NİLGÜN TATAR
(Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, Türkiye)
KÜBRA ELİF BAĞRIYANIK
(Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, Türkiye)
Yıl: 2012Cilt: 11Sayı: 4ISSN: 1305-3515 / 1305-3515Sayfa Aralığı: 883 - 896İngilizce

215 0
Opinions of science and technology teachers about outdooreducation
Bu çalışmanın amacı Fen ve Teknoloji dersi öğretmenlerinin sıklıkla tercih ettikleri okul dışı eğitim aktivitelerini ve bu eğitime yönelik görüşlerini belirlemektir. Araştırmada tarama yöntemi kullanılmıştır. Çalışmaya 79 Fen ve Teknoloji dersi öğretmeni katılmıştır. Veriler “Okul Dışı Eğitime Yönelik Öğretmen Görüşlerini Belirleme Anketi” ile toplanmıştır. Verilerin analizinde; sıklıkla tercih edilen okul dışı aktivitelerinin frekansı hesaplanmış, açık uçlu sorularda ise içerik analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmenlerin en sık “model/materyal hazırlama” ve ”fen ve teknoloji konuları ile ilgili kitap/dergi okuma”; en az ise “yaz kampları”,“gençlik merkezi ziyaretleri” ve “akvaryum ziyaretleri” gibi aktiviteleri tercih ettikleri belirlenmiştir. Öğretmenlerin büyük çoğunluğu bu aktiviteleri öğrencilerin yaparak yaşayarak öğrenmeleri için tercih ettiklerini, aktivitelerin öğrencilerin ilgi, istek ve meraklarını artırmada etkili olduğunu düşünmektedirler. Okul dışı eğitim uygulamalarında olanakların yetersizliğinden, idareci, öğrenci, öğretmen ve velilerden kaynaklanan zorluklar yaşamaktadırlar. Araştırmanın sonuçlarına dayalı olarak, öğretmenlerin derslerinde okul dışı eğitim aktivitelerini daha sık ve etkili kullanabilmesi yönünde önerilerde bulunulmaktadır.
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Abruscato, J. (2004). Teaching children science: discovery activities and demonstrations for the elementary and middle grades (2nd Ed). USA: Pearson Edcation, Inc.
 • Aytekin, S. (2008) Müze uzmanlarının okulların eğitim amaçlı müze ziyaretlerine ilişkin görüşleri.
 • Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 9(2), 103-111.
 • Bass,J. E., Contant, T. L. & Carin, A. A. (2009). Methods for teaching science as inquiry (10th Ed.).USA: Allyn & Bacon.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak-Kılıç, E., Akgün, E. Ö., Karadeniz Ş. & Demirel F. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri (4. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Carrier, S. J. (2009). The effects of outdoor science lessons with elementary school students on preservice teachers’ self-efficacy. Journal of Elementary Science Education,21(2),35-48.
 • Dillon J., Rickinson, M., Teamey, K., Morris, M., Choi, M. Y., Sanders, D. & Benefield, P. (2006). The value of outdoor learning: evidence from research in the UK and elsewhere. School Science Review, 87 (320), 107-111.
 • Domjan, N. H. (2003). An analysis of elementary teachers’ perceptions of teaching science as inquiry. Unpublished PhD Dissertation,University of Houston, USA.
 • Eltinge, E. M. & Roberts C. W. (1993). Linguistic content analysis: A method to measure science as inquiry in textbooks. Journal of Research in Science Teaching, 30 (1) 65–83
 • Farenga, S. & Joyce, B. (1998). Development and analysis of a scale to assess students' out-of- school science-related experiences. Education, 118.
 • Gilbert, J. K. (2004). Models and Modelling: Routes to More Authentic Science Education International Journal of Science and Mathematics Education, 2 (2), 115-130.
 • Gümüş, İ., Demir, Y., Koçak, E., Kaya, Y. & Kırıcı, M. (2008). Modelle öğretimin öğrenci başarısına etkisi. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 65-90.
 • Günbatar, S. & Sarı, M. (2005). Elektrik ve manyetizma konularında anlaşılması zor kavramlar için model geliştirilmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi,25(1), 185-197.
 • Güneş, B., Gülçiçek, Ç. & Bağcı, N. (2004). Eğitim fakültelerindeki fen ve matematik öğretim elemanlarının model ve modelleme hakkındaki görüşlerinin incelenmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 1(1), 35-48.
 • Jablon, P. & Sobel, M. (1992) Science, science everywhere. Liberal Education, 78 (3), 1-8.
 • Keighley, P. (1998). Learning through first hand experience out of doors: The contribution which outdoor education can make to children’s learning as part of the National Curriculum. Penrith: National Association for Outdoor Education.
 • Koosimile, A. T. (2004). Out-of-school experiences in science classes: problems, issues and challenges in Botswana. International Journal of Science Education, 26(4), 483 – 496.
 • Lakin, L. (2006). Science beyond the classroom. Journal of Biological Education, 40(2), 88-90.
 • Lien, H. A. (2007). “The Benefits of Outdoor Education Experiences on Today’s Youth. ” Paper presented at the annual meeting of the North American Association For Environmental Education, Virginia Beach Convention Center, Virginia.
 • Martin, D. J. (1997). Elementary science methods a constructivist approach. Albany: Delmar Publishers.
 • Matthews, M. R. (2007). Models in science and in science education: an introduction. Science & Education, 16 (7-8), 647-652.
 • MEGEP (Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi) (2007). Çocuk gelişimi ve eğitimi fen ve doğa etkinlikleri modülü, Ankara.
 • MEB (Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı) (2005). İlköğretim fen ve teknoloji dersi (6,7 ve 8. Sınıflar) öğretim programı. Ankara: Devlet Kitapları Basım Evi.
 • Mittelstaedt, R., Sanker, L. & Vanderveer, B. (1999) Impact of a week-long experiential education program on nvironmental attitude and awareness. Journal of Experiential Education, 22(3), 138–148.
 • Moseley, C., Reinke, K. & Bookout, V. (2002). The effect of teaching outdoor environmental education on preservice teachers’ attitudes toward self-eff icacy and outcome expectancy. The Journal of Environmental Education, 34(1), 9-15.
 • NRC (National Research Council) (1996). National Science Education Standards. USA: National Academy Press.
 • Orion, N. & Hofstein, A. (1994). Factors that influence learning during a scientific field trip in a natural environment. Journal of Research in Science Teaching, 29, 1097–1119.
 • Orion, N., Hofstein, A.,Tamir, P. & Giddings, G. J. (1997) Devolopment and validation of an instrument for assesing the learning environment of outdoor science activities. Science Education, 81, 161-171.
 • Özdemir, O. & Uzun, N. (2006). Yeşil sınıf modeline göre yürütülen fen ve doğa etkinliklerinin ana sınıfı öğrencilerinin çevre algılarına etkisi. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Dergisi,1(2), 12-20.
 • Öztürk, ġ. (2009). Okulda eğitimle bütünleştirilmiş mekân dışı eğitim. Milli Eğitim, 181, 131-145.
 • Payne, M. R. (1985). Using the outdoors to teach science: a resourge guide for elementary and middle school teachers. National institute of education (ED): Wasington, DC.
 • Phenice, L. & Griffore, R. (2003). Young children and the natural world. Contemporary Issues in Early Childhood, 4(2), 167-178.
 • Priest, S. (1986). Redefining outdoor education: A matter of many relationships. Journal of Environmental Education, 17(3), 13-15.
 • Rennie, L. J. & McClafferty, T. P. (1995). Using visits to interactive science and techonology centers, museums, aquaria and zoos to promote learning in science. ERĠC, ED 391 673. [Online]: Retrieved on 20-June -2011, at URL:http://www.eric.ed.gov/PDFS/ED391673.pdf
 • Rivkin, M. S. (2000). Outdoor experiences for young children. ERIC, Clearinghouse on Rural Education and Small Schools EDORC-00-7 (December). [Online]: Retrieved on 12-May-2011, at URL: http://www.ael.org/eric/page.cfm?&scope=oe&id=237
 • Simmons, D. (1998) Using natural settings for environmental education: Perceived benefits and barriers. Journal of Environmental Education, 29 (3), 23–31.
 • Smith, E. F., Steel, G. & Gidlow, B. (2010). The temporary community: student experiences of school-based outdoor education programmes. Journal of Experiential Education, 33 (2), 136–150.
 • Smith-Sebasto, N. J. & Smith, T. L. (1997). Environmental education in Illinois and Wisconsin: A tale o f two s tates. Journal of Environmental Education, 28 (4), 26-36.
 • Thomas, G. (2010) Facilitator, teacher, or leader? Managing conflicting roles in outdoor education. Journal of Experiential Education, 32(3), 239–254.
 • Turan-Tanesen, Ö. (2008). Rekreasyon yönetimi: doğa eğitimi uygulamasında program liderlik özelliklerinin değerlendirilmesi (Bolu gençlik doğa kampı örneği). Yayınlanmamış Yükseklisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • Türkmen, H. (2010). Informal (sınıf-dışı) fen bilgisi eğitimine tarihsel bakış ve eğitimimize entegrasyonu. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3 (39), 46-59.
 • Ünal,A., Yıldırım, A. & Çelik, M. (2010). İlköğretim okulu müdür ve öğretmenlerinin velilere ilişkin algılarının analizi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23, 261-272.
 • Wagner, C. & Gordon, D. (2010). “Planning school grounds for outdoor learning.“ National Clearinghouse for Educational Facilities at the National Institute of Building Sciences, 1-7. [Online] Retrieved on 24-April-2011, at URL:http://cherylcorson.com/pdfs/outdoorlearning.pdf
 • Wallace, R. S. (1997). Structual equation model of the relationships among inquiry-based instruction, attitudes toward science, achievement in science and gender. Unpublished PhD Dissertation, University of Northon Illinois, USA.
 • Yardımcı, E.(2009). Yaz bilim kampında yapılan etkinlik temelli doğa eğitiminin ilköğretim 4 ve 5. Sınıftaki çocukların doğa algılarına etkisi, Yayınlanmamış Yüksek lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.