Ali KILIÇGÜN
(Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye)
Sami KARAPOLAT
(Düzce Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Düzce, Türkiye)
ÖZKAN SAYDAM
(Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Zonguldak, Türkiye)
Suat GEZER
(Düzce Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Düzce, Türkiye)
MERTOL GÖKÇE
(Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Zonguldak, Türkiye)
Yıl: 2012Cilt: 3Sayı: 4ISSN: 1309-2014Sayfa Aralığı: 402 - 404İngilizce

138 5
Our cases of sarcoidosis diagnosed by mediastinoscopy; Western black sea experience
Amaç: Sarkoidoz etyolojisi bilinmeyen, sistemik tutulum gösteren ve nonka-zeifiye granülomlarla seyreden bir hastalıktır. Sarkoidoz tanısını mediasti-noskopi ile koyduğumuz hastalarımızı evreleri ve klinik özellikleri bakımından değerlendirdik. Gereç ve Yöntem: Kliniklerimizde (Batı Karadeniz Üniversite Hastanelerinde) mediastinoskopi ile sarkoidoz tanısı alan 38 olgu geriye dö-nük olarak incelendi. Olgular posteroanterior akciğer grafilerine göre evre-lendirildi. Hastaların başvuru şikayetleri, solunum fonksiyon testleri, tanı yön-temleri, evreleri, eşlik eden hastalık varlığı, klinik ve laboratuar özellikleri de-ğerlendirildi. Bulgular: Hastaların 26’sı kadın 12’si erkeklerden oluşmaktaydı. Ortalama yaş 49 yıl iken yaş aralığı ise 24-71 yıl idi. En sık başvuru şikayeti öksürük olarak tespit edildi, en sık radyolojik evre ise evre II idi. En sık sağ pa-ratrakeal lenf nodlarından biopsi (2R,4R) alınırken en az sol paratrakeal lenf nodlarından biopsi alındı. Mortalite izlenmedi. 3 hastada komplikasyon geliş-ti. Sonuç: Sarkoidoz tanısının genelde hiler lenfadenomegali ve akciğer pa-rankiminde infiltrasyonun bulunduğu evre II’de konulduğu görüldü. Sarkoidoz tanısında mediastinoskopi ile mediastinal lenf nodu biopsisi hızlı sonuç veren ve düşük morbidite ve mortalite ile etkili bir yöntemdir.
Fen > Tıp > Genel ve Dahili Tıp
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.