MEFHARET VEZİROĞLU ÇELİK
(Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Okulöncesi Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye)
MÜBECCEL SARA GÖNEN
(Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Okulöncesi Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye)
Yıl: 2012Cilt: 37Sayı: 163ISSN: 1300-1337 / 1300-1337Sayfa Aralığı: 226 - 238İngilizce

233 11
Resimli çocuk kitaplarının M. E. B. Okul Öncesi Eğitim Programı’ndaki kazanımlara uygunluğunun incelenmesi
Bu çalışma, Türkiye’deki resimli çocuk kitaplarının Milli Eğitim Bakanlığı (M.E.B.) 2006 Okul Öncesi Eğitim Programı’nda, 36-72 aylık çocukların eğitimleri için belirlenen amaç ve kazanımlar açısından incelenmesini; bu kitaplarla yapılan eğitimin, uygulanan eğitim programını destekleme düzeyinin belirlenmesini amaçlamaktadır. Araştırmanın çalışma grubu, hikâye türündeki 250 resimli çocuk kitabından oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak, M.E.B. 2006 Okul Öncesi Eğitim Programı’nda 36-72 aylık çocukların eğitimleri için belirlenen amaç ve kazanımların yer aldığı, programın arkasındaki eklerde sunulan kazanım değerlendirme formu kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 16.0 istatistik paket programıyla ve yüzde/frekans dağılımları ile değerlendirilmiştir. Araştırmanın sonucunda, çalışma grubuna alınan resimli çocuk kitaplarının, programda yer alan 5 gelişim alanına ait 264 kazanımı % 18.5 oranında karşıladığı belirlenmiştir. Bu oldukça düşük oran ülkemizde okul öncesi dönem çocuklarına yönelik hazırlanan resimli çocuk kitaplarının niteliklerinin arttırılması konusunda çalışmalar yapılması gerektiğini göstermektedir.
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Bhavnagri, N. P.&Samuels, B. G. (1996). Children’s literature and activities promoting social cognition of peer relationships in preschoolers. Early Childhood Research Quarterly, 11: 307-331.
 • Crozier, S.&Tincani, M. (2007). Effects of social stories on prosocial behaviour of preschool children with autism spectrum disorders. J. Autism Dev. Disord, 37: 1803-1814.
 • Cole, E. M.&Valentine, D. P. (2000). Multiethnic children portrayed in children’s picture books.Child and Adolescent Social Work Journal, 17: 4.
 • Eliason. C.&Jenkins, L. (2003). A practical guide to early childhood curriculum, New Jersey: Merrill Prentice Hall.
 • Erdoğan, F. (1999). Türkiye’de 1996-1998 Yılları Arasında Yayımlanmış Çocuk Kitaplarının İçerik Analizi. Binbir Kitap Çocuk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, 3:12-51.
 • Gönen, M. (1984). Okul Öncesi Çağı Çocuğu ve Resimli Kitaplar. Okul Öncesi Eğitimi Dergisi, 16,28: 20-21.
 • Gönen, M. (1988). Anaokuluna Giden Dört- Beş Yaş Çocuklarına Resimli Kitaplarla Yapılan Eğitimin Dil Gelişimine Etkisinin İncelenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara,Hacettepe Üniversitesi.
 • Hayes, D. S. (2001). Young Children’s Phonological Sensivity After Exposure To A Rhyming Or NonRhyming Story. The Journal of Genetic Psychology 162(3): 253-259.
 • Hong, H. (1996). Effects of Mathematics Learning Through Children’s Literature on Math Achievement and Dispositional Outcomes. Early Childhood Research Quarterly, 11: 477-494.
 • Huck, C. S., Hepler, S., Hickman, J., Kiefer, B., Z. (2001). Children’s literature in the elemantary school, US: The McGraw-Hill Companies.
 • Işıtan, S. & Gönen, M. (2006). Resimli Çocuk Kitaplarının Benlik Kavramıyla İlgili Konuları İçermesi Yönünden İncelenmesi. II. Ulusal Çocuk Ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu Bildiri Kitabı, Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, 413-420.
 • Karweit, N.&Wasik, B. A. (1996). The effects of story reading programs on literacy and language development of disadvantaged preschoolers, Journal of Education for Students Placed at Risk, 1(4), 319-348.
 • Kiefer, B. Z. , Hepler, S., Hickman, J. (2007). Charlotte Huck’s children’s literature, U.S: The McGraw-Hill Companies.
 • Leung, C. B. (2008). Preschoolers’ acquisition of scientific vocabulary through repeated readaloud events, retellings and hands-on science activities, Reading Psychology, 29: 165-193.
 • M. E. B. (2006). Okul Öncesi Eğitim Programı (36-72 Aylık Çocuklar İçin), Ankara.
 • Uzmen, F., S. (2001). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden Altı Yaş Çocuklarının Prososyal Davranışlarının Resimli Çocuk Kitapları ile Desteklenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi Ankara, Hacettepe Üniversitesi.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.