AVNİ YILDIZ
(Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Matematik Öğretmenliği, Kırşehir, Türkiye)
Serdar BALTACI
(Ahi Evran Üniversitesi, Çiçekdağı Meslek Yüksek Okulu Kırşehir, Türkiye)
Yasin KURAK
(Matematik Öğrt., Bilim Sanat Merkezi, Trabzon,Türkiye)
BÜLENT GÜVEN
(Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü, Trabzon, Türkiye)
Yıl: 2012Cilt: 25Sayı: 1ISSN: 2667-6788Sayfa Aralığı: 123 - 143Türkçe

233 5
Üstün yetenekli ve üstün yetenekli olmayan 8. sınıf öğrencilerinin problem çözme stratejilerini kullanma durumlarının incelenmesi
Problem çözme ve problem çözme stratejileri ile ilgili çok sayıda araştırma yapılmasına rağmen üstün yetenekli ve üstün yetenekli olmayan öğrencilerin problem çözümünde kullandıkları stratejiler ile ilgili az sayıda çalışma yapılmıştır. Bu nedenle bu araştırmada, üstün yetenekli ve üstün yetenekli olmayan ilköğretim 8.sınıf öğrencilerinin matematiksel problemlerin çözümünde kullandıkları stratejileri incelemek amaçlanmıştır. Araştırmada özel durum çalışması kullanılmıştır. Araştırma 6 üstün yetenekli öğrenci ve 6 üstün yetenekli olmayan öğrenci ile yapılmıştır. Veriler klinik mülakat yöntemi ile toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak beş problem kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda; üstün yetenekli olan öğrencilerin, bir problemin çözümünde daha çok sayıda strateji kullandıkları görülmüştür. Ayrıca her iki grup birlikte düşünüldüğünde; tüm olası durumları düşünme stratejisinin en fazla kullanıldığı ve tahmin etme-test etme stratejisinin hiç kullanılmadığı görülmüştür.
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Altun, M., Memnun, D. S. ve Yazgan, Y., 2007. Primary school teacher trainees' skills and opinions on solving non-routine mathematical problems, Elementary Education Online,, ilköğretim Online, 6(1), 127-143, 12.09.2011 tarihinde http://ilkogretim-online.org.tr adresinden alınmıştır.
 • Altun, M. and Memnun, D. S.,2008. Mathematics teacher trainees' skills and opinions on solving non-routine mathematical problems, Journal of Theory and Practice in Education, 4(2), 213-238.
 • Aydoğdu, M. and Ayaz, M. F., 2008. The importance of problem solving in mathematics curriculum, e-Journal of New World Sciences Academy, 3(4), 538-54.5.
 • Elizabeth, M., Oaks, T. and Sanders, T., 2002. Improving students achievement through inclusion of problem solving in the math curriculum. Master of Arts Action Research Project. Saint Xavier University and Skylight Professional Development Field-Based Master's Program.
 • Düzakm, S., 2004. Lise öğrencilerinin problem çözme becerilerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi, Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Gallagher, J. J., 1975. Teaching the gifted child. Boston, MA: Allyn and Bacon, Inc.
 • Garofalo, J., 1993. Mathematical problem preferences of meaning-oriented and number-oriented problem solvers. Journal for the Education of the Gifted, 17, 26-40.
 • Holton, D. and Gaffney, ML, 1994. Teaching talented students. In J. Neyland (Eds.), Mathematics education: A handbook for teacher, (pp. 397-409). Wellington, New Zealand: Wellington College of Education.
 • İsrael, E., 2003. Problem çözme stratejileri, başarı düzeyi, sosyo-ekonomik düzey ve cinsiyet ilişkileri, Yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilimleri Dalı, îzmir.
 • Kayan, F. and Çakıroğlu, E., 2008. İlköğretim matematik öğretmen adaylarının matematiksel problem çözmeye yönelik inançları, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35, 218-226.
 • Lester, F. K., 1994. Musing about mathematical problem solving researchs: 1970-1994. Journal for Research in Mathematics Education, 25(6), 660-675.
 • Mayer, R. E., 1992. Thinking, problem solving, cognition. New York: Freeman.
 • Miller, R.C., 1990. Discovering mathematical talent. (ERIC Digest No. E482) ERIC Clearinghouse on Handicapped and Gifted Children Reston VA.
 • Millî Eğitim Bakanlığı (MEB)., 2005. İlköğretim matematik dersi 6-8. sınıflar öğretim program ve kılavuzu. M.E.B: Ankara.
 • MEB, 2007., MEB Bilim Sanat Merkezi Yönergesi. 25.01.2007 tarih ve 4 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararı, Madde 6.
 • Montague, M., Bos, C. S. and Doucette, M.,1991. Affective, cognitive, and metacognitive attributes of eighth-grade mathematical problem solvers. Learning Disabilities Research & Practice, 6 (3), 145-151.
 • National Council of Teachers of Mathematics. 2000. Principles and standards for school mathematics. Reston, VA: Author.
 • Pativisan, S. 2006. Mathematical problem solving processes of Thai gifted students, Published Doctor of Education Dissertation, Oregon State University, Oregon.
 • Posamentier, A. S. and Krulik, S., 1998. Problem-solving strategies for efficient and elegant solutions. California, Corwin Press Inc.
 • Pressley, M. 1995. Cognition, Teaching ,Assesment, Harper Collins College Publishers, New York.
 • Renzulli, J. S., 1978. What makes giftedness? Phi Delta Kappan, 60, 180-184.
 • Rose, T.D., 1991. Strategies and skills used by middle school students during the solving of non routine mathematics problems, Unpublished EdD. University of Tennessee.
 • Schoenfeld, A. H., 1985. Mathematical problem solving. Orlando, FL: Academic Press.
 • Sriraman, B., 2003. Mathematical giftedness, problem solving, and the ability to formulate generalizations, The Journal of Secondary Gifted Education, 14, 151-165.
 • Strauss, A. and Corbin, J., 1990. Basics of qualitative research. Newbury Park, CA: Sage.
 • Threlfall, J. and Hargreaves. M., 2008. The problem-solving methods of mathematically gifted and older average-attaining students., High ability studies ,19(1), 83-98.
 • Toluk, Z. ve Olkun, S., 2002. Türkiye'de matematik eğitiminde problem' çözme: İlköğretim 1.-5. sınıflar matematik ders kitapları, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 2(2), 567-581.
 • Yazgan,Y. ve Bintaş, J., 2005. İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin problem çözme stratejilerini kullanabilme düzeyleri: Bir öğretim deneyi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 28, 210-218.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H., 2005. Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (5. Baskı), Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Vershaffel, L., De Corte, E., Lasure, S., Vaerenbergh, Bogaerts, H. and Ratinckx, E., 1999. Learning to solve mathematical application problems: A desing experiment with fifth graders, Mathematical Thinking and Learning, 7(3), 195-229.
 • Zohor, A. and Gershikov, A., 2008. Gender and performance in mathematical tasks: Does the context make a difference?, International Journal of Science and Mathematics Education, 6, 677-693.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.