MELİSA ERDİLEK KARABAY
(Marmara Üniversitesi, Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu, Sigortacılık Bölümü, İstanbul, Türkiye)
Pınar OKAY
(Marmara Üniversitesi, Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu, Bankacılık Bölümü, İstanbul, Türkiye)
Yıl: 2012Cilt: 13Sayı: 1ISSN: 1302-552X / 2651-4990Sayfa Aralığı: 3 - 50İngilizce

84 1
An empirical study of the measurement of the level of competition in the turkish banking system using panzar-rosse methodology
Türk bankacılık sektöründeki artan rekabet, kriz sonrası yeniden yapılandırma uygulamaları neticesinde hızlanan küreselleşmeyle beraber finansal piyasalar arasındaki entegrasyona hız vermiştir. Bankacılık sektöründe rekabet düzeyinin ölçülmesine olan ilgi sektördeki yoğunlaşmanın artmasına paralel olarak son derece önem kazanmıştır. Bu nedenle çalışmada, panel veri kullanılarak 2002- 2010 döneminde Türk mevduat bankalarının firma davranışına bağlı olarak rekabet düzeyinin tahmin edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda mevduat bankalarının rekabet seviyesinin tahmini için “Yeni Endüstriyel Organizasyon Teorisi” kapsamında geliştirilmiş olan Panzar-Rosse modeli kullanılmıştır. Çalışmada 31 bankanın yıllık veri seti kullanılmış ve elde edilen ampirik sonuçlar bankacılık sektörünün monopolcü rekabet koşullarında faaliyet gösterdiğini ortaya koymuş ve tam rekabet ile tekelci koşullar reddedilmiştir. Özel mevduat bankalarının ise piyasa gücünü ellerinde tuttukları görülmektedir. Ampirik bulgular değerlendirildiğinde; Türk bankacılık sektörünün oligopolistik yapısına rağmen sektördeki firma davranışının tekelci rekabet ile tanımlandığı ortaya çıkmıştır bu da pazar gücü hipotezini desteklemektedir. Ayrıca, 2002-2010 yılları arasında yoğunlaşmadaki artış ve sektörün yeniden yapılanması nedeniyle banka sayısında ortaya çıkan azalma rekabetteki yoğunluğun azalmasını da beraberinde getirmektedir.
Sosyal > Hukuk
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • ABBASOĞLU, O., F. AYSAN, A. FARUK and G. ALİ (2007), Concentration, Competition, Efficiency and Profitability of the Turkish Banking Sector in the Post3Crises Period, MPRA Paper No. 5494.
 • AKTAN, B. and O. MASOOD (2010), “The State of Competition of The Turkish Banking Industry:an Application of The Panzar Rosse Model”, Journal of Business Economics and Management, No:11 (1), p.131-145.
 • ALLEN, J. and W. ENGERT (2007), "Efficiency and Competition in Canadian Banking," Bank of Canada Review, Summer, p.33-45.
 • ALTUNTUĞ, N. (2007), Küresel Rekabet Ortamında Ayırt Edici ve Sürdürülebilir Üstünlükler Bağlamında Temel Yetenek Tabanlı Stratejiler ve Bir Uygulama, Yayınlanmamış Doktora Tezi.
 • ARAI, M.Y. and N. YOSHINO (2006), Concept of Competitiveness: Focusing on the Financial Sector, Discussion Paper.
 • ARICAN, E., B.T. YÜCEMEMIŞ, M.E. KARABAY and G. IŞIL (2011), Türk Bankacılık Sektöründe Ölçek Ekonomileri, Pazar Hakimiyeti ve Rekabet Gücü, Maliyet Etkinliği ve Ölçek Ekonomilerine İlişkin Ekonometrik Bir Uygulama, TBB, No:278.
 • BAIN, J. (1Ş51), “Relation of Profit Rate to Concentration: American Manufacturing, 1936- 1940”, Quarterly Journal of Economics, No:65(3), p.293-324.
 • BAIN, J. (1954), “Economies of Scale, Concentration, and the Condition of Entry in Twenty Manufacturing Industries”, American Economic Review, No:44(1), p.15-39.
 • BAIN, J. (1956), Barriers to New Competition. Cambridge, Mass.: Harvard Univ. Press.
 • BARNEY, J. (1986), “Types of Competition and the Theory of Strategy: Toward an Integrative Framework”, Academy of Management Review, No:11(4), p.791 -800.
 • BDDK (2010), Türk Bankacılık Sektörü Genel Görünümü, Haziran 2010, No: 3.
 • BEGG, D., S. FISCHER and R. DORNBUSH, Economics, Mc GrawHill, 8th edition [edited by SERİN, V. (2000), Mikro İktisat, Alkım Kitabevi, İstanbul, p.124].
 • BERGER, A.N., L.F. KLAPPER and R.T. ARISS (2008), Banking Structures and Financial Stability”, Wharton Working Paper Series.
 • BIKKER, J.A. and L. SPIERDIJK (2001), Measuring and Explaining Competition In The Financial Sector, Utrecht School of Economics Tjalling C. Koopmans Research Institute, Discussion Paper Series.
 • BIKKER, J.A (2004a), Testing for Imperfect Competition on EU Deposit and Loan Markets With Bresnahan's Market Power Model, 2004, Research Series Supervision, No. 52
 • BIKKER, J.A. (2004b), Competition and Efficiency in a Unified European Banking Market, Edward Elgar, Cheltenham.
 • BIKKER, J.A., L. SPIERDIJK and P. FINNIE (2007), “Market Structure, Contestability and Institutional Environment: the Determinants of Banking Competition”, DNB Working Paper No:156, De Nederlandsche Bank, Amsterdam.
 • BIKKER, J., S. SHAFFER and L. SPIERDIJK (2009), Assessing Competition with the Panzar Rosse Model: The Role of Scale, Costs, and Equilibrium. Utrecht School of Economics Discussion Paper Series.
 • BRESNAHAN, T. (1982), “The Oligopolistic Solution Concept is identified”. Economic Letters, Vol.10, p.87 -92.
 • BRESNAHAN, T. (1Ş8Ş), Handbook of Industrial Organization vol. 2, Chapter Empirical Studies of Industries with Market Power, New York, North Holland.
 • BUCHS, T. and J. MATHISEN (2005), Competition and Efficiency in Banking: Behavioral Evidence from Ghana, IMF Working Paper.
 • CETORELLI, N. (2001), “Competition Among Banks: Good or Badş”, Economic Perspectives, p.38-48.
 • CLAESSENS, S. and L. LAEVEN (2004), “What Drives Bank Competitionş Some International Evidence”. Journal of Money, Credit, and Banking, No:36, p.563–583.
 • ÇELİK, T. and M. KAPLAN (2010), “Türk Bankacılık Sektöründe Etkinlik ve Rekabet, 2002 2007”, Sosyo-Ekonomi, no: 2010 (2), p.7-28.
 • ÇİVİ, E. (2001), “Rekabet Gücü: Literatür Araştırması”,Yönetim ve Ekonomi Dergisi, No:8(2), p.21-24.
 • DE BANDT, O. and E.P. DAVIS (1999), A Cross-Country Comparison Of Market Structures In European Banking, ECB Working Paper, No.7.
 • DEGRYSE, H.A. and S. ONGENA (2008), Competition and Regulation In The Banking Sector: A Review of The Empirical Evidence on The Sources of Bank Rents. In A. Thakor & A. Boot (Eds.), Handbook of Financial Intermediation and Banking. Amsterdam: Elsevier.
 • DEGRYSSE, H., K. MOSHE and S. ONGENA (2009), “Micro Econometrics of Banking: Methods, Applications and Results, Oxford University Press.
 • DEMSETZ, H. (1973), Two Systems of Belief about Monopoly, In: Harvey J. Goldschmid, H. Michael Mann, et J. Fred Weston, Dir., Industrial Concentration: The New Learning, Boston: Little, Brown and Company.
 • ELMACI, O. and N. KURNAZ (2004), Sürdürülebilir Rekabet Gücüne Yönelik Vizyon Arayışlarında Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Yaklaşımı, Selçuk Üniversitesi, ÜAS’04, IV. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Günay Ofset Matbaacılık ve Tic. Ltd. Şti., 8 10 Ekim, Konya.
 • EMEK, U. (2005), Bankacılık Sisteminde Rekabet ve İstikrar İkileminin Analizi: Türkiye Örneği, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • ERTEK, T. (2008), “İktisada Giriş”, Beta Yayınevi, İstanbul.
 • FREXIAS, X. and J.C. ROCHET (2008), MicroEconomics of Banking, MIT Press, Cambridge, Massachussets, UK.
 • GELOS, R.G. and J. ROLDOS (2004), “Consolidation and Market Structure In Emerging Market Banking Systems”, Emerging Markets Review, Vol.5, p.39-59.
 • GODDARD, J. and J.O.S. WILSON (2008), “Measuring Competition in Banking:A Disequilibrium Approach”, www.eief.it/files/2007/10/s_20071105.pdf, Erişim Tarihi: 20.09.2011.
 • GROENEVELD, J.M. and W.W. BOONSTRA (2005), Competition in a Highly Concentrated Banking Sector Theoretical, Empirical and Practical Considerations For The Netherlands, Rabobank Report.
 • GÜNALP, B. and T. ÇELİK (2006), “Competition in the Turkish Banking Industry: Evidence from Savings Banks”, Applied Economics, No: 38, p.1335-1342.
 • HAINZ, C. (2003), “Bank Competition and Credit Markets in Transition economies”, Journal of Comparative Economics, No: 31, p.223-245.
 • HEMPELL, H.S. (2002), Testing for Competition Among German Banks, Discussion paper, Deutsche Bundesbank, January.
 • HONDROYIANNIS, G., LALOS, S. and E. PAPAPETROU (1999), “Assessing Competitive Conditions in the Greek Banking System”, Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, No:9(4), p.377-391.
 • ISERN, J. (2008), Cross-Country Analysis of The Effects of E-Banking and Financial Infrastructure On Financial Sector Competition: A Schumpeterian Shiftş, Nova Southeastern University, Dissertation.
 • IWATA, G. (1974), "Measurement of Conjectural Variations in Oligopoly" Econometrica, No: 42, p.947 966.
 • KARAGÖZ, K. and A. ŞEN (2010), “Döviz Kuru Rejimi Ticari Rekabet Gücü İlişkisi: Türkiye İçin Ampirik Bir Analiz”, Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E3Dergisi, No:21, p.1 12.
 • KASMAN, A. (2001), “Competitive Conditions in the Turkish Banking Industry”. Ege Academic Review, No:1 (2), p.72 -82.
 • LEE, C. (2007), “SCP, NEIO and Beyond,” ICSEAD Working Paper.
 • MAN, T.W.Y., T. LAU and K.F. CHAN (2002), “The Competitiveness of Small And Medium Enterprises A Conceptualization With Focus On Entrepreneurial Competencies”, Journal Of Business Venturing, No:17, p.123–142.
 • MATTHEWS, K.V and J. THOMPSON (2005), The Economics of Banking, John Wiley and Sons Ltd, 2nd edition.
 • MATTHEWS, K.V. and T. ZHAO (2007), “Competitive Conditions Among the Major British Banks”. Journal of Banking & Finance, No:31 (7), p.2025 -2042.
 • MAUDOS, J. and J.J.F de GUEVARA (2007), “The Cost of Market Power in Banking: Social Welfare Loss vs. Cost inefficiency”, Journal of Banking & Finance, No: 31, p.2103–2125.
 • MKRTCHYAN, A. (2005), “The Evolution of Competition In Banking in A Transition Ecopnomy: an Application of The Panzar Rosse Model To Armenia”, The European Journal of Comparative Economics, No: 1(2), p.67-82.
 • MOLYNEUX, P., LLOYD WILLIAMS, D. M. and J. THORNTON (1994), "Competitive Conditions in European Banking," Journal of Banking & Finance, Elsevier, No: 18(3), p.445 -459.
 • MOLYNEUX, P., J.THORNTON and D. M. LLOYD WILLIAMS (1996), "Competition and Market Contestability in Japanese Commercial banking," Journal of Economics and Business, Elsevier, No:48(1), p.33-45.
 • MULYANINGSIH, T. and A. DALY (2011), “Competitive Conditions in Banking Industry: An Empirical Analysis of the Consolidation, Competition And Concentration in the Indonesia Banking Industry between 2001 and 2009”, http://ace2011.org.au/ACE2011/Documents/Abstract_Tri_Mulyaningsih.pdf, Erişim Tarihi: 08.10.2011.
 • MUHARRAMI, S. AL, K. MATTHEWS and Y. KHABARI (2006), “Market Structure and Competitive Conditions in the Arab GCC Banking System”, Journal of Banking & Finance, No:30(12), p.3487-3501.
 • ORHAN, O.Z. and S. ERDOĞAN (2008), “Mikro İktisadi Analize Giriş” Palme Yayıncılık.
 • ÖNSEL, Ş., F.ÜLENGİN, G. ULUSOY, E. AKTAS, Ö. KABAK and İ. TOPÇU (2008), “New Perspective On The Competitiveness of Nations”, Socio3 Economic Planning Sciences, No: 42, p.221-246.
 • PANZAR, J.C. and J.N. ROSSE (1Ş87), “Testing for Monopoly Equilibrium”. Journal of Industrial Economics, No:35, p.443-456.
 • PERRAKIS, S. (1ŞŞ1), "Assessing Competition in Canada's Financial System: A Note," Canadian Journal of Economics, No: 24(3), p.727-732.
 • PRASAD, A. and S. GHOSH (2005), Competition in Indian Banking, IMF Working Paper, 2005.
 • ROZAS, L. G. DE (2007), Testing For Competition In The Spanish Banking Industry: The Panzar3Rosse Approach Revisited, Banco de España Working Papers.
 • SCHMALENSEE, R. (1989), "Inter3industry studies of structure and performance," Handbook of Industrial Organization, in: R. Schmalensee & R. Willig (ed.), Handbook of Industrial Organization, Edition 1, Volume 2.
 • SHAFFER, S. (1993), Market Conduct and Excess Capacity in Banking: A Cross3Country Comparison, Working Papers 93- 28, Federal Reserve Bank of Philadelphia.
 • SHAFFER, S. (1994), “Bank Competition in Concentrated Markets”, Business Review, No:3(4), p.3-17.
 • SHAFFER, S. and J. DISALVO (1994), "Conduct in a Banking Duopoly," Journal of Banking & Finance, Elsevier, No: 18(6), p.1063-1082.
 • SHAFFER, S. (2004), “Patterns of Competition in Banking”, Journal of Economics and Business, No: 56, p.287-313.
 • SHAFFER, S. and L. SPIERDIJK (2011), “Cost, Revenue, and Strategic Interaction”, Working Paper, http://www.rug.nl/staff/l.spierdijk/Cost_Revenue_and_Strategic_Interaction.pdf, Erişim Tarihi: 01.12.2011.
 • SHERRILL, S. (1989), Regulatory Distortion of Competition, Working Papers 89- 28, Federal Reserve Bank of Philadelphia.
 • SHERRILL, S. (1996), The Translog Form and Declining Average Costs, Working Papers 95- 13/R, Federal Reserve Bank of Philadelphia.
 • SNYMAN, R. and C.J. KRUGER (2004), “The Interdependency Between Strategic Management And Strategic Knowledge Management”, Journal Of Knowledge Management, No:8(1), p.5-19.
 • TBB (2008), 50. Yılında Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye'de Bankacılık Sistemi "1958 2007", No: 262.
 • TBB (2011), Bankalarımız 2010, No: 276.
 • TUNAY, B. (2009), “Türk Bankacılık Sektöründe Rekabet ve Kırılganlık”, Bankacılar Dergisi, No: 68, p.30-55.
 • TURK ARISS, R. (2009), “Competitive Behavior in Middle East and North Africa Banking Systems”. The Quarterly Review of Economics and Finance, No: 49(2), p.693-710.
 • YAKICI, T.A. and F. ÇANKAYA (2002), “Türk Bankacılık Sisteminin Ölçek Ekonomileri Açısından Değerlendirilmesi”, Bankacılar Dergisi, No:43, p.33 -50.
 • YETİM, S. and O. GÜLHAN (2005), Avrupa Birliği Tam Üyelik Sürecinde Türk Bankacılık Sektörü, Ankara: Xerox Doküman Merkezi.
 • YEYATI, E.L. and A. MICCO (2007), “Concentration and Foreign Penetration in Latin American Banking Sector: Impact on Competition and Risk”, Journal of Banking and Finance, No: 31(6), p.1633-1647.
 • YUAN, Y. (2006), “The State of Competition of The Chinese Banking Industry”, Journal of Asian Economics, No: 17, p.519-534.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.