DOĞAN BIÇKI
(Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Çanakkale, Türkiye)
Yıl: 2011Cilt: 30Sayı: 1ISSN: 1301-3386Sayfa Aralığı: 161 - 180Türkçe

66 3
Türkiye kırsalında yoksulluk sorunu: Çanakkale kocalar köyü örneği
Bugün çeşitli nedenlerle gençlerin terk ettiği köyler, günden güne üretim potansiyellerini, ekonomik ve sosyal canlılıklarını yitirmektedir. Özellikle merkeze uzak köylerde, eğitim imkanlarının yetersizliği dolayısıyla sosyal ve kültürel sermaye yönünden zayıf kalan bireylerin, göç sonrasında kentte kendilerine ancak güvenlik görevlisi, kasiyer, depo sorumlusu gibi pozisyonlarda yer bulabildikleri gözlenmektedir. Yazarın Çanakkale’nin Kocalar köyünde yürüttüğü araştırmada, bireylerin yoksulluğu dönüştürecek bilgi, beceri ve haber alma mekanizmalarına sahip olmadığı; kırsal yoksulluğun dönüştürülmesi amacıyla ihdas edilmiş olan teşvik ve destek programlarından yararlanamadığı belirlenmiştir. Bu saptamaya binaen çalışmada, aile hekimliğine benzer bir mekanizma ile adına “Kırsal Kalkınma Danışmanlığı” denebilecek bir müessesenin ihdas edilerek, üreticiye bireysel olarak toprak analizinden, hayvan yetiştiriciliğine, devletin üretim teşviklerinden destekleme alımlarına kadar geniş bir yelpazede yol gösterilmesi; ayrıca köylünün Tarım İl müdürlüğü, Kalkınma Ajansı ve gereğinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları gibi ihtiyaç duyabileceği kamusal kurumlarla temasına aracılık edilerek kolaylaştırıcılık sağlanması önerilmektedir.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • BIÇKI, Doğan (2007a) “Analysis of Urban Poverty by Cultural Factors: An Overview on Bursa Case” Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi Yıl: 8, Sayı: 13, Cilt 13, s.211-233
 • BIÇKI, Doğan (2007b) “Yoksulluk Kültürü Tezinin Sınırlı Bir Analizi: Bursa Örneği” 4.Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, 19-21 Ekim, Çanakkale, Bildiriler Kitabı, s.413-424
 • BIÇKI, Doğan(2005) “Kentsel Yoksulluğun Yapısal Faktörlerle Analizi: Ekonomik ve Politik Yapının Yeniden Örgütlenmesi; Karşılaştırmalı Bir Analiz”, "...iş, güç..." Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Cilt: 7 Sayı: 1, s.93-126
 • CHEN,S. ve RAVALLION,M.(2004) “How Have The Poorest Fared Since the Early 1980s? The World Bank Research Observer, vol.19 no.2, s.141-169
 • Dayanışma Dergisi (2009) Yıl:1, Sayı.2, Ocak-Mart, T.C Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Yayın Organı
 • GÜL, Hüseyin ve SALLAN GÜL, Songül(2008) “Yoksulluk ve Yoksulluk Kültürü Tartışmaları”, Türkiye’de Yoksulluk Çalışmaları, Der. Nurgün OKTİK, Yakın Kitabevi, İzmir, s.77-89 içinde
 • GÜLÇUBUK, Bülent ve ALUFTEKİN, Nilay (2006) “Impact Of International Agricultural Policies On Rural Poverty In Turkey” International Business & Economics Research Journal, Vol.5:1
 • II. TARIM ŞURASI (2004) KIRSAL KALKINMA POLİTİKALARI KOMİSYON RAPORU, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Ankara
 • KENTLEŞME ŞÛRASI (2009) Kentsel Yoksulluk, Göç Ve Sosyal Politikalar, 7 Kitap Kırsal Alandan Kentlere Göç, İmar ve İskan Bakanlığı, Ankara.
 • ÖZTÜRK, Şinasi(2008) “Kırsal Yoksulluk” Türkiye’de Yoksulluk Çalışmaları, Der. Nurgün OKTİK, Yakın Kitabevi Yayınları, İzmir, s.294-296 içinde
 • SAUNDERS, Peter(1993) Social Theory and The Urban Question, London: Routledge.
 • TÜRKDOĞAN, Orhan (2006) İstanbul Gecekondu Kimliği, 1. Baskı, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul.
 • Türkiye İktisat Kongresi (2004) Bölgesel Gelişme Çalışma Grubu Raporları - Cilt 14:IV.
 • Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi (2006) Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı
 • http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=4151 Erişim Tarihi: 28.11.2009
 • http://www.canakkale-tarim.gov.tr/index.php?option=com_wrapper&view= wrapper&Itemid=72, 28.11.2009
 • http://ekutup.dpt.gov.tr/ekonomi/tik2004/cilt14.pdf

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.