NAİL YILDIRIM
(Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Tokat, Türkiye)
Yıl: 2011Cilt: 11Sayı: 1ISSN: 1303-0493 / 2148-4929Sayfa Aralığı: 71 - 85Türkçe

584 5
Okul müdürlerinin motivasyonları üzerine nitel bir inceleme
Sistemin kritik ögesi okul müdürü gözükmektedir. Müdürlerin çalışma isteği yani motivasyonu eğitim sisteminin başarısı için önemli görülmektedir. Araştırmanın amacı, okul müdürlerinin görevi esnasında onların motivasyonlarını artıran ve bozan durumların ortaya çıkarılmasıdır. Araştırmanın sonuçları müdürlerin mesleki yaşamlarına ışık tutacağı ve özlük hakları konusunda duyarlılığı artırabileceği için önemli görülmektedir. Araştırma nitel desenlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 24 okul müdürü oluşturmaktadır. Veri toplama yöntemi olarak yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırmada “içerik analizi” yapılmıştır. Araştırmada görülmüştür ki okul müdürünün içsel ve dışsal motivasyon kaynakları bulunmaktadır. Okul müdürlerini içsel olarak en fazla “vatan sevgisi” motive ederken, yapılan işin “takdir edilmesi” de en fazla dışsal olarak motive etmektedir. Okul müdürlerinin motivasyonunu bozan etkenlerin daha çok dışsal olduğu görülmektedir. En fazla motivasyon bozucu iki etken; “maddi imkânsızlıklar” ve “üst yönetimin ilgisizliği” olarak görülmektedir. Okul müdürünün başarısı sistemin başarısını etkilediğine göre müdürlerin motivasyon durumları uygulamacılar tarafından dikkate alınması gereken önemli bir konu olarak görülmektedir.
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Sosyal > Aile Çalışmaları
Sosyal > İşletme
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Açıkalın, A., Şişman, M., Turan, S. (2007). Bir insan olarak okul müdürü. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Akbaba, S. (2006). Eğitimde motivasyon. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi. Sayı: 13.
 • Alıç, M. (1996). Eğitim sisteminin amaçlarının gerçekleştirilmesinde eğitim yöneticisinin işlevleri. Çağdas Eğitim Dergisi. (217): 12-16.
 • Baltaş, A. ve Baltaş, Z., (1990), Stres ve başa çıkma yolları. 10.Basım, Remzi Kitabevi, İstanbul.
 • Başaran, İ.E. (1991). Örgütsel davranış insanın üretim gücü. Ankara: Gül Yayınevi.
 • Bursalıoğlu, Z. (1994). Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Byars, Lloyd L. (1992). Concepts of strategic management, 3rd Edition, Harper Collins Publishers, New York.
 • Cemaloğlu, N. (2007). Okul yöneticilerinin liderlik stilleri ile yıldırma arasındaki İlişki. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 33: 77-87.
 • Cerit, Y. (2007). İlköğretim okulu müdürlerinin hizmet yönelimli liderlik rollerini gerçekleştirme düzeyleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi . 33: 88-98.
 • Çetinkanat, A.C. (2002). İş doyumu ve tükenmişlik. Eğitim Araştırmaları Dergisi. (9) 186-193.
 • Dağlı, A. (2006). Okul yöneticilerinin tükenmişlik düzeyleri. Eğitim Araştırmaları Dergisi.(25), 85-95.
 • Ercan, L. (2003). Motivasyon. Sınıf yönetiminde yeni yaklaşımlar (Edit :Leyla KÜÇÜKAHMET). Ankara, Nobel Yayınevi.
 • Erdem, A.R. (1997). İçerik kuramları ve eğitim yönetimine katkısı. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 3, 68-76
 • Güven, A., ve Akyüz , M., Y. (2002). Okul yöneticilerinde kaygı iş doyumu ilişkisinin incelenmesi. Eğitim Araştırmaları Dergisi, (7), 178-188.
 • Işıkhan, V. (2004). Çalışma hayatında stres ve başa çıkma yolları. Ankara: Sandal Yayınları.
 • Kabadayı, R. (1982). Okul yöneticilerinin liderlik davranışları ve öğretmenlerin güdülenmesi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi.
 • Karaköse, T., Koçabaş, İ. (2006). Özel ve devlet okullarında öğretmenlerin beklentilerinin iş doyumu ve motivasyon üzerine etkileri. Eğitimde Kuram ve Uygulama. 2 (1): 3-14.
 • Keenan, K.(1996). Motivasyon. Çev: Ergin KOPARAN. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Kesici, Ş. (2003). İş mtivasyonu endüstri ve örgüt psikolojisi. (Editör: Izgar, H.), Konya: Eğitim Kitabevi Yayınları: 19.
 • Koçel, T. (1995). İşletme yöneticiliği. İstanbul:Beta , Yayın No: 470.
 • Lin, Y. G., McKeachie, W. J., & Kim, Y. C. (2003). College student intrinsic and/or ext- 21. rinsic motivation and learning. Learning and Individual Differences. 13, 251-258.
 • MEB (2010). İlköğretim kurumları yönetmeliği. Resmi Gazete. 25212.
 • Mitchell, T. R. (1997). Matching motivational strategies with organizational contexts.
 • Research in organizational behavior. Editors: L.L. Cummings, Barry, M. Staw, JAI Pres Inc. London. Volume: 19.
 • Öncü, H. (2004). Motivasyon. Sınıf yönetimi. (Edit: Leyla KÜÇÜKAHMET). Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Özdevecioğlu, M. (2002). Kamu ve özel sektör yöneticileri arasındaki davranışsal çalışma koşulları ve kişilik farklılıklarının belirlenmesine yönelik bir araştırma. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 19. 115-134.
 • Özgener, Ş. (2000). Gelişmekte olan ülkelerde işgörenin güdülenmesi ve tky’nin işgörenin güdülenmesine katkıları. S.Ü. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi. Sayı:4.
 • Öztürk, Z., Dündar, H. (2003). Örgütsel motivasyon ve kamu çalışanlarını motive eden faktörler. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. Cilt 4, Sayı 2.
 • Pekel, H. N. (2001). İşletmelerde motivasyon verimlilik ilişkisi, Devlet Hava Meydanları İsletmesi Antalya Havalimanı çalışanlara arasında bir örnek olay araştırması. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Isparta.
 • Quick,J.C., Frey, M.M. and Cooper, C.L., (2007). Guest editors’ ıntroduction: Managerial dimension of organizational health; The healty leader at work”, Journal of Management Studies, 44:2, pp.189-205.
 • Wu, X. (2003). Intrinsic motivation and young language learners: the impact of the class20. room environment, System, 31, 501-517.
 • Yates, J. E., (1989), Gerilim altındaki yönetici. Modern Yönetim Dizisi, İlgi Yayıncılık ve Tic. Ltd. Şti., İstanbul.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek H.( 2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık. Ankara.
 • Yıldırım, N. (2008). İlköğretim okulu müdürlerinin öğretmenleri güdüleme düzeylerine ilişkin öğretmenlerin ve okul müdürlerinin görüşleri. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi 6 (2). 132-140

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.