Fen Bilimleri Başarılarını Etkileyen Faktörler. Eğitim ve Bilim Dergisi. 34(152), 87-100.
 • Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, 1. Protokol, _____http://www.yargitay.gov.tr/ aihm/pr1.html> (15.06.2009)
 • Ayaz, N. (1994). TBMM 1995 Yılı Bütçe Raporu, Ankara.
 • Berberoğlu, Giray ve İlker Kalender (2005). Öğrenci Başarısını Yıllara, Okul Türlerine, Bölgelere Göre İncelenmesi: ÖSS ve PISA Analizi. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 22 (4), 21-35.
 • Cameron, S. ve Heckman, J. (2001). The Dynamics of Educational Attainment for Black, Hispanic, and White Males. Journal of Political Economy, 109 (3), 455–499.
 • Dinçer, M. Alper ve G. Uysal Kolaşin (2009). Türkiye’de Öğrenci Başarısızlığında Eşitsizliğin Belirleyicileri. Eğitim Reformu Girişimi, İstanbul: Sabancı Üniversitesi.
 • Duygan, B. ve Güner, N. (2006). Income and consumption inequality in Turkey: what role does education play?. S. Altuğ ve A. Filiztekin (der.), The Turkish Economy: The Real Economy, Corporate Governance and Reform and Stabilization Policy içinde (63-91). Londra: Routledge.
 • Dünya Bankası Eğitim Raporu (2006). Türkiye-Eğitim Sektörü Çalışması. Rapor No. 32450-TU.
 • EARGED (2005). PISA 2003 Projesi - Ulusal Nihai Rapor. Ankara: MEB Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi B..
 • EARGED (2007). PISA 2006 Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı, Ulusal Ön Rapor. Ankara: MEB Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı.
 • Gök, F. (2004). Eğitim Hakkı: Türkiye Gerçeği. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004, İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya
 • Gültekin, M. (2007). Dünyada ve Türkiye’de İlköğretimde Yönelimler. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 2.
 • İçer, M. M. (1997). Türkiye’de Eğitim Sisteminin Genel Amaçları ve Temel Eğitim İlkelerinin Değerlendirilmes. Yayınlanmamış Yüksek lisans Tezi, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.
 • İHEB (İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi), (2009).
 • www.munazara.ege.edu.tr/belge/insanhaklari.doc (15.06.2009)
 • MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) (2004). Türkiye Eğitim İstatistikleri 2003-2004. Ankara: MEB.
 • MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) (2005). Türkiye Eğitim İstatistikleri 2004-2005. Ankara: MEB.
 • MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) (2006). Türkiye Eğitim İstatistikleri 2005-2006. Ankara: MEB.
 • MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) (2007). Türkiye Eğitim İstatistikleri 2006-2007. Ankara: MEB.
 • MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) (2008). Türkiye Eğitim İstatistikleri 2007-2008. Ankara: MEB.
 • MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) (2009). Sayısal veriler, http://egitek.meb.gov.tr/Sinavlar/istatistik.html. (15.06.2009)
 • MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) (2010). Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Yönergesi. http://mevzuat.meb.gov.tr/html/2602_1.html (15.01.2010)
 • PISA, (2009). PISA Country Profiles. http://pisacountry.acer.edu.au/index.php (15.06.2009)
 • OECD, (2007). PISA 2006, Science Competenties for Tomorrow’s World, Vol. 1. Paris: OECD Publications.
 • OECD, (2008). Education at a Glance, OECD Indicators. www.oecd.org/edu/eag2008 (16.06.2009)
 • Ünal, S. (1984). Eğitimde Fırsat Eşitsizliği Araştırması. Hacettepe Üni. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Tezcan, M.(1994). Eğitim Sosyolojisi. Zirve Ofset, Ankara.
 • Tomul, E. (2008). Türkiye’de Ailenin Sosyo-Ekonomik Özelliklerinin Eğitime Katılım Üzerinde Göreli Etkisi. Eurasian Journal of Educational Research, 30, 153- 168.
 • TUİK, (2007). İstatistik Göstergeler 1923–2007. http://www.tuik.gov.tr/Kitap.do?metod=KitapDetay&KT_ID=0&KITAP_ID=158 (16.06.2009)
 • Tunç, S. (1969). Türkiye’de Eğitim Eşitliği. Başnur Matbaası, Ankara.
 • Yaylacı, A. F. (2009). Türk Eğitim Sisteminde Demokratikleşme. http://www.egitim.aku.edu.tr/afyayla2.htm (16.06.2009).

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.