AYFER ŞAHİN
(Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı, Kırşehir, Türkiye)
Yıl: 2011Cilt: 2011Sayı: 41ISSN: 1300-5340 / 2536-4758Sayfa Aralığı: 423 - 433Türkçe

265 0
Farklı yöntemlerle okuma-yazma öğrenmiş beşinci sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama erişileriyle okuma hızlarının karşılaştırılması
Bu araştırmada, ilk okuma ve yazma becerilerini cümle çözümleme ve ses temelli cümle yöntemiyle kazanmış ilköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama erişileri ve sesli okuma hızları karşılaştınlmıştır. Çalışmada deneysel araştırma modellerinden "kontrollü son-test modeV kullanılmıştır. İlk okuma yazma becerisini "cümle çözümleme yöntemi" ile kazanan öğrenciler kontrol grubunu, "ses temelli cümle yöntemi" ile kazanan öğrenciler deney grubunu oluşturmuşlardır. Veriler iki ayrı çoktan seçmeli ölçme aracı ile elde edilmiştir. Deney ve kontrol gruplarına ait puanlar ilişkisiz t-testi kullanılarak, .05 anlamlılık düzeyinde karşılaştınlmıştır. Çalışma sonucunda deney grubundaki öğrencilerin okuduklarını anlama erişileri ve sesli okuma hızları ile kontrol grubundaki öğrencilerin okuduklarını anlama erişileri ve sesli okuma hızlan arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır.
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Akyol, H. (2001). İlköğretim okulları 5. sınıf türkçe kitaplarındaki okuma metinleriyle ilgili soruların analizi. Eğitim Yönetimi, (26), 14-21
 • Arslan, M. (2006). Ses temelli cümle yöntemi ve uygulanması. İlköğretim Eğitimci Dergisi, 4, 25-31
 • Avcıoğlu, H. (2000). İlköğretim İkinci kademe öğrencilerinin okuma becerilerinin değerlendirilmesi. Eğitim ve Bilim 254,115-128.
 • Baumberger, R. (1990). Okuma alışkanlığını geliştirme. (Çev. B. Çapar). Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • Beyazıt, N. (2007). İlk okuma yazma öğretiminin kazandırılmasında çözümleme yöntemi ve ses temelli cümle yönteminin farklı bakış açılarıyla değerlendirilmesi. Yüksek lisans tezi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hatay.
 • Bilir, A. (2005). İlköğretim birinci sınıf öğrencilerinin özellikleri ve ilkokuma yazma öğretimi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 38, 87-100.
 • Binbaşıoğlu, C. (2004). İlkokuma ve Yazma Öğretimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Bulut, F. (1998). İlkokuma yazma öğretiminde bireşim ve çözümleme metodunun öğretmen görüşlerine dayalı olarak incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisan tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Çakıcı, D. ve Altunay, U. (2006). Etkili Okuma ve Okuduğunu Anlama. Çağdaş Eğitim 330,40-46.
 • Damar, M. (1996). İlkokuma yazma öğretiminde karşılaşılan güçlüklerle öğretmen nitelikleri arasındaki ilişki. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Dökmen,Ü.(1994). Okuma Becerisi, ilgisi ve alışkanlığı üzerine psiko sosyal bir araştırması, İstanbul: Milli Eğitim Yayınları.
 • Güleryüz, H. (2002). Türkçe ilkokuma yazma öğretimi (kuram ve uygulamaları). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Güneri, M. (1987). İlkokul 3. sınıf öğrencilerinin geliştirilen bir okuma metnine göre okuma düzeylerinin saptanması, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları,
 • Karasar, N. (2000). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • MEB. (2005). İlköğretim Türkçe Dersi (1-5. sınıflar) öğretim programı ve kılavuzu. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basımevi.
 • Şahin, A. (2005). İlk Okuma ve Yazma Öğretiminde Kullanılan Çözümleme ve Bireşim Yöntemlerinin Uygulamalı Olarak Karşılaştırılması. Yayınlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Şahin İ., İnci S., Turan H. ve Apak Ö., (2005). İlkokuma yazma öğretiminde ses temelli cümle yöntemiyle çözümleme yönteminin karşılaştırılması. Eğitimde Yansımalar VIII: Yeni İlköğretim Programlan Değerlendirme Sempozyumu, Erciyes Üniversitesi, Kayseri. Tekışık Eğitim Araştırma Geliştirme Merkezi Yayınları, s. 159-175.
 • Şenel, H. G. (2004). Öğretmenlerin ilkokuma-yazma öğretiminde tercih ettikleri yöntemler, İlköğretim-Online, 3 (2), 48-53, 27.01.2009 tanihinde http://ilkögretimonline. org.tr adresinden alınmıştır.
 • Şengül, M. ve Yalçın S.K. (2004). Okuma ve anlama becerilerinin geliştirilmesine yönelik olarak hazırlanan bir model önerisi. Millî Eğitim, 164,36-59.
 • Tekışık, H. H. (1992). İlköğretim Okullarında Program Geliştirme. Çağdaş Eğitim, 178, 1-8.
 • Tok, Ş. (2001). ilkokuma yazma öğretiminde kullanılan yöntemlerin değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, (7), 257-275.
 • Ünal, E. (2006).İ lköğretim öğrencilerinin eleştirel okuma becerileri ile okuduğunu anlama ve okumaya ilişkin tutumları arasındaki ilişki. Yüksek lisans tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Yılmaz Ö. (2006). Okuma becerisini çözümleme yöntemi ile kazanan ilköğretim okulu ikinci sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama, okuma hızı ve okumada doğruluk düzeyleri. Yüksek lisans tezi, İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.