KAMİL ALİ GIYNAŞ
(Ahi Evran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Edebiyatı Bölümü, Kırşehir, Türkiye)
Yıl: 2012Cilt: 7Sayı: 1ISSN: 1308-2140 / 1308-2140Sayfa Aralığı: 1133 - 1157Türkçe

263 1
Hilâlî’nin manzum kırk hadis tercümesi
Hz. Peygamber’in “Ümmetimin dinî işlerine dair kırk hadis ezberleyeni Allah kıyamet günü fakihler ve âlimler zümresiyle haşreder.” hadisi münasebetiyle İslâm tarihi boyunca çeşitli kırk hadisler risaleler şeklinde derlenmiş, ezberlenmeye çalışılmıştır. İslâmî geleneğin içinde yer alan kimi şairler de seçtikleri kırk hadisi manzum şekilde tercüme etmişler, bu yolla manzum kırk hadis kaleme alma geleneği oluşmuştur. Bu yazıda Hilâlî’nin manzum kırk hadis tercümesinin gelenek içerisindeki yeri tespit edilmeye çalışılacak, sonrasında eserin metnine yer verilecektir.
DergiDiğerErişime Açık
 • AKSOY Hasan, Mustafa Âlî’nin Manzum Kırk Hadis Tercümeleri, İstanbul 1991.
 • AKSOY Hasan, “Fevrî‟nin Manzum Kırk Hadis Tercümesi”, Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, S. 13-15 (1997), s. 121-130.
 • AKSU Cemal, “Hanif‟in Manzum Kırk Hadis Şerhi”, İlmî Araştırmalar, S. 17 (2004), s. 17-34.
 • CİHAN Sadık, “Nüzhet Ömer Efendi ve Hadîs-i Erbain Tercemesi”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S. 5 (1991), s. 35-66.
 • CİHAN Sadık, “Şeyhî ve Hadis-i Erbain Tercümesi”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S. 9 (1997), s. 5-27.
 • GÜNENÇ Halil, İmam Nevevî-40 Hadis, Beyan Yayınları, İstanbul 2005.
 • İPŞİRLİ Mehmet, “Bostanzâde Mehmed Efendi”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, C. 6, Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul 1992, s. 311.
 • KARAHAN Abdülkadir, “Tercüme Edebiyatından Nümuneler Üzerinde Çalışmalar Câmî‟nin Arba‟în‟i ve Türkçe Tercümeleri”, Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, S. 4 (1952), s. 345- 371.
 • KARAHAN Abdülkadir, “Türk Edebiyatında Arapça‟dan Nakledilmiş Kırk Hadis Tercümesi ve Şerhleri”, Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, S. 5 (1953), s. 59-81.
 • KARAHAN Abdülkadir, “Abdurrahman Câmî‟nin Seyyid İbrâhim Osmanzâde Tarafından Tercüme Edilmiş Bilinmeyen Bir Kırk Hadîs Tercümesi”, Prof. M. Tayyip Okiç Armağanı, Sevinç Matbaası, Ankara 1978, s. 71-86.
 • KARAHAN Abdülkadir, İslâm-Türk Edebiyatında Kırk Hadîs Toplama, Tercüme ve Şerhleri, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara 1991.
 • KARAHAN Abdülkadir, “Kırk Hadis”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, C. 25, Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul 2002, s. 467-473.
 • KILIÇ Müzahir (2001). Hâkânî Mehmed Bey, Hayatı, Kişiliği ve Hadis-i Erba’în’in Tenkitli Metni, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erzurum.
 • KILIÇ Müzahir, “Edebiyat Tarihi Bakımından Kırk Hadisler”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, S. 18 (2001), s. 93-101.
 • KÖKSAL M. Fatih, “Yenipazarlı Vâlî‟nin Manzum İlk Kırk Hadis Tercümesi”, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel Sayı (2007), s. 237-251.
 • KÜRKÇÜOĞLU Kemâl Edip, Fuzûlî Kırk Hadîs Tercümesi, Millî Eğitim Basımevi, İstanbul 1951.
 • Necib Âsım, “Hadîs-i Erba‟în Tercümeleri”, Millî Tetebbular Mecmûası, S. 4 (1331), s. 143-165.
 • SEVGİ, Ahmet, “Mevlânâ Cemâl Efendi‟nin Manzum Kırk Hadis Tercemesi”, İslami Edebiyat, S. 3 (1988), s. 25-27.
 • SEVGİ Ahmet, “Câmî‟nin Kırk Hadîsi‟nin Türkçe ve Arapça Manzûm Bir Tercümesi Üzerine”, MÜFEF Türklük Arastırmaları Dergisi Âmil Çelebioğlu Armağanı, S. 7 (1993a), s. 517-536.
 • SEVGİ Ahmet, Latîfî-Sübhatü’l-Uşşâk, Konya 1993b.
 • SEVGİ Ahmet, Merdümî-Tuhfetü’l-İslâm (Manzûm Kırk Âyet ve Kırk Hadis Tercümesi), Selçuk Üniversitesi Basımevi, Konya 1993c.
 • SEVGİ Ahmet, Molla Câmî’nin Erba’în’i ve Manzûm Türkçe Tercümeleri, Alp Ofset, Konya 2000.
 • SEVGİ Ahmet, “Azmî‟nin Hadîs-i Erba‟în Tercümesi”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S. 9 (2001), s. 107-132.
 • SEZEN Tahir, Osmanlı Yer Adları (Alfabetik Sırayla), T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Yayını, Ankara 2006.
 • SOLMAZ Süleyman, Ahdî ve Gülşen-i Şu’arâsı (İnceleme-Metin), Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, Ankara 2005.
 • UĞUR Mücteba, “Erba‟ûn”, Ansiklopedik Hadis Terimleri Sözlüğü, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 1992, s. 78-79.
 • YILDIRIM Selahattin, Osmanlı’da Kırk Hadis Çalışmaları 1, İstanbul 2000.
 • YILDIZ Alim, “Okçuzâde Mehmet Şâhî ve Manzum Kırk Hadis Tercümesi: Ahsenü‟l-Hadîs”, DEÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, S. 17 (2003), s. 115-148.
 • YILDIZ Alim, “Sirâcî‟nin Manzum Kırk Hadis Tercümesi, C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. XV, S. 1 (2011), s. 127-150.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.