Vedia GÜLÜM
(Seyhan Rotary Anadolu Lisesi, Yüreğir, Adana, Türkiye)
FATMA PERVİN BİLİR
(Çukurova Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Adana, Türkiye)
Yıl: 2011Cilt: 9Sayı: 2ISSN: 1304-284X / 2717-6347Sayfa Aralığı: 57 - 64Türkçe

175 9
Beden eğitimi öğretim programının uygulanabilme koşulları ile ilgili beden eğitimi öğretmenlerinin görüşleri
İnsanları diğer canlılardan ayıran en büyük özelliklerinden biri elde ettikleri bilgi ve birikimleri, eğitim ve öğretim yoluyla yeni nesillere aktarmalarıdır. Yaşamakta olduğumuz “bilgi çağında” bilginin hızla artması, iletişim olanaklarının çoğalması ve teknolojinin yaygınlaşması sonucunda toplumlar, insanlarda geliştirmek istedikleri özelliklere göre eğitim programlarını sürekli geliştirip değiştirmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı, bu ihtiyaçtan hareketle 2006-2007 eğitim yılında “İlköğretim Beden Eğitimi (1-8. Sınıflar)” Dersi Öğretim Programını yapılandırmacı yaklaşımı esas alarak yeniden düzenlemiş uygulamaya geçirmiştir. Bu çalışmanın amacı, yapılandırmacı yaklaşımı esas alan beden eğitimi öğretim programının uygulanabilme koşulları ve program ile ilgili eğitim gereksinimi açısından beden eğitimi öğretmenlerinin görüşlerinin değerlendirilmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu 133 beden eğitimi öğretmeni oluşturmuştur. Veriler “Beden eğitimi programı değerlendirme anketi” aracılığı ile toplanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 11. paket programı kullanılarak betimsel istatistik olarak ifade edilmiştir. Sonuç olarak; davranışçı eğitim sisteminden gelen beden eğitimi öğretmenlerinin, yapılandırmacı yaklaşımla hazırlanan beden eğitimi öğretim programını özümseyemedikleri, buna karşılık, program ile ilgili eğitim gereksinimi duymadıkları saptanmıştır. Ayrıca öğretmenler, uygulama açısından sınıf mevcutlarının uygun olmayışı, ders saati, araç-gereç ve tesislerin yetersiz olması nedeni ile bu programın uygulanmadığını belirtmişlerdir.
Fen > Tıp > Spor Bilimleri
Sosyal > Davranış Bilimleri
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Sosyal > Eğitim, Özel
Sosyal > Aile Çalışmaları
Sosyal > Müzik
DergiDiğerErişime Açık
 • 1. İnal, N. Beden Eğitimi ve Spor Bilimi, Nobel Yayınevi, Ankara, 2003.
 • 2. Aracı, H. Öğretmenler ve Öğrenciler İçin Okullarda Beden Eğitimi. 3.Baskı, Nobel Yayın Dağıtım Yayın No: 222, Ankara, 2001.
 • 3. Büyükkaragöz, S., Çivi, C. Genel Öğretim Metotları Öğretimde Planlama Uygulama. Beta Basım Yayın Dağıtım Yayın No:936, Ankara, 1999.
 • 4. Milli Eğitim, beden eğitimi öğretim programı. Erişim: http://ttkb.meb.gov.tr/ogretmen. Erişim tarihi:12.10.2007
 • 5. Titiz, O. Yeni Öğretim Sistemi, Zambak Yayınları, 2005.
 • 6. Çon, M., Yetim, A., Ağaoglu, A,.S., Tasmektepligil, M.,Y.,“Elit Düzeyde Spor Yapanların Spora Yönelmelerinde ilk ve Ortaöğretim Kurumlarının Etkisi Üzerine Bir Araştırma”, Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 11:1, 41-53, 1997.
 • 7. Underwood, J.,T. Imbalances in School Play Facilities-Case Study: Elementary School in London, Ontario, The Degree of Master of Arts, The University of Western Ontario London, Canada, (Proquest Online Veri Tabam UMI No:08565, 16/12/2007) 1971.
 • 8. Körmükcü, Y. İlköğretim I.Kademe Beden Eğitimi Derslerinin Program ve Uygulamalarındaki Sorunlar, 9.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 3-5 Kasım, Muğla,659-661, 2006.
 • 9. Solmaz, A. Milli Eğitim Okullarında Beden Eğitimi Dersinin İşlevsel, Kocaeli, 2006. Durumu Erişim: http://www.yok.gov.tr/tez/tez_tarama.htm. Erişim Tarihi 2.11.2008
 • 10. Ayan, S. İlköğretim 1. ve 2. Kademe Beden Eğitimi Dersinin Amaçlarına Göre Uygulanma Durumunun İncelenmesi, Ankara, 2007. Erişim : http://www.yok.gov.tr/tez/tez_tarama.htm Erişim Tarihi 2.11.2008
 • 11. Kangalgil M, Dönmez B. İlköğretim Okullarında Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Beden Eğitimi Dersine İlişkin Görüşleri (Sivas Örneği), Milli Eğitim Dergisi, 2003.Erişim: http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/15ç/kangalgil-donmez.htm Erişim: 30.12.2007
 • 12. Demirhan, G., Saçlı, F., Cengiz, C., Çiçek, S. Türkiye’de Beden Eğitimi Öğretmeni Eğitiminde Yapılan Araştırmaların İncelenmesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde Yeni ve Yaratıcı Yaklaşımlar Sempozyumu, 13-14 Ocak, Ankara, Spor Eğit. Grubu Yayını, 63-90, 2007.
 • 13. Beden Eğitimi, Görsel Sanatlar ve Teknoloji Tasarım Derslerinde Ölçme Değerlendirme Erişim: www.meb.gov.tr/ttkb Erişim tarihi:12.05.2010
 • 14. Yapılandırmacı Yaklaşım Sınıf Mevcutları Erişim: http://www.egitimciyiz.com/v2/modules/sections/index_op_printpage_artid_51.html Erişim Tarihi 2.11.2008
 • 15. Topses, G. Cumhuriyet Döneminde Eğitimin Gelişimi. 75 Yılda Eğitim. İstanbul: Numune Matbaası,1999
 • 16. Öğretmenlerin Yeni İlköğretim Programına İlişkin Görüşleri Erişim: http://ilkogretim-online.org.tr/vol6say3/v6s3m37.pdf Erişim Tarihi 2.11.2008
 • 17. Milli Eğitim Bakanlığı, Beden Eğitimi http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/150/guclu.htm Erişim 15.10.2008
 • 18. Bilge, N. Türkiye’de Beden Eğitimi Öğretmeninin Yetiştirilmesi, 1. baskı, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1989.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.