METİN BAYRAK
(Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Erzurum, Türkiye)
ÖMER ESEN
(Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Erzurum, Türkiye)
Yıl: 2012Cilt: 23Sayı: 82ISSN: 1300-1868Sayfa Aralığı: 23 - 49Türkçe

360 4
Bütçe açıklarının cari işlemler dengesi üzerine etkileri: ikiz açıklar hipotezinin türkiye açısından değerlendirilmesi
ikiz açıkların oluşma sürecini açıklayan genel olarak iki farklı görüş bulunmaktadır. "İkiz Açık Hipotezini" açıklamaya çalışan yaklaşımlardan ilki "Geleneksel Keynesyen Yaklaşımı", diğeri ise "Ricardian Denkliği Yaklaşımı" dır. Geleneksel Keynesyen öngörü, bütçe açıklarının cari işlem açıklarına yol açacağını ileri sürerken, Ricardian denkliği hipotezi de bütçe açıkları ile cari işlem açıkları arasında her hangi bir ilişkinin olmadığını iddia eder. Bu çalışmada, Türkiye 'de bütçe dengesi ile cari işlemler dengesi arasındaki ilişki, 1975 ile 2010 dönemi arasında yıllık veriler kullanılarak araştırılmıştır. Ele alınan değişkenler arasındaki ilişkinin yönü ve büyüklüğünü araştırmak üzere Johansen eşbütünleşme ve hata düzeltme modeli uygulanmıştır. Elde edilen ampirik sonuçlara göre, inceleme dönemi için, bütçe açıkları ile cari işlem açıkları arasında kısa ve uzun dönemli bir ilişki olduğu sonucuna varılmıştır. Bu sonuçlar, Geleneksel Keynesyen Yaklaşımı destekler ve Ricardian Denkliği Yaklaşımı reddeder yöndedir.
Sosyal > İktisat
Sosyal > İşletme
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • ACARAVCI, Ali, ÖZTÜRK, İlhan (2008), "Twin Deficits Phenomenon: Empirical Evidence from the ARDL Bound Test Approach for Turkey", International Journal of Statistics & Economics, 2(A08), 57-64.
 • AKBOSTANCI, Elif, TUNÇ, Gül İ. (2002), "Turkish Twin Deficit: An Error Correction Model of Trade Balance", Middle East Technical Universty, ERC Working Papers, No: 01/06, 1-17.
 • AKDOĞAN, Abdurrahman (1989), Kamu Maliyesi, Gazi Üniversitesi Yayınları, Ankara.
 • AKSU, Hayati, BAŞAR, Selim (2005), "İkiz Açıklar Hipotezinin Türkiye Açısından Araştırılması", İktisat, İsletme ve Finans Dergisi, C.20, S.234, 109-114.
 • AKSU, Hayati, BAŞAR, Selim (2009), "Türkiye İçin İkiz Açıklar Hipotezi'nin Tahmini: Bir Sınır Testi Yaklaşım", Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, C.64, S.4, 1-14.
 • ALKSWANI, M. Alkhatib (2000), "The Twin Deficit Phenomenon in Petroleum Economy: Evidence from Saudi Arabia", Seventh Annual Conference, Economic Research Forum (ERF), Amman.
 • ANORUO, Emmanuel, RAMCHANDER, Sanjay (1998), "Current Account and. Fiscal Deficits: Evidence From Five Developing Economies of Asia", Journal of Asian Economics, C.9, S.3, 487-501.
 • AY, A., Karaçor, Z, MUCUK, M., ERDOĞAN, S. (2004), "Bütçe Açığı-Cari İşlemler Açığı Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği (1992-2003)", Selçuk Üniversitesi SBEDergisi, Sayı: 12, 75-82.
 • BAHARUMSHAH, A.Z., LAU, Evan (2007), "Dynamics of Fiscal and Current Account Deficits in Thailand: An Empirical Investigation", Journal of Economic Studies, Vol.34, No.6, 454-475
 • BAHARUMSHAH, A.Z., LAU, Evan, KHALİD, A. M. (2006), "Testing Twin Deficits Hypothesis Using VARs and Variance Decomposition", Journal of the Asia Pacific Economy, Vol. 11, No.3, 331-354.
 • BAHMANI-OSKOOEE, Mohsen (1992), "What Are the Long-Run Determinants of the U.S. Trade Balance?", Journal of Post Keynesian Economics, Vol. 15, No. 1,85-97.
 • BAHTİYAR, Görkem, BAKIR, Hasan (2011), "Türkiye'de İkiz Açık Hipotezi", Ekonomi Bilimleri Dergisi, C.3, S.2, 79-88.
 • BARIŞIK, Salih, KESİKOĞLU, Ferdi (2010), "Makro Ekonomik Değişken Olarak Bütçe Açığı-Cari Açık İlişkisi: Gelişmekte Olan Piyasalar Örneği", İktisat İşletme ve Finans, C.2, S.294, 109-127.
 • BEGG, David, FISCHER, Stanley, DORNBUSCH, Rudiger (1994), Economics, MC.Graw-Hill Book Company, Fourth Edition.
 • BİLGİLİ, F., BİLGİLİ, E. (1998), "Bütçe Açığının Cari İşlemler Üzerindeki Etkileri: Teori ve Uygulama", İktisat, İşletme ve Finans Dergisi, C.13, S. 146 (sayının eki), 4-16.
 • BLECKER, Robert A. (1992), Beyond the "Twin Deficits": A Trade Strategy for the 1990's, USA: Armonk, N.Y, Economic Policy Institute.
 • BOLAT, S., BELKE, M., ARAS, O. (2011), "Türkiye'de İkiz Açık Hipotezinin Geçerliliği: Sınır Testi Yaklaşımı", Maliye Dergisi, Sayı:261, 247-364.
 • BOZKURT, Hilal (2007), Zaman Serileri Analizi, Ekin Kitabevi, Bursa.
 • CEBULA, J. Richard (1987), The Deficit Problem in Perspective, Lexington Books.
 • CHOWDHURY, Khorshed, SALEH, A. Salman (2007), "Testing the Keynesian Proposition of Twin Deficits in the Presence of Trade Liberalisation: Evidence from Sri Lanka", Wotlongong Economics Working Paper, No: 07-09,
 • CORSETTI, Giancarlo and MULLER, Gemot J. (2006) "Twin Deficits: Squaring Theory, Evidence and Common Sense", Economic Policy, Vol.21, No.48, 597-638.
 • ÇETİNTAŞ, Hakan, BARIŞIK, Salih (2005), "Yapısal Kırılma, Birim Kök ve İkiz Açıklar Hipotezi: Türkiye'den Ampirik Bulgular", Maltepe Üniversitesi Ekonomik, Toplumsal ve Siyasal Analiz Dergisi,, Sayı:l, 43-57.
 • DARRAT, Ali F. (1988), "Have Large Budget Deficits Caused Rising Trade Deficits?", Southern Economic Journal, Vol.54, No.4, 879-887.
 • DICKEY, D.A., FULLER, W.A. (1981), "Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Series with a Unit Root", Econometrica, Vol.49, No.4, 1057-73.
 • DPT, Ekonomik ve Sosyal Göstergeler, http://www.dpt.gov.tr
 • ENDERS, Walter, LEE, Bong-Soo (1990), "Current Account and Budget Deficits: Twins or Distant Cousins?", The Review of Economics and Statistics, Vol.72, No.3, 373-381.
 • ERCEG, Christopher J., GUERRIERI, Luca, GUST, Christopher (2005), "Expansionary Fiscal Shocks and the US Trade Deficit", International Finance, Vol.8, No.3, 363-397.
 • ERDÎNÇ, Zeynep (2008), "İkiz Açıklar Hipotezinin Türkiye'de 1950-2005 Yılları Arasında Eşbütünleşme Analizi ve Granger Nedensellik Testi İle İncelenmesi", A Ü, Sosyal Bilimler Dergisi, C.8, S.l, 209-222.
 • ERGİNAY, Akif (1994), Kamu Maliyesi, Ankara: Savaş Yayınları.
 • GUJARATI, D.N. (1999), Temel Ekonometri, (Çev.Ü. Şenesen ve G.G. Şenesen), Literatür Yay., İstanbul.
 • HATEMI-J, Abdulnasser, SHUKUR, Ghazi (2002), "Multivariate-based causality tests of twin deficits in the US", Journal of Applied Statistics, Vol.29, No.6, 817-824.
 • HEILBRONER, Robert L., BERNSTEIN, Peter L. (1989), The Debt and the Deficit: False Alarms/Real Possibilities, W. W. Norton & Company.
 • HYMAN, David N.(1990), Public Finance: A Contemporary Application of Theory to Policy, 3rd. Ed., The Dryden Press, Chicago.
 • İNCE, Macit (2001), Devlet Borçları ve Türkiye, Gazi Kitabevi, Ankara.
 • JOHANSEN, S. (1995), "Likelihood Based Inference in Cointegrated Vector Autoregressive Models", Oxford University Press, UK.
 • JOHANSEN, S.. (1988). "Statistical Analysis of Cointegrating Vectors", Journal of Economic Dynamics and Control, Vol.12, No.2-3, 231-254.
 • KAUFMANN, S., SCHARLER, J., WINCKLER, G. (2002), "The Austrian Current Account Deficits: Driven by Twin Deficits or by Intertemporal Expenditure Allocation?", Empirical Economics, Vol.27, No.3, 529-542.
 • KHALID, Ahmed M., GUAN, Teo W. (1999), "Causality Tests of Budget and Current Account Deficits: Cross-Country Comparisons", Empirical Economics, Vol.24,No.3, 389-402.
 • KLEIN, Lawrence R. (2006), "Issues Posed by Chronic US Deficit", Journal of Policy Modeling, Vol.28, No.6, 673-677.
 • KOUASSI, E., MOUGOUE, Mbodja, KYMN, Kern O. (2004), "Causality Tests of The Relationship Between The Twin Deficits", Empirical Economics, Vol.29, No.3, 503-525.
 • KULKARNI, Kishore G., ERICKSON, Erick Lee (2001), "Twin Deficit Revisited: Evidence From India, Pakistan And Mexico", The Journal of Applied Business Research, Vol.17, No.2, 97-104.
 • KUŞTEPELİ, Y. Rabia (2001), "An Empirical Investigation of the Feldstein Chain for Turkey", Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, C.2, S.l, 99-108.
 • KUTLAR, Aziz, ŞİMŞEK, Muammer (2001), "Türkiye'deki Bütçe Açıklarının Dış Ticaret Açıklarına Etkileri, Ekonometrik Bir Yaklaşım: (1984) (4)-2000 (2)", DEÜ, IIBFDergisi, C.16, S.l, 1-13.
 • LAU, Evan, TANG, T. Cheong (2009), "Twin Deficits in Cambodia: Are There Reasons for Concern? An Empirical Study", Monash Economics Working Papers, No: 11-09.
 • LEACHMAN, Lori L., FRANCİS, Bill (2002), "Twin Deficits: Apparition or Reality T, Applied Economics, Vol.34, No.9, 1121-1132.
 • MANGIR, Fatih (2012), "Türkiye îçin İkiz Açıklar Hipotezi Testi (1980-2011)", Niğde Üniversitesi İİBFDergisi, C.5, S.2, 136-149.
 • MARINHEIRO, Carlos F. (2001), "Ricardian Equivalence: an Empirical Application to the Portuguese Economy", Catholic University of Leuven, CES Discussion Paper Series No. 01.12., 1-41.
 • MILLER, Stephen M., RUSSEK, Frank S. (1989), "Are the Deficits Really Related?", Contemporary Economic Policy, Vol.7, No.4, 91-115.
 • ONAFOWORA, O.A., OWOYE, Oluwole (2006), "An Empirical Investigation of Budget and Trade Deficits: The Case of Nigeria", The Journal of Developing Areas, Vol.39, No.2, 153-174.
 • ORHAN,Osman Z., ERDOĞAN, Seyfettin (2010), Genel Ekonomi, Umuttepe Yay., Kocaeli.
 • PAPADOGONAS, Theodore, STOURNARAS, Yannis (2006), "Twin Deficits and Financial Integration in EU Member-States", Journal of Policy Modeling, Vol.28, No.5, 595-602.
 • PEHLİVAN, Osman (2006), Kamu Maliyesi, Derya Kitabevi, Trabzon.
 • PERKINS, James O. Newton (1997), Budget Deficits and Macroeconomic Policy, New York, St. Martin's Press.
 • PIERSANTI, Giovanni (2000), "Current Account Dynamics and Expected Future Budget Deficits: Some International Evidence", Journal of International Money and Finance, Vol.19, No.2, 255-271.
 • RICCIUTI, Roberto (2003), "Assessing Ricardian Equivalence", Journal of Economic Surveys, Vol.17, No.l, 55-78.
 • ROSENSWEIG, Jeffrey A., TALLMAN, Ellis W. (1993), "Fiscal Policy And Trade Adjustment: Are The Deficits Really Twins?", Economic Inquiry, Vol.31, No.4, 580-594.
 • SALVATORE, Dominick (2006), "Twin Deficits in the G-7 Countries and Global Structural Imbalances", Journal of Policy Modeling, Vol.28, No.6, 701-712.
 • SEATER, John J. (1993),"Ricardian Equivalence", Journal of Economic Literature, Vol.31, No.l, 142-190.
 • SEVÜKTEKİN, M., NARGELEÇEKENLER, M. (2010), Ekonometrik Zaman Serileri Analizi - Eviews Uygulamalı, Nobel Yayın Dağıtım, Geliştirilmiş 3. Baskı.
 • SEYİDOĞLU, Halil (2009), Uluslararası İktisat: Teori, Politika ve Uygulama, Güzem Yay., İstanbul.
 • STANLEY, T. D. (1998), "New Wine in Old Bottles: A Meta-Analysis of Ricardian Equivalence", Southern Economic Journal, Vol.64, No.3, 713-727.
 • TCMB, Elektronik Veri Dağıtım Sistemi, http://evds.tcmb.gov.tr
 • TUNÇSİPER, Bedriye, SÜREKÇİ, Dilek (2011), "Türkiye'de İkiz Açıklar Hipotezinin Geçerliliğinin Zaman Serisi Analizi", A Ü Sosyal Bilimler Dergisi, C.l 1, S.3, 103-120.
 • UĞUR, A. Atilla, KARATAY, Pelin (2009), "İkiz Açıklar Hipotezi: Teorik Çerçeve ve Hipoteze Yönelik Yaklaşımlar", Sosyoekonomi, Sayr.l, 101-122.
 • UTKULU, Utku (2003), "Türkiye'de Bütçe Açıkları ve Dış Ticaret Açıkları Gerçekten İkiz mi? Koentegrasyon ve Nedensellik Bulguları", DEÜ, IIBF Dergisi, C.18, S.l, 45-61.
 • ÜMİT, A. Öznur, YILDIRIM, Kemal (2008), "İkiz Açıklar Hipotezi: Türkiye Analizi", İktisat, îsletme ve Finans Dergisi, C.23, S.267, 116-132.
 • VAMVOUKAS, George A. (1999), "The Twin Deficits Phenomenon: Evidence From Greece", Applied Economics, Vol.31, No.9, 1093-1100.
 • WISSEM, Ajili (2007), "The "Twin Deficits": Are They Really Twins? An Empirical Investigation of the Case of a Small Developing Economy", The TUP Journal of Applied Economics, Vol.6, No.l, 42-73.
 • YAPRAKLI, Sevda (2010), "Türkiye'de Esnek Döviz Kuru Rejimi Altında Dış Açıkların Belirleyicileri: Sınır Testi Yaklaşımı", Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, C.65, S.4, 141-163.
 • YAY, G. Gürkan, TAŞTAN, Hüseyin (2007), "İkiz Açıklar Olgusu: Frekans Alanında Nedensellik Yaklaşımı", İÜ. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Sayı:37, 87-111.
 • YÜCEL, Fatih, ATA, A. Yılmaz (2003), "Eş-Bütünleşme ve Nedensellik Testleri Altında İkiz Açıklar Hipotezi: Türkiye Uygulaması", ÇÜ Sosyal Bilimler Dergisi, C.12, S. 12, 1-13.
 • ZIVOT, Eric, ANDREWS, D.W.K. (1992), "Further Evidence of Great Crash, the Oil- Price Shock and the Unit Root Hypothesis", Journal of Business and Economic Statistics, Vol.10, No.3, 251-270.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.