GÜLAY BEDİR
(Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Tokat, Türkiye)
Ayşe AKKURT
(Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Tokat, Türkiye)
Yıl: 2012Cilt: 0Sayı: 28ISSN: 1302-7956 / 2717-834X Sayfa Aralığı: 303 - 314Türkçe

224 0
Şarkılarla coğrafya öğretimi
Bu araştırmanın amacı coğrafya ders konularının öğretiminde yararlanılmak üzere hazırlanan şarkıların işlevselliğine ve etkililiğine yönelik öğretim üyelerinin ve öğretmenlerin görüşlerini belirlemektir. Araştırma nitel araştırma yöntemi ile yürütülmüştür. Araştırma 5 öğretim elemanı (Atarürk Üniversitesi) ve Tokat il merkezinde görev yapan 5 öğretmen (3 coğrafya öğretmeni ve 2 sınıf öğretmeni) olmak üzere toplam 10 katılımcı ile yürütülmüştür. Araştırmanın verileri açık uçlu sorulardan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu ile elde edilmiştir. Toplanan Veriler betimsel analiz yöntemine göre analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda öğretmen ve öğretim üyeleri Coğrafya konularını temel alarak hazırlanan şarkıların eğitim-öğretimi kolaylaştıracak, ilgi çekici, öğrenciyi güdeleyen, coğrafi bilgi kazanılmasına yardımcı uygun bir ders materyali olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca öğrencilerin coğrafya dersine karşı olumlu tutum geliştireceklerini vurgulamışlardır. Müziğin eski çağlardan beri insanın yaşamında etkisi ve yararı birçok alanda yapılan çalışmalarla ortaya konulmaya çalışılmıştır. İnsanları dinlendiren, eğlendiren müziğin eğitsel amaçlı kullanılması, eğitim-öğretim ortamlarını öğrenciler açısından daha eğlenceli, zevkli bir hale getirebilir. Ayrıca öğrencilerin öğrenmesini kolaylaştırarak kalıcılığı artırabilir.
Fen > Temel Bilimler > Matematik
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Sosyal > Eğitim, Özel
Sosyal > Müzik
DergiDiğerErişime Açık

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.