GÖNÜL GÜNEŞ
(Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, Trabzon, Türkiye)
ADNAN BAKİ
(Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, Trabzon, Türkiye)
Yıl: 2012Cilt: 37Sayı: 163ISSN: 1300-1337 / 1300-1337Sayfa Aralığı: 81 - 95İngilizce

86 0
Primary school teachers’ views on 4th grade mathematics curriculum
Bu çalışmada, sınıf öğretmenlerinin yeni matematik dersi öğretim programı ile ilgili görüşleri ve oluşturdukları öğrenme ortamlarının karşılaştırılması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda nitel araştırma yöntemi kullanılmış ve araştırmanın verileri gözlem ve görüşme yöntemleri kullanılarak elde edilmiştir. Trabzon merkez, ilçe ve köylerde görev yapan hizmet yılı birbirinden farklı dokuz 4. sınıf öğretmeni ile üç farklı zamanda yapılan görüşmelerden ve sınıf gözlemlerinden elde edilen veriler analiz edilmiş ve yorumlanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, öğretmenlerin yeni öğretim programı ile ilgili görüşleri çoğunlukla olumlu yöndedir. Ancak öğretim programının uygulanabilirliği konusunda sorunları vardır. Aynı zamanda öğretmenlerin görüşlerinin olumlu olmasına rağmen, öğrenci merkezli öğrenme yaklaşımına uygun ortamlar hazırlayamadıkları tespit edilmiştir. Öğretmenlerin görüşlerinin, oluşturdukları öğrenme ortamlarına farklı şekillerde yansıdığı gözlenmiştir.
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Acat, M. B. & Demir, E. (2007). İlköğretim programlarındaki alternatif değerlendirme yöntemlerinin uygulanmasında karşılaşılan sorunlara ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşleri. I. Ulusal İlköğretim Kongresi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
 • Acat, M. B. & Ekinci, A. (2005). Yapılandırmacı felsefe ve yeni müfredat programına etkileri. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Denizli: Pamukkale Üniversitesi.
 • Açıkgöz, K.Ü. (2003). Etkili öğrenme ve öğretme. İzmir: Eğitim Dünyası Yayınları.
 • Akbaba, T. (2004). Cumhuriyet döneminde program geliştirme çalışmaları. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, 54/55, 16-23.
 • Albayrak, M. ve Aydın, Y. (2002). 1983’ten 2002’ye İlköğretim matematik programı. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, ODTÜ, Ankara.
 • Arslan, M. (2000). Cumhuriyet dönemi ilköğretim programları ve belli başlı özellikleri. Milli Eğitim Dergisi 146: 42–48.
 • Aslan, B. (2005). İlköğretim öğretim (müfredat) programları’nın hazırlanmasına dayanak oluşturan cumhuriyet dönemi’nin dinamikleri ve 1968-2005 ilköğretim programları’nın sınırlı bir karşılaştırılması. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Pamukkale Üniversitesi,Denizli.
 • Baki, A. (2008). Kuramdan uygulamaya matematik eğitimi. Ankara: Harf Eğitim Yayınları.
 • Battista, M.T. (1994). Teacher beliefs and the reform movement in mathematics education. Phi Delta Kappan, 75(6), 462–468.
 • Bogdan, R.C., & Biklen, S.K. (1998). Qualitative research in education: An introduction to theory and methods. Needham Heights, MA: Allyn, Bacon.
 • Brewer, J. H. & Daane, C.J. (2002). Translating constructivist theory into practice in primary-grade mathematics. Education, 123, 416-421.
 • Çelenk, S., N. Tertemiz, & Kalaycı, N. (2000). İlköğretim programları ve gelişmeler. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Çınar, O., Teyfur, E & Teyfur, M. (2006). İlköğretim okulu öğretmen ve yöneticilerinin yapılandırmacı eğitim yaklaşımı ve programı hakkındaki görüşleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(11), 47-64.
 • Clarke, D. M., (1997). The changing role of the mathematics teacher. Journal for Research in Mathematics Education, 28, 3, 278-308.
 • Crawford, A.R., Chamblee, G.E. & Rowlett, R.J. (1998). Assessing concerns of algebra teachers during a curriculum reform: A constructivist approach. Journal of In-service Education 24, no. 2: 317–327.
 • Demirel, Ö., (1997). Kuramdan uygulamaya eğitimde program geliştirme. Ankara: USEM Yayınları,13.
 • Doğanay, A. & Sarı, M. (2007). İlköğretim okullarında oluşturmacılık ne kadar oluşturuldu: Sosyal Bilgiler, Fen Ve Teknoloji ve Matematik Derslerinde Karşılaştırmalı Bir İnceleme.16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Tokat: Gaziosmanpaşa Üniversitesi.
 • Erden, M. (1998). Eğitimde program değerlendirme. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Fullan, M. (2001). The new meaning of educational change. (3. Edition). New York: Teachers College Press.
 • Gömleksiz, M. N., (2005). Yeni ilköğretim programının uygulamadaki etkililiğinin değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 5(2), 339-384.
 • Gözütok, F. D., (2003). Türkiye’de program geliştirme çalışmaları. Milli Eğitim Dergisi, 160, 90-102.
 • Hammersley, M. (1993). Controversies in classroom research. Buckingham: The Open University Press.
 • Jacob, R., & Frid, S. (1997). Curriculum change: What do teachers and students really think?, The Annual Meeting of the American Educational Research Association, Chicago IL.
 • LeSage, A. (2005). Reconstructing mathematics practices: Two stories of teacher change and curriculum reform. PhD diss., Toronto Universty.
 • Maykut, P., & Morehouse, R. (1994). Beginning qualitative research. London: The Falmer Press.
 • MEB. (2007). Eğitimde reform, daha aydınlık gelecek! Yenilenen ilköğretim programları. Ankara: İlköğretim Genel Müdürlüğü.
 • MEB. (2008). İlköğretim matematik dersi (1–5. sınıf) öğretim programı. http://ttkb.meb.gov.tr/ ogretmen/modules.php?name=Downloads&d_op=getit&lid=884 (accessed March 5, 2009).
 • Orrill, C. H. & Antony, H.G. (2003). Implementing reformed curriculum: A case of who’s in charge. The Annual meeting of the American Educational Research Association, Chicago, II.
 • Prawat, R.S., Remillard, J., Putnam, R.T., & Heaton, R.M. (1992). Teaching mathematics for understanding: Case studies of four fifth grade teachers. The Elementary School Journal 93(2), 145–152.
 • Remillard, J.T. (1992). Teaching mathematics for understanding: A fifth-grade teacher’s interpretation of policy. Elementary School Journal, 93(2), 179-193.
 • Remillard, J.T. (1996). Changing texts, teachers, and teaching: The role of textbooks in reform in mathematics education, PhD diss., Michihan State University.
 • Richardson, V. (1990). Significant and worthwhile change in teaching practice. Educational Researcher, 19(7), 10-18.
 • Schremer, O.D. (1991). The teacher–a category in curriculum evaluation. Studies in Educational Evaluation, 17, 23-39.
 • Şimşek, N. (2004). Yapılandırmacı öğrenme ve öğretime eleştirel bir yaklaşım. Educational Sciences and Practice, 3(5), 115–139.
 • Steele, D. (1995). A constructivist approach to mathematics teaching and learning by a fourthgrade teacher, PhD diss., University of Florida.
 • Stone, W.E. (2006). Making the shifts: Three middle school teachers’ experiences in the mathematics education reform movement. http://www.lesley.edu/journals/jppp/2/stone. html (accessed May 24, 2006)
 • Taşkıran, U.Ş. (2006). Bilgi ve iletişim teknolojisi dersinin öğrenci merkezli eğitim yaklaşımıyla işlenmesinde karşılaşılan sorunlar: Eskişehir İli Örneği. Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Tazebay, A., Çelenk, S., Tertemiz, N. & Kalaycı, N. (2000). İlköğretim programları ve gelişmeler: Program geliştirme ilke ve teknikleri açısından değerlendirilmesi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Thompson, A. (1992). Teachers’ beliefs and conceptions: A synthesis of the research. ed. D.A. Grouws, In Handbook of Research on Mathematics Teaching and Learning, New York: Macmillan.
 • Yapıcı, M. & Demirdelen, C. (2007). İlköğretim 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretim Programına İlişkin Öğretmen Görüşleri. Elementary Education Online, 6(2), 204-212.
 • Yıldırım, A. & Simsek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel arastırma yöntemleri. Geliştirilmiş 5. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • Yin, R.K. (1994). Case study research: Design and methods. Sage Press, London. Yüksel, S. (2003). Türkiye’de program geliştirme çalışmaları ve sorunları. Milli Eğitim Dergisi, 159, 120-124.
 • Yung-peng, M., Chi-chung, L. & Ngai-ying, W. (2006). Chinese primary school mathematics teachers working in a centralized curriculum system: A case study of two primary schools in north-east China. Compare, 36(2), 197–212.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.