Erol Sıdıka OKSAY
(Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye)
GÖKAY AKSARAY
(Girilmedi)
Cem KAPTANOĞLU
(Girilmedi)
Cengiz BAL
(Girilmedi)
Yıl: 2000Cilt: 11Sayı: 4ISSN: 1300-2163 / 2651-3463Sayfa Aralığı: 278 - 284Türkçe

408 3
Calgary Depresyon Ölçeği'nin şizofreni hastalarında geçerlik ve güvenirlik çalışması
Amaç: Şizofrenide depresyonun klinik önemi son yıllarda vurgulanmıştır. Şizofrenide depresyonun değerlendirilmesi, depresif semptomlar pozitif, negatif ve ekstrapiramidal belirtiler karışabileceği için güçtür. Calgary Depresyon Ölçeği (CDÖ) 1990 yılında Addington ve arkadaşları tarafından, şizofren hastalarda depresyonun varlığını ve şiddetini ekstrapiramidal ve psikotik belirtilerden ayrı olarak ölçmek üzere geliştirilmiş, yarı yapılandırılmış görüşme formunda bir ölçektir. Bu çalışmada CDÖ Türkçe çevirisinin geçerlik ve güvenirliğini sunmak amaçlanmıştır. Yöntem: DSM-IV tanı ölçütlerine göre şizofreni tanısı konan 73 hasta araştırmaya alınmıştır. Hastalara Kısa Psikiyatrik Değerlendirme Ölçeği (KPDÖ), Hamilton Depresyon Değerlendirme Ölçeği (HDDÖ) ve Calgary Depresyon Ölçeği (CDÖ) uygulanmıştır. Bulgular: Yapılan faktör analizinde, özdeğeri 1'den büyük olan (5.2) tek bir faktör saptanmıştır. Bu tek faktörlü yapı, toplam varyansın %58'ini açıklamaktadır. Yapısal geçerliğine bakıldığında, CDÖ ile HDDÖ toplam puanları arasında (r= 0.78 p<0.001) ve KPDÖ depresif mizaç ve suçluluk hissi maddelerinin puanları ile (r= 0.84 p<0.001 ve r= 0.76 p<0.001) belirgin korelasyon görülmüştür. CDÖ'nin iç tutarlılığı yüksek bulunmuştur (Cronbach a= 0.90). Görüşmeciler arası güvenirliği (kappa= 0.87-1, p<0.01) ve test-tekrar test (retest) güvenirliği (r= 0.95-1, p<0.01) istatistiksel olarak anlamlıdır. Sonuç: Calgary Depresyon Ölçeği'nin Türkçe formu, şizofreni tanısı almış hastalarda depresif belirtilerin değerlendirilmesinde kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçektir.
Fen > Tıp > Psikiyatri
Sosyal > Psikoloji
DergiDiğerErişime Açık

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.