Songül TÜMKAYA
(Çukurova Üniversitesi, Adana, Türkiye)
Yıl: 2012Cilt: 12Sayı: 1ISSN: 1303-0485 / 2148-7561Sayfa Aralığı: 75 - 95Türkçe

291 5
Üniversite öğrencilerinin epistemolojik inançlarının cinsiyet, sınıf, eğitim alanı, akademik başarı ve öğrenme stillerine göre incelenmesi
Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin epistemolojik inançlarının; cinsiyet, sınıf, eğitim alanı, akademik başarı ve öğrenme stillerine göre incelenmesidir. Araştırma 246’sı kız, 242’si erkek, toplam 488 üniversite öğrenciyle gerçekleştirilmiştir. Veriler, Epistemolojik İnanç Ölçeği (EİÖ), Kolb Öğrenme Stili Envanteri (KÖSE) ve Kişisel Bilgi Formu ile toplanmıştır. Bulgulardan Epistemolojik inançların öğrencilerin cinsiyetlerine göre farklılaşmadığı anlaşılmıştır. Sınıf düzeylerine göre “Öğrenmenin çabaya bağlı olduğuna” ve “Tek bir doğrunun var olduğuna” ilişkin inançlarının farklılaştığı ancak, “Öğrenmenin yeteneğe bağlı olduğuna” ilişkin inançlarının farklılaşmadığı belirlenmiştir. Cinsiyet ve sınıf düzeyi ortak etkileşiminin, “Öğrenmenin çabaya bağlı olduğuna” ve “Öğrenmenin yeteneğe bağlı olduğuna” inanç alt boyutlarında anlamlı olarak farklılaşmadığı buna karşın “Tek bir doğrunun var olduğuna inanç” alt boyutunda ise ikinci sınıftaki erkekler lehine farklılaştığı görülmüştür. Öğrencilerin epistemolojik inançlarının eğitim alanlarına göre; “Öğrenmenin çabaya bağlı olduğuna inanç” alt boyutunda sosyal alanda, “Öğrenmenin yeteneğe bağlı olduğuna inanç” alt boyutunda sağlık alanında, “Tek bir doğrunun var olduğuna inanç” alt boyutunda fen-teknik alanındaki öğrenciler lehine, farklılaştığı ancak akademik başarı düzeyleri ve akademik başarı-eğitim alanı ortak etkisine göre farklılaşmadığı anlaşılmıştır. Üniversite öğrencilerinin büyük bir çoğunluğunun “Özümseyen” ve “Ayrıştıran” öğrenme stillerine sahip olduklarını belirlenmiştir. “Öğrenmenin çabaya bağlı olduğuna inanç” alt boyutunda öğrenme stilleri açısından anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür. Buna karşın “Öğrenmenin yeteneğe bağlı olduğuna inanç” ve “Tek bir doğrunun var olduğuna inanç” alt boyutlarında “Değiştiren” öğrenme stiline sahip öğrenciler lehine anlamlı bir farklılığın olduğu anlaşılmıştır. Daha sonra yapılacak araştırmalarda, öğretim elemanlarının epistemolojik inançlarının ve öğrencilerin kişisel özelliklerinin (denetim odağı ve öğrenilmiş çaresizlik) incelenmesi önerilmiştir.
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
DergiAraştırma MakalesiErişime Kapalı
 • Akpınar, B., Dönder, A. ve Tan, Ç. (2010). Öğretmen adayları nın epistemolojik anlayışları. 9. Ulusal sınıf öğretmenliği eğitimi sempozyum kitapçığı içinde (s. 583-587). Elazığ: Basımevi.
 • Aksan, N. ve Sözer, M. A. (2007). Üniversite öğrencilerinin epistemolojik inançları ile problem çözme becerileri arasındaki ilişkiler. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 8 (1), 31-50.
 • Aşkar, P. ve Akkoyunlu, B. (1993). Kolb öğrenme stili envante ri. Eğitim ve Bilim, 87, 37-47.
 • Baxter Magolda, M. B. (1987). The affective dimension of le arning: Faculty-student relationships that enhance intellectual development. College Student Journal, 21, 46–58.
 • Belenky, M. F., Clinchy, B. M., Goldberger, N. R., & Tarule, J. M. (1986). Women’s ways of knowing: The development of self, voice and mind. New York, NY: Basic Books.
 • Biggs, J. (1991). Approaches to learning in secondary and terti ary students in Hong Kong: Some comparative studies. Educa tional Research Journal, 6, 27–39.
 • Bilgin, İ. ve Durmuş, S. (2003). Öğrenme stilleri ile öğrenci başarışı arasındaki ilişki üzerine karsılaştırmalı bir araştırma. Kuramdan Uygulamaya Eğitim Bilimleri Dergisi, 3 (2), 381-393.
 • Brownlee, J., Purdie, N., & Boulton-Lewis, G. (2001). Changing epistemological beliefs in pre- service teacher education stu dents. Teaching in Higher Education, 6 (2), 247-268.
 • Buehl, M. M., & Alexander, P. A. (2001). Beliefs about academic knowledge. Educational Psychology Review, 13 (4), 385-418.
 • Butler, K. A. (1987). Learning and teaching styles-in theory and practice. Columbia: The Learner’s Dimension.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri (4. bs). Ankara: Pegem Akademi.
 • Cano, F. (2005). Epistemological beliefs and approaches to ear ning: Their change through secondary school and their influ ence on academic performance. British Journal of Educational Psychology, 75, 203–221.
 • Chai, C. S., Khine, M. S., & Teo, T. (2006). Epistemological beliefs on teaching and learning: A survey among pre-service teachers in Singapore. Educational Media International, 43 (4), 285-298.
 • Chan, K. W. (2003). Hong Kong teacher education students’ epistemological beliefs and approaches to learning. Research in Education, 69, 36-50.
 • Cheng, M. M. H., Chan, K. W., Tang, S. Y. F., & Cheng, A. Y. N. (2009). Pre-service teacher education students’ epistemological beliefs and their conceptions of teaching. Teaching and Teacher Education, 25 (2), 319-327.
 • Cohen, L., & Manion, L. (1998). Research methods in educati on (4th ed.). London: Routledge.
 • Dahl, T. I., Bals, M., & Turi, A. L. (2005). Are students’ beliefs about knowledge and learning associated with their reported use of learning strategies. British Journal of Educational Psycho logy, 75, 257-273.
 • Demir, İ. (2005). Öğretmen adaylarının epistemolojik inançları ile otoriteryen eğilimleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. XIV. ulusal eğitim bilimleri kongresi kitapçığı içinde (s.730-736). De nizli: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi.
 • Demirbaş, O. O., & Demirkan, H. (2003). Focus on architec tural design process through learning styles. Design Studies, 24 (5), 437-456.
 • Deryakulu, D. (2004). Üniversite öğrencilerinin öğrenme ve ders çalışma stratejileri ile epistemolojik inançları arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 38, 230-249.
 • Deryakulu, D. ve Büyüköztürk, Ş. (2005). Epistemolojik inanç ölçeğinin faktör yapısının yeniden incelenmesi: Cinsiyet ve öğ renim görülen program türüne göre epistemolojik inançların karşılaştırılması. Eğitim Araştırmaları, 18, 57-70.
 • Deryakulu, D., Büyüköztürk, Ş., & Özçınar, H. (2009). Pre dictors of academic achievement of student ICT teachers with different learning styles. World Academy of Science, Engineering and Technology, 58, 703-709.
 • Dunn, R., & Dunn, K. (1992). Teaching elementary students through their individual learning styles: Practical approach for grades 3–6. Massachusetts: Allyn and Bacon.
 • Ekici, G. (2002). Gregorc öğrenme stili ölçeği. Eğitim ve Bilim, 27 (123), 42-47.
 • Enman, M., & Lupart, J. (2000). Talented female students’ re sistance to science: An exploratory study of post-secondary achievement, motivation, persistence, and epistemological characteristics. High Ability Studies, 11 (2), 161-178.
 • Entwistle, N. J. (1981). Styles of learning and teaching: An in tegrative outline of educational psychology. Chichester: Wiley.
 • Entwistle, A., & Entwistle, N. (1992). Experiences of unders tanding in revising for degree examinations. Learning and Ins truction, 2, 1-22
 • Erdem, M. (2008). Karma öğretmenlik uygulaması süreçleri nin öğretmen adaylarının öğretmenlik öz yeterlik ve epistemo lojik inançlarına etkisi. Eğitim Araştırmaları, 30, 81-98.
 • Erdem, M., Yılmaz, A. ve Akkoyunlu, B. (2008, Mayıs). Öğret men adaylarının bilgi okuryazarlık özyeterlik inançları ve episte molojik inançları üzerine bir çalışma. Educational technology conference (IECT)’da sunulan bildiri, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. ietc2008.home.anadolu.edu.tr/ietc2008/133.doc adre sinden 20 Mart 2010 tarihinde edinilmiştir.
 • Ergür, D.O. (1998). H.Ü. dört yıllık lisans programlarında öğ renci ve öğretim üyelerinin öğrenme stillerinin karşılaştırılması. Yayınlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bi limler Enstitüsü, Ankara.
 • Eroğlu, S. E. ve Güven, K. (2006). Üniversite öğrencilerinin epis temolojik inançlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16, 295-312.
 • Felder, R. M. (1996). Matters of style. ASEE Prism, 6 (4), 18-23.
 • Felder, R. M., & Brent, R. (2005). Understanding student diffe rences. Journal of Engineering Education, 94 (1), 57-72.
 • Felder, R. M., & Silverman, L. (1988). Learning and teaching styles in engineering education. Engineering Education, 78 (7), 674-681.
 • Fowler, P. (2002). Learning styles of radiographers. The College of Radiographers, 8, 3-11.
 • Glover, J. A., & Ronning, R. R. (1987). Historical foundations of educational psychology. New York: Plenum Press.
 • Gustafsson, J. E., & Undbeim, J. O. (1995). Individual diffe rences in cognitive functions. In J. A. Glover & R. R. Ronning (Eds.), Historical foundations of educational psychology (pp. 186-242). New York: Plenum Press.
 • Hasırcı Kaf, Ö. (2006). Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin öğ renme stilleri: Çukurova üniversitesi örneği. Eğitimde Kuram ve Uygulama Dergisi, 2 (1), 15-25.
 • Hein, T. L., & Budny, D. D. (1999, November). Teaching to stu dents’ learning styles: Approaches that work (Session 12cl, pp.7- 14). 29th ASEE/IEEE Frontiers in Education Conference, San Juan, Puerto Rico.
 • Hofer, B. K., & Pintrich, P. R. (1997). The development of epistemolo gical theories: Beliefs about knowledge and knowing and their relati on to learning. Review of Educational Research, 67, 88-140.
 • Hofer, B. K., & Pintrich, P. (2002). Personal epistemology: The psychology of beliefs about knowledge and knowing. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
 • Izgar, H. ve Dilmaç, B. (2008). Yönetici adayı öğretmenlerin özyeterlik ve epistemolojik inançlarının incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20, 437-447.
 • Jehng, J. J., Johnson, S. D., & Anderson, R. C. (1993). Schooling and students’ epistemological beliefs about learning. Contem porary Educational Psychology, 18 (1), 23-35.
 • Jonnassen, H. D., & Grobowski, B. L. (1993). Handbook of in dividual differences, learning and instruction. USA: Lawrance Erlbaum Associates.
 • Kılıç, E. (2002). Baskın öğrenme stilinin öğrenme etkinlikleri tercihi ve akademik başarıya etkisi. Eğitim Bilimleri ve Uygu lama, 1 (1), 1-15
 • Kılıç, E. ve Karadeniz, S. (2004). Cinsiyet ve öğrenme stilinin gezinme stratejisi ve başarıya etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eği tim Fakültesi Dergisi, 24 (3), 129-146.
 • Kitchener, K. S., & King, P. M. (1981). Reflective judgement: Concepts of justification and their relationship to age and edu cation. Journal of Applied Developmental Psychology, 2, 89-116.
 • Koçak, T. (2007). İlköğretim okulları 6. 7. ve 8. sınıf öğrencileri nin öğrenme stilleri ve akademik başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gaziantep Üni versitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.
 • Kolb, D., Boyatzis, R. E., & Mainemelis, C. (2001). Experiential lear ning theory: Previous research and new directions. In R. J. Sternberg & L. F. Zang (Eds.), Perspectives on thinking, learning and cognitive styles (pp. 227-248). Mahwah: Lawrance Erlbaum Associates.
 • Kolb, D. A. (1984). Experiential learning: Experience as the so urce of learning and development. New Jersey: Prentice-Hall.
 • Krows, A. J. (1999). Preservice teachers’ belief systems and atti tudes toward mathematics in the context of a progressive elemen tary teacher preparation program. Unpublished doctoral dis sertations, The University of Oklohama, Norman, Oklohoma.
 • Marrs, H. (2005). Culture, epistemology and academic studying. Unpublished doctoral dissertation, Kansas State University, Manhattan, Kansas.
 • Meral, M. ve Çolak, E. (2009). Öğretmen adaylarının bilimsel epistemolojik inançlarının incelenmesi. Ondokuz Mayıs Üni versitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 129-146
 • Neber, H., & Schommer-Aikins, M. (2002). Self-regulated sci ence learning with highly gifted students: The role of cognitive, motivational, epistemological, and environmental variables. Higher Ability Studies, 13 (1), 59-74.
 • Öngen, D. (2003). Epistemolojik inançlar ile problem çözme stratejileri arasındaki ilişkiler: Eğitim fakültesi öğrencileri üze rinde bir çalışma. Eğitim Araştırmaları, 4 (13), 154-163.
 • Özer, B. (1998). Öğrenmeyi öğretme. A. Hakan (Ed.), Eğitim bilimlerinde yenilikler içinde (s. 146-164). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İlköğretim Öğretmenliği Lisans Tamamlama Programı.
 • Perry, W. G. (1970). Forms of intellectual and ethical develop ment in the college years: A scheme. New York: Holt, Rinehart and Winston.
 • Ramsden, P. (1988). Context and strategy: Situational influ ences on learning. In R. R. Schmeck (Ed.), Learning strategi es and learning styles (pp. 159-184). New York: Plenum Press Entwistle.
 • Ravindran, B., Greene, B. A., & DeBacker, T. K. (2005). The role of achievement goals and epistemological beliefs in the predic tion of pre-service teacher’s cognitive engagement and applica tion learning. Journal of Educational Research, 98 (4), 222-233.
 • Riding, R., & Rayner, S. (1998). Cognitive styles and learning strategies: Understanding style differences in learning and beha vior. London: David Fulton Publishers.
 • Ryan, M. P. (1984). Monitoring text comprehension: Individual differences in epistemological standards. Journal of Educational Psychology, 76, 248-258
 • Schoenfeld, A. H. (1983). Beyond the purely cognitive: Belief systems, social cognitions, and metacognitions as driving forces in intellectual performance. Cognitive Science, 7 (4), 329-363.
 • Schommer, M. (1990). Effects of beliefs about the nature of knowledge on comprehension. Journal of Educational Psycho logy, 82, 498–504.
 • Schommer, M. (1993). Epistemological development and aca demic performance among secondary students. Journal of Edu cational Psychology, 85, 406-411.
 • Schommer, M., Crouse, A., & Rhodes, N. (1992). Epistemolo gical beliefs and mathematical text comprehension: Believing it is simple does not make it so. Journal of Educational Psychology, 84, 435-443.
 • Schommer, M., & Walker, K. (1995). Are epistemological beli efs similar across domains? Journal of Educational Psychology, 87 (3), 424-432.
 • Schommer-Aikins, M., & Hutter, R. (2002). Epistemological beliefs and thinking about everyday controversial issues. The Journal of Psychology, 136 (1), 5-20.
 • Sternberg, R. J. (1985). Implicit theories of intelligence, creati vity, and wisdom. Journal of Personality and Social Psychology, 49 (3), 607-627.
 • Terzi, A. R. (2005). Üniversite öğrencilerinin bilimsel episte molojik inançları üzerine bir araştırma. Afyon Kocatepe Üni versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7 (2), 298-311.
 • Tolhurst, D. (2007). The influence of learning environments on students’ epistemological beliefs and learning outcomes. Teac hing in Higher Education, 12 (2), 219-233.
 • Woolfolk, A. E. (1993). Educational psychology (5th ed.). Bos ton: Allyn and Bycon.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.