MEHMET ERDAL VARDAR
(Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Edirne, Türkiye)
Mücadele ERZENGİN
(SB Aksaray Devlet Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, Aksaray, Türkiye)
Yıl: 2011Cilt: 22Sayı: 4ISSN: 1300-2163 / 2651-3463Sayfa Aralığı: 205 - 212Türkçe

345 27
Ergenlerde yeme bozukluklarının yaygınlığı ve psikiyatrik eş tanıları iki aşamalı toplum merkezli bir çalışma
Amaç: Bu çalışmanın amaçları ergenlerde yeme bozukluğu (YB) yaygınlığını belirlemek ve YB olgularında psikiyatrik eş tanıları değerlendirmektir. Yöntem ve Gereçler: Çalışmanın ilk aşamasında rasgele örneklem yöntemiyle 2907 öğrenciye yeme tutum testi (YTT) uygulanmıştır. İkinci aşamada YTT kesme puanı 30 ve üzeri olan öğrencilerle DSM–IV tanı ölçütleri kullanılarak klinik görüşme yapılmış ve YB grubu belirlenmiştir. Kontrol grubu, sınıf ve cinsiyet olarak eşlenmiş, YB tanısı olmayan, YTT skoru 30’un altında olan öğrenciden oluşmuştur. YB grubu ve kontrol grubunu oluşturan öğrencilere DSM-III-R Yapılandırılmış Klinik Görüşme Ayaktan Hasta Formu ve Sağlıklı Kişi Formu uygulanarak eş tanılar değerlendirilmiştir. Ayrıca, tüm öğrencilere bir demografik değerlendirme formu, Beck Depresyon ve Anksiyete Ölçeği uygulanmıştır. Bulgular: Çalışmaya katılan 2907 öğrenciden 68’i (9 erkek, 59 kız) DSM-IV araştırma ölçütlerine göre YB tanısı almıştır. Çalışmamızda anoreksiya nervosa nokta yaygınlığı oranının % 0.034, bulimiya nervoza % 0.79, başka türlü adlandırılamayan yeme bozukluğu % 1.51, tıkınırcasına yeme bozukluğu % 0.99 ve tüm yeme bozuklukları için nokta yaygınlığı oranının ise % 2.33 olduğu bulunmuştur. Erkek öğrenciler arasında anoreksiya nervoza ve bulimiya nervoza tanısı alan olmamıştır. Sekiz erkek öğrencide YB tanısı olarak tıkınırcasına yeme bozukluğu görülmüştür. Majör depresyon, yaygın anksiyete bozukluğu ve sosyal fobi, YB olgularında daha sık olarak görülen eş tanılardır. Beck anksiyete-depresyon ve YTT sonuçları, beden kitle indeksi, YB olgularında kontrollerden daha yüksektir. Sonuç: Bu çalışmada, ergenlerde YB nokta yaygınlığı %2.33, ergen kızlarda oranın %4.03 olduğu saptanmıştır. Ayrıca, atipik yeme bozukluğunun ergenlerde en sık görülen YB olduğu, tıkınırcasına yeme bozukluğunun ise erkeklerde en sık görülen YB olduğu saptanmıştır. Elde edilen bulguların Batı ülkelerindeki oranlara benzer olduğu ancak anoreksiya nervoza yaygınlığının daha az olduğu, eş tanı açısından majör depresyon ve genelleşmiş anksiyete bozukluğunun en sık görülen bozukluklar olduğu bulunmuştur.
Fen > Tıp > Psikiyatri
Sosyal > Davranış Bilimleri
Sosyal > Psikoloji
Sosyal > Sosyoloji
Sosyal > Madde Bağımlılığı
Sosyal > Kadın Araştırmaları
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Amerikan Psikiyatri Birliği (1994) Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı, Dördüncü baskı (DSM-IV) (Çev. Ed.: E Köroğlu) Hekimler Yayın Birliği, Ankara, 1995.
 • American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. DSM-IV-TR (2008). Washington DC: American Psychiatric Association.
 • Attia E, Walsh BT (2007) Anorexia nervosa. Am J Psychiatry, 164: 1805-10. Brewerton TD (2007) Eating disorders, trauma, and comorbidity: focus on PTSD. Eat Disord, 15: 285-304.
 • Carlat DJ, Camargo CA, Herzog DB (1997) Eating disorders in males: a report on 135 patients. Am J Psychiatry, 154: 1127-32.
 • Cotrufo P, Barretta V, Monteleone P ve ark. (1998) Full-syndrome, partialsyndrome and subclinical eating disorders: an epidemiological study of female students in Southern Italy. Acta Psychiatr Scand, 98: 112-5.
 • Çorapçıoğlu A, Aydemir Ö, Yıdız M ve ark. (1999) DSM-IV Eksen I Bozuklukları İçin Yapılandırılmış Klinik Görüşme. Hekimler Yayın Birliği.
 • De Zwaan M, Mitchell JE (1992) Binge eating in the obese. Annals of Medicine, 24: 303-8.
 • Erol A, Toprak G, Yazıcı F (2002) Üniversite Öğrencisi Kadınlarda Yeme Bozukluğu ve Genel Psikololjik Belirtileri Yordayan Etkenler. Turk Psikiyatri Derg, 13: 48-57.
 • Fairburn CG, Beglin SJ (1990) Studies of the epidemiology of bulimia nervosa. Am J Psychiatry, 147: 401-8.
 • Fairburn CG, Harrison PJ (2003) Eating disorders. Lancet, 361: 407-16.
 • Favaro A, Ferrara S, Santonastaso P (2003) The spectrum of eating disorders in young women: a prevalence study in a general population sample. Psychosom Med, 65: 701-8.
 • First MB, Spitzer RL, Gibbon M ve ark. (1997) Structured Clinical Interview for DSM-IV clinical Version (SCID-I/CV). Washington DC: American Psychiatric Press. Gadalla T, Piran N (2007) Eating disorders and substance abuse in Canadian men and women: a national study. Eat Disord, 15: 189-203.
 • Garner DM, Garfinkel PE (1979) The Eating Attitudes Test: an index of the symptoms of anorexia nervosa. Psychol Med, 9: 273-9.
 • Halmi KA (2003) Classification, diagnosis and comorbidities of eating disorders: a review. Eating Disorders, cilt 6, M Maj, K Halmi, JJ Lopez-Ibor, N Sartorius (Eds), England. John Wiley and Sons Ltd, s. 1-33.
 • Halmi KA, Eckert E, Marchi P ve ark. (1991) Comorbidity of psychiatric diagnoses in anorexia nervosa. Arch Gen Psychiatry, 48: 712-8.
 • Herzog DB, Eddy KT (2007) Diagnosis, epidemiology, and clinical course of eating disorders. Clinical Manual of Eating Disorders, 1. Baskı J Yager, PS Powers (Ed), Washington DC, American Psychiatric Publishing, s. 1-26.
 • Hisli N (1989) Beck depresyon envanterinin üniversite öğrencileri için geçerliliği, güvenirliği. Türk Psikoloji Dergisi, 7: 3-13.
 • Hoek HW (2002) Distrubitoin of eating disorder. Eating Disorder and Obesity, 2. Baskı, cilt 1, CG Fairburn, Brownell KD (Ed), New York, The Guilford Press, s. 233-37.
 • Hoek HW (2006) Incidence, prevalence and mortality of anorexia nervosa and other eating disorders. Curr Opin Psychiatry, 19: 389-94.
 • Hoek HW, van Hoeken D (2003) Review of the prevalence and incidence of eating disorders. Int J Eat Disord, 34: 383-96.
 • Hudson JI, Hiripi E, Pope HG ve ark. (2007) The prevalence and correlates of eating disorders in the National Comorbidity Survey Replication. Biol Psychiatry, 61: 348-58.
 • Kaye WH, Bulik CM, Thornton L ve ark. (2004) Comorbidity of anxiety disorders with anorexia and bulimia nervosa. Am J Psychiatry, 161: 2215- 21.
 • Keçeli F, Maner F, Alpkan L ve ark. (2008) Yeme bozukluğu hastalarında alkol ve psikoaktif madde kullanım bozukluğu: kontrollu bir çalışma. Bağ Derg, 9: 65-71.
 • Keski-Rahkonen A, Hoek HW, Susser ES ve ark. (2007) Epidemiology and course of anorexia nervosa in the community. Am J Psychiatry, 164: 1259- 65.
 • Kjelsas E, Bjornstrom C, Gotestam KG (2004) Prevalence of eating disorders in female and male adolescents (14-15 years). Eat Behav, 5: 13-25.
 • Kugu N, Akyuz G, Dogan O ve ark. (2006) The prevalence of eating disorders among university students and the relationship with some individual characteristics. Aust N Z J Psychiatry, 40: 129-35.
 • Milos G, Spindler A, Schnyder U (2004) Psychiatric comorbidity and Eating Disorder Inventory (EDI) profiles in eating disorder patients. Can J Psychiatry, 49: 179-84.
 • Mizes JS, Sloan DM (1998) An empirical analysis of eating disorder, not otherwise specified: preliminary support for a distinct subgroup. Int J Eat Disord, 23: 233-42.
 • Munsch S, Becker E, Meyer A ve ark. (2007) Recurrent binge eating (RBE) and its characteristics in a sample of young women in Germany. Eur Eat Disord Rev, 15: 385-99.
 • Nobakht M, Dezhkam M (2000) An epidemiological study of eating disorders in Iran. Int J Eat Disord, 28: 265-71. Rathner G, Messner K (1993) Detection of eating disorders in a small rural town: an epidemiological study. Psychol Med, 23: 175-84.
 • Robertson DN, Palmer RL (1997) The prevalence and correlates of binge eating in a British community sample of women with a history of obesity. Int J Eat Disord, 22: 323-7.
 • Sansone RA, Sansone LA (2007) Eating disoders and Psychiatric comorbidity . Clinical Manual of Eating Disorders, 1. Baskı J Yager, PS Powers (Ed), Washigton DC: American Psychiatric Publishing, s. 79-111.
 • Savaşır I, Erol N (1989) Yeme Tutum Testi: Anoreksiya nervoza belirtileri indeksi. Psikoloji Dergisi, 7: 19-25.
 • Sorias S, Saygılı R, Elbi H ve ark. DSM-III-R için yapılandırılmış klinik görüşmesi, Türkçe versiyonu (SCID). İzmir, Ege Üniversitesi; 1990.
 • Steinhausen HC, Winkler C, Meier M (1997) Eating disorders in adolescence in a Swiss epidemiological study. Int J Eat Disord, 22: 147-51.
 • Striegel-Moore RH, Franko DL (2003) Epidemiology of binge eating disorder. Int J Eat Disord, 34: (Suppl): 19-29.
 • Treasure J, Claudino AM, Zucker N (2010) Eating disorders. Lancet, 375: 583- 93.
 • Ulusoy M, Sahin NH, Erkmen H (1998) Turkish version of the Beck Anxiety Inventory: Psychometric properties. J Cogn Psychother, 12: 163-72.
 • Uzun O, Gulec N, Ozsahin A ve ark. (2006) Screening disordered eating attitudes and eating disorders in a sample of Turkish female college students. Compr Psychiatry, 47: 123-6.
 • van Hoeken D, Seidell J, Hoek HW (2003) Epidemiology. J Treasure, U Schmidt, E van Furth (Ed), Handbook of Eating Disorders, 2. Baskı England. John Wiley and Sons Ltd, s. 11-34.
 • Vardar E, Caliyurt, Arikan E ve ark. (2004) Sleep quality and psychopathological features in obese binge eaters. Stress and Health, 20: 35-41.
 • Whitaker A, Johnson J, Shaffer D ve ark. (1990) Uncommon troubles in young people: prevalence estimates of selected psychiatric disorders in a nonreferred adolescent population. Arch Gen Psychiatry, 47: 487-96.
 • Whitehouse AM, Cooper PJ, Vize CV ve ark. (1992) Prevalence of eating disorders in three Cambridge general practices: hidden and conspicuous morbidity. Br J Gen Pract, 42: 57-60.
 • Zaider TI, Johnson JG, Cockell SJ (2000) Psychiatric comorbidity associated with eating disorder symptomatology among adolescents in the community. Int Eat Disord, 28: 58-67.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.