Özlem ÖZKAN
(Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Kocaeli, Türkiye)
Yıl: 2012Cilt: 27Sayı: 4ISSN: 1300-4387 / 2757-5004Sayfa Aralığı: 304 - 320Türkçe

170 5
Ülkelere göre kürtaja yönelik yasal düzenlemelere genel bir bakış
Kürtajın yasal olarak serbest olması zorunlu olmakla beraber, kadın sağlığı için tek başına yeterli de değildir. Bu derleme makalenin amacı, kapitalizm var olduğu günden bu güne ülke örneklerine dayalı olarak kürtaja yönelik yasal düzenlemeleri genel hatlarıyla ortaya koymaktır. 1950'li yıllara kadar her ne kadar bazı çabalar olsa da çok sayıda kapitalist ülkede kürtaj yasa dışı kabul edilmiş, serbestleşen az sayıda ülkede ise bu, belirli koşullara bağlanmıştır. 1950'li yıllardan sonra tüm kapitalist ülkelerde kürtaj, tedricen de olsa serbestleştirilmeye başlamış, 1960-1976 arası dönemde büyük bir hız kazanmıştır. Günümüzde ise kürtajı tamamen yasaklayan ya da sadece kadın sağlığı için izin veren ülkeler, yaklaşık dünya nüfusunun % 26'sını oluşturan 68 ülkedir. Annenin sadece fiziksel sağlığı tehdit altında ise kürtaja izin veren ülkeler, dünya nüfusunun %10'unu içeren 35 ülkedir. Bu ülkelerin yaklaşık yarısı Afrika ülkesidir. Annenin sadece mental sağlığı tehdit altında ise kürtaja izin veren ülkeler dünya nüfusunun %4'ünü içeren 23 ülkedir. Kısıtlama olmaksızın kürtaja izin veren 56 ülke ise dünya nüfusunun %40'ını oluşmaktadır. Bunun 31'i Avrupa bölgesi ülkesidir. Her ne kadar kürtajın yasal düzenlemelerle tedricen serbestleşmesi artsa da, yasal düzenlemelerin birinci önceliği, birinci basamak sağlık hizmetleri kapsamında ulaşılabilir ve parasız genelde üreme sağlığı özelde aile planlaması hizmeti sunmayı öncelemek olmalıdır.
Fen > Tıp > Temel Sağlık Hizmetleri
Sosyal > Uluslararası İlişkiler
DergiDerlemeErişime Açık
 • Bajos, N, Moreau, C, Leridon, H, Ferrand, M. (2004) Why has the number of abortions not declined in France over the past 30 years?. Populations and Societies, 407 December: 2-4.
 • Berer, M. (2009) Provision of abortion by mid-level providers: international policy, practice and perspectives. Bulletin of World Health Organization, 87:58-63.
 • Boland, R, Katzive, L. (2008) Developments in laws on induced abortion:1998-2007. International Family Planning Perspectives, 34(3):110-120.
 • Cook, R.J., Dickens, B.M. (1978) A decade of international change in abortion law: 1967-1977. American Journal of Public Health, 68(7):637-644.
 • Cook, R.J., Dickens, B.M. (1988) International developments in abortion laws: 1977-1988. American Journal of Public Health, 78(10):1305-1311.
 • Cook, R.J., Dickens, B.M., Bliss, L.E. (1999) International developments in abortion law from 1988 to 1998. American Journal of Public Health, 89(4):579-586.
 • Engels, F. (1845). Die Lage der Arbeitenden Klasse in England. Çev. Fincancı, Y. (1997) ingiltere'de Emekçi Sınıfın Durumu. Sol Yayınları. 1. Baskı.
 • Fiala, C. (2005). Abortion in Europe: Are the laws and practices patient centred? Entre Nous 59:23-25.
 • International Planned Parenthood Federation (IPPF) European Network. (2007) Abortion legislation in Europe. P26
 • Navarro, V. (1978) The crisis of the western system of medicine in contemporary capitalism. International Journal of Health Services, 8 (2):179-211. Çev.: Özkan Ö, Balta E. (2001) Modern batı kapitalizmde sağlık sisteminin krizi. Toplum Sağlık ve Eczacı Dergisi. 1(1):61-85.
 • Rahman, A., Katzive, L., Henshaw, S.K. (1998) A global review of laws induced abortions 1985-1997. International Family Planning Perspective, 24(2):56-64.
 • Sastre, M.T., Peccarisi, C, Legrain, E, Mullet, E, Sorum, P. (2007) Acceptability in France of Induced abortion for adolescents. The American Journal of Bioethics, 7(8): 26-32.
 • Schulman, H. (1973) A critical analysis of induced abortion. Bulletin of The New York Academy of Medicine, 49(8):694-701.
 • Stetson, D.M. (1986) Abortion law reform in France. Journal of Comparative Family Studies, Autumn XVII(3): 277-288.
 • The Alan Guttmacher Institue. (2007) Sharing Responsibility: Women, Society and Abortion Worldwide. Erişim adresi: www.internationalmidwives.org/.../Sharing.....Erişim tarihi: 14.09.2012
 • The Center for Reproductive Rights-TCRR-. (2011) Abortion Worldwide: Twelve Years of Reform. 44-80. Erişim adresi: http://reproductiverights.org/sites/default/files/documents/ pub_bp_abortionlaws10.pdf. Erişim tarihi: 28.09.2012.
 • The Center for Reproductive Rights-TCRR-. (2008) Abortion Worldwide: Seventeen Years of Reform. 44-80. Erişim adresi: http://reproductiverights.org/sites/default/files/documents/ pub_bp_abortionlaws10.pdf. Erişim tarihi: 28.09.2012.
 • Tietze, C. (1967) Abortion in Europe. American Journal of Public Health, 57(11):1923-1932.
 • Tunkel, V. (1979) Abortion: How early, how late, and how legal? British Medical Journal, 28 July:253-256.
 • Vekemans, M. (2009) Making induced abortion safe and legal, worldwide. The European Journal of Contraception and Reproductive Health Care, June 14(3):165-168.
 • Yaman-Öztürk, M. (2010) Ücretli İş ve Ücretsiz Bakım Hizmeti Ekseninde Kadın Emeği: 1980'lerden 2000'lere. S. Dedeoğlu ve M. Yaman Öztürk (der.) Kapitalizm Ataerkillik ve Kadın Emeği içinde, İstanbul: SAV Yayınları.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.