Yusuf CERİT
(Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bolu, Türkiye)
TUNCAY ÖZDEMİR
(Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bolu, Türkiye)
NURİ AKGÜN
(Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bolu, Türkiye)
Yıl: 2011Cilt: 11Sayı: 1ISSN: 1303-0493 / 2148-4929Sayfa Aralığı: 87 - 99Türkçe

287 1
Sınıf öğretmenlerinin okul müdürlerinin paternalist liderlik davranışları sergilemelerini istemeye yönelik görüşlerinin bazı demografik değişkenler açısından incelenmesi
Bu çalışmanın amacı sınıf öğretmenlerinin okul müdürlerinin paternalist liderlik davranışlarını yerine getirmelerini istemeye yönelik görüşlerini cinsiyet, eğitim düzeyi ve mesleki kıdemlerine göre incelemektir. Bu çalışmanın verileri 2010-2011 öğretim yılında Bolu ilindeki ilköğretim okullarında çalışan sınıf öğretmenlerinden elde edilmiştir. Verilerin analizinde ortalama, standart sapma, t testi, tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Araştırmada sınıf öğretmenlerinin cinsiyet, eğitim düzeyi ve mesleki kıdemlerine göre okul müdürlerinin paternalist liderlik davranışlarını sergilemeye ilişkin görüşlerinin anlamlı şekilde farklılık gösterdiği bulunmuştur.
Sosyal > Davranış Bilimleri
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Sosyal > Eğitim, Özel
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Aksoy, B. (2008). The relationship between paternalistic leadership, empowerment and turnover intention: An empirical study. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi Sos. Bil. Enst., İstanbul.
 • Aycan, Z. & Kanungo, R.N. (2000). Toplumsal kültürün kurumsal kültür ve insan kaynakları uygulamaları üzerine etkileri. Z. Aycan (Ed.), Türkiye’de yönetim, liderlik ve insan kaynakları uygulamaları (ss. 25-47). Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
 • Aycan, Z., Kanungo, R. N., Mendonca, M., Yu, K., Deler, J, Stahl, G. & Kurshid, A. (2000). Impact of culture on human resource management practices: a 10- country comparison. Applied Psychology: An International Review, 49 (1), 192–221.
 • Aycan, Z. (2001). Human resource management in Turkey: Current issues and future challenges. International Journal of Manpower, 22 (3), 252-260.
 • Aycan,Z. & Fikret Paşa, S. (2003). Career choices, job selection criteria, and leadership preferences in a transitional nation: The case of Turkey. Journal of Career Development, 30 (2), 1-17.
 • Aycan, Z., Kanungo, R. N., Sinha, J. B. P. (1999). Organizational culture and human resource management practices: The model of culture fit. Journal of Crosscultural Psychology, 30 (4), 501-526.
 • Başadur, M. (2004). Leading others to think innovatively together: Creative leadership. The Leadership Quarterly, 15, 103-121.
 • Börekçi, D.Y. (2009). Paternalistics leadership style’s evolution in e-culture. İstanbul üniversitesi İşletme Fak. Dergisi, 38(2), 103-109.
 • Chen, H.Y. & Kao, H..S. (2009). Chinese paternalistic leadership and non-Chinese subordinates’ psychological health. The International Journal of Human Resource Management, 20 (12), 2533–2546.
 • Cheng, B.S.& Chou, L.F.& Wu, T.Y.& Huang, M.P.& Farh, J.F. (2004). Paternalistic leadership and subordinate responses: Establishing a leadership model in Chinese organizations. Asian Journal of Social Psychology, 7(1), 89–117.
 • Çalışkan, S.C. (2008). Yöneticilerin bireysel yetkinliklerinin liderlik tarzları ve lider üye etkileşimine verdikleri önem üzerindeki etkileri ve bu etkileşimde kültürel varsayımların rolü. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Erben, G.S. & Güneşer, A.B. (2008). The Relationship Between Paternalistic Leadership and Organizational Commitment: Investigating the Role of Climate Regarding Ethics. Journal of Business Ethics, 82, 955–968.
 • Farh, J. L. & Cheng, B. S. (2000). A cultural analysis of paternalistic leadership in Chinese organizations. In: J. T. Li, A. S. Tsui, & E. Weldon, eds.
 • Management and Organizations in the Chinese Context, pp. 85–127. London: Macmillan.
 • Gelfand, M. J., Erez, M., & Aycan, Z. 2007. Cross-cultural organizational behavior. Annual Review of Psychology, 58, 479-514.
 • Hofstede, G. H. (2001). Culture’s consequence: Comparing values, behaviors, institutions and organizations across nations. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Macit, G. (2010). İletişim tarzları üzerinde kültürel değerlerin etkisi: Mehmet Akif Ersoy üniversitesi öğrencileri üzerinde bir araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Isparta.
 • Oplatka, I. (2004). Prospective teachers’ constructions of leadership: In search of an “Androgynous” style. Leadership and policy in schools, 3(1), 37-57.
 • Paşa, S.F. (2000).Leadership influence in a high power distance and collectivist culture. Leadership & Organization Development Journal 21(8), 414-426.
 • Pellegrini, E.K. & Scandura, T.A. (2006). Leader-member exchange (LMX), paternalism, and delegation in the Turkish business culture: an empirical investigation. Journal of International Business Studies, 37, 264-79.
 • Pellegrini, E. K. & Scandura, T. A. (2008). Paternalistic leadership: A review and agenda for future research. Journal of Management, 34 (3), 566–593.
 • Pellegrini, E.K.& Scandura, T.A.& Jayaraman, V. (2010). Cross-Cultural Generalizability of Paternalistic Leadership: An Expansion of Leader–Member Exchange Theory. Group & Organization Management, 35(4) 391– 420.
 • Shahin, A.I. & Wright, P.L. (2004). Leadership in the context of culture: An Egyptian perspective. The Leadership & Organization Development Journal, 25 (6), 499-511.
 • Shalley, C. E., & Gilson, L. L. (2004). What leaders need to know: A review of social and contextual factors that can foster or hinder creativity. The Leadership Quarterly, 15, 33-53.
 • Silin, R F. (1976). Leadership and Values. Cambridge, MA: Harvard University Press.
 • Tuncer, G. (2005). The Self in family context and traditional family values on attitudes toward paternalistic leadership style. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Koç Üniversitesi Sos. Bil. Enst., İstanbul.
 • Westwood, R.I. & Chan, A. (1992). Headship and Leadership. In: R. I. Westwood (Ed). Organizational Behaviour: A Southeast Asian Perspective, ss. 123–139. Hong Kong: Longman.
 • Yeh, H.R. & Chi, H.K. & Chiou, C.Y. (2008). The Influences of paternalistic leadership, job stress, and organizational commitment on organizational performance: an empirical study of policemen in taiwan. The Journal of International Management Studies, 3(2),85-91.
 • Yetim, N. & Yetim, U. (2006). The cultural orientations of entrepreneurs and employees’ satisfaction: The Turkish small and medium sized enterprises case. Social Indicators Research, 77(2), 257-286.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.