SERAP YASA
(Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Bolu, Türkiye)
Yıl: 2012Cilt: 0Sayı: 11ISSN: 1309-0682Sayfa Aralığı: 67 - 76Türkçe

278 0
Resim iş eğitimi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik öz-yeterlik algıları ve yaratıcılık düzeyleri
Bu araştırmada resim öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik öz-yeterlik inançları ve yaratıcılık düzeylerinin belirlenmesi, bu değişkenlerin birbiriyle ilişkileri ve ilgili değişkenlere sahip oluş düzeyleri açısından cinsiyete göre bir farklılaşma olup olmadığının belirlenmesine çalışılmıştır. Bu amaçla 2010-2011 eğitim-öğretim yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim Öğretmenliği anabilim dalına devam etmekte olan 112 öğretmen adayına Yavuzer ve Koç (2002) tarafından geliştirilen “Öğretmen Yetkinlik Beklenti Envanteri (ÖYBE)” ile Raudsepp (1977) tarafından geliştirilen “Ne Kadar Yaratıcısınız?” ölçeği uygulanmıştır. Elde edilen verilerin çözümlenmesi sonucunda resim öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik öz-yeterlik inançlarının yüksek ( X =4,06), yaratıcılık düzeylerinin ise ortalamanın altında olduğu ( X =4,87) saptanmıştır. Resim öğretmenliği öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik sahip oldukları öz-yeterlik inançları ile yaratıcılık düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (r=.064, p > .05). Resim öğretmenliği öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik sahip oldukları özyeterlik inançları ile yaratıcılık düzeyleri arasında cinsiyete göre, .05 manidarlık düzeyinde, istatiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı bulunmuştur.
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Sosyal > Eğitim, Özel
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Akbulut, E. (2006). Müzik öğretmeni adaylarının mesleklerine ilişkin öz-yeterlik inançları Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 24-33.
 • Alkan, C. (2001). Türk milli eğitim sisteminin 2000’li yıllarda yeniden yapılanmasının temel esasları eğitimde yansımalar VI, H.H. Tekışık Eğitim Araştırma Geliştirme Merkezi, 397-398.
 • Aral, N. (1999). Sanat Eğitimi, Yaratıcılık Etkileşimi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, 11- 17.
 • Arslan, M.M. & Eraslan, L. (2003). Yeni eğitim paradigması ve türk eğitim sisteminde dönüşüm gerekliliği, Milli Eğitim Dergisi, 160(2)
 • Aslan, E. (2001,). Yaratıcı düşünce testi’nin türkçe versiyonu. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 14, 19–40.
 • Atik, A. (2006). Yeni ilk öğretim 1. kademe sosyal bilgiler programında yaratıcılık. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, Türkiye
 • Bandura, A. & Schunk, D.H. (1981). Cultivating competence, self efficacy and intrinsic ınterest through self-motivation. Journal of Personality and Social Psychology, 41, 586-598.
 • Bıkmaz, F.H.,& diğerleri (2004). Eğitimde Bireysel Farklılıklar, Ankara: Nobel Yayın.
 • Bölükoğlu, H.İ. (2002). öğretmen öz yeterlik inanç ölçeğinin türkçeye uyarlaması ve sınıf öğretmeni adaylarının öz yeterlik inançları. G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(3), 247-259.
 • Çelek, T. (2002). Yaratıcılık ve eğitim sistemimizdeki boyutu. Bilim, Eğitim ve Düşünce Dergisi, 2(1), 02–04.
 • Çoban, S. (1999). Yöneticilerin yaratıcılık düzeyleri ile liderlik tarzları arasındaki ilişki. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, Türkiye
 • Çubukçu, Feryal. (2008). Yabancı dil öğrenmede endişesi ile öz-yeterlik arasındaki korelasyon üzerine bir çalışma Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Kuram ve Uygulama, 4(1), 148–158.
 • Dialessi, F. & Zimmerman, B.J. (1973). Modelling influences on children's creative behavior . Journal of Educational Psychology, 65(1), 27-34.
 • Ercivan Zencirci, D. (2008). Görsel sanatlar öğretmeni adaylarında özgün baskının yaratıcı düşünme becerileri ve öz yeterlik algısı üzerindeki yansıması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir, Türkiye
 • Erdoğdu, Y. (2006). Yaratıcılık değerlendirme ölçeğinin türk kültürüne uyarlanması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(12), 61- 79.
 • Eşbulan, G. (2003). Resim-iş derslerinin müzik eşliğinde yapılmasının öğrenci çalışmalarına etkileri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, A.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Jones, M.G. & Wheatley, J. (1990). Gender differences in teacher-student interactions in science classrooms. Journal of Research in Science Teach, 27(9), 861-874.
 • Karayağmurlar, B. (1991). Yaratıcı bireylerin yetiştirilmesi açısından genel eğitim içerisinde sanat eğitiminin yeri, Dokuz Eylül Üniversitesi l. Eğitim Kongresi Bildiriler Kitabı, İzmir.
 • Karasar, N. (1991). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Karasar, N. (1995). Araştırmalarda rapor hazırlama. Ankara: Alkım Yayınları.
 • Küçükyılmaz, E. A., &. Duban, N. (2006). Sınıf öğretmeni adaylarının fen öğretimi öz-yeterlik inançlarının artırılabilmesi için alınacak önlemlere ilişkin görüşleri, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(2), 1-23.
 • Morgil, İ., Seçken, N., & Yücel, A.S. (2004). Kimya öğretmen adaylarının öz-yeterlik inançlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. BAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6(1), 62-72.
 • Ömeroğlu, E. (1986). Anaokuluna giden beş-altı yaşındaki kız ve erkek çocukların zeka ve yaratıcılık seviyeleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Türkiye.
 • Rıza, E.T. (1999). İlköğretim Türkçe Derslerinde Yaratıcılığı Geliştirme Teknikleri. PAÜ Eğitim fakültesi Dergisi, Sayı:6, Özel Sayı, (pp. 1-12).
 • Raudsepp, E. (1977). 12 Vital characteristics of the Creative Supervisor. Supervision, 45, 14-15.
 • San, İ. (1979). Sanatsal Yaratma ve Çocukta Yaratıcılık. Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Sapancı, M. (2010). Güzel Sanatlar Eğitimi Öğrencilerinin Bilişüstü Farkındalık Düzeyleri ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Öz-Yeterlik İnançlarının İncelenmes, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu, Türkiye
 • Schunk, D.H. (1991). Self-Efficacy And Academic Motivation. Educational Psychologist, 26, 207-231.
 • Taşkın, Ç. Ş., & Hacıömeroğlu, G. (2010). Öğretmen Öz-Yeterlik İnançları Ölçeğinin Uyarlanması ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öz-Yeterlik İnançları, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(63), 63-75.
 • Üredi, I & Üredi, L. (2006). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Cinsiyetlerine, Bulundukları Sınıflara ve Başarı Düzeylerine Göre Fen Öğretimine İlişkin Öz Yeterlik İnançlarının Karşılaştırılması. EDU7, 1(2). Internet’ten 19.09.2006 tarihinde _____http://www.istekyaşam.com/edu7/> adresinden erişildi
 • Yaman, S., Cansüngü, Ö., & Altunçekiç, A. (2004). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öz-Yeterlik İnanç Düzeylerini İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(3), 355-364.
 • Yaman, S. & Öner, F. (2006). İlköğretim Öğrencilerinin Fen Bilgisi Dersine Bakış Açılarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. Kastamonu Eğitim Dergisi, 14(1), 339-346.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.