SEMRA TETİK
(Celal Bayar Üniversitesi, Salihli Meslek Yüksek Okulu, Manisa, Türkiye)
Yıl: 2011Cilt: 7Sayı: 13ISSN: 1303-9245Sayfa Aralığı: 339 - 350Türkçe

79 1
Öğretim elemanlarının tükenmişlik düzeylerinin belirlenmesi: Salihli Meslek Yüksekokulu örneği
Tükenmişlik özellikle, insanlarla yoğun iletişim gerektiren meslek grubu çalışanlarında görülen, mesleğin doğası gereği yaşanan stresle başa çıkamama sonucu duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarıda düşme hissiyle kendini gösteren bir durum olarak ifade edilmektedir. Bu çalışmanın amacı, öğretim elemanlarının tükenmişlik düzeylerini belirlemek ve demografik değişkenlere göre tükenmişlik düzeylerinin farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koymaktır
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Budak, Gülay ve Olca Sürgevil (2005), "Tükenmişlik ve Tükenmişliği Etkileyen Örgütsel Faktörler", Dokuz Eylül Üniversitesi ÎİBF Dergisi, Cilt 20, Sayı 2, ss.95-108.
 • Ceyhan, Aydoğan A. ve Aylin Siliğ (2005), "Banka Çalışanlarının Tükenmişlik Düzeyleri ile Uyum Düzeyleri Arasındaki İlişkiler", Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5 (2), ss.43-55.
 • Çam, Olcay (1992), "Tükenmişlik Envanterinin Geçerlik ve Güvenirliliğinin Araştırılması", 7. Psikoloji Kongre Kitabı, Psikologlar Derneği Yayınları, Ankara.
 • Eren, Veysel ve Ufiık Durna (2006), "Üç Boyutlu Bir Yaklaşım Olarak Örgütsel Tükenme", Selçuk Üniversitesi Karaman İİBF Dergisi, Sayı 10, Yıl 9, Haziran.
 • Ergin, Canan (1995), "Akademisyenlerde Tükenmişlik ve Çeşitli Stres Kaynaklarının İncelenmesi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 12, Sayı 1-2, ss37-50.
 • Kaçmaz, Naciye (2005), "Tükenmişlik (Burnout) Sendromu", İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi, 68, ss.29-32.
 • Köse, Sevinç ve Asena Altın Gülova (2006) "Tükenmişlik (Burnout): Türkiye'deki Genel Cerrahlara Yönelik Bir Araştırma", 14. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, 25-27 Mayıs, Erzurum, ss.255-261.
 • Leiter, Michael P. (2003), Areas of Worklife Survey Manual, Centre for Organizational Research and Development, WolfVille, NS, Canada.
 • Maslach, Christina Ve Philip G. Zimbardo (1982), Burnout- The Cost of Caring, Prentice- Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey.
 • Maslach, Christina ve Michael P. Leiter (1997), The Truth About Burnout, Jossey-Bass, San Fransisko, CA.
 • Oruç, Serap (2005), "Özel Eğitim Alanında Çalışan Öğretmenlerin Tükenmişlik Düzeylerinin? Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi", Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Telman, Nursel ve Levent Önen (2006), "İşin Önemi ve İş Yaşamında Tükenmişlik", http://www.maltepe.edu.tr, (Erişim Tarihi:27.04.2009).

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.