NAİL YILDIRIM
(Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat, Türkiye)
Yıl: 2012Cilt: 18Sayı: 1ISSN: 1300-4832 / 2148-2403Sayfa Aralığı: 143 - 166Türkçe

136 1
Eğitim denetmeni ve bakanlık denetmeni imajları üzerine karşılaştırmalı bir çalışma
Denetim hizmetlerinin başarılı bir biçimde yürütülmesinde, algının yeri önemlidir. Çünkü öğretmenler denetim programlarına, denetmene ve onun statüsüne ilişkin algılarına göre tepkide bulunurlar. Araştırmada, denetmenlerin öğretmen ve müdürler üzerindeki mevcut ve ideal imajlarının belirlenmesi, belirlenen imajlarının karikatürize edilerek görsel olarak ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Nitel araştırma yaklaşımı doğrultusunda tasarlanan bu araştırmada “içerik analizi” yapılmış ve olgubilim (fenemenoloji) deseni kullanılmıştır. Araştırma kapsamında 26’sı ilköğretim ve 25’i lisede olmak üzere toplam 51 öğretmen ve okul müdürüyle görüşme yapılmıştır. Öğretmen ve okul müdürünün denetmenlere ilişkin algılarını betimlemek için araştırmacı tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış bir görüşme formu kullanılmıştır. Öğretmen ve okul müdürüne göre bakanlık denetmenleri ile eğitim denetmenlerinin imajları arasındaki farkın incelendiği araştırmada, ilköğretimde görev yapan öğretmen ve müdürlerin eğitim denetmenleri hakkında algılarındaki kodlanmış imajların tamamına yakını olumsuz olduğu görülmektedir. Öğretmen ve okul müdürlerine göre karikatürize edilmiş denetmen imajları, uygulanan hizmet içi eğitim seminerlerinde pedagojik araç olarak kullanılabilir.
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Sosyal > Eğitim, Özel
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Arıkan, E. (2004). Karikatür ve toplum. 9. Uluslararası Ankara Karikatür Vakfı Etkinlikleri (20 Temmuz 2004), http://www.ndkarikaturvakfi.org.tr/ katalog2003.htm adresinden 17.03.2011 tarihinde alındı.
 • Aydın, M. (1993). Çağdaş eğitim denetimi. Ankara: Pegem.
 • Balcı, A. (2005). Sosyal bilimlerde araştırma (5. Baskı). Ankara: Pegem A.
 • Bennett, T. (2006). Clinical supervision marriage: A matrimonial metaphor for understanding the supervisor-teacher relationship. Http://www.Eric.Ed.Gov/ Erıcwebportal/Contentdelivery/Servlet/Erıcservlet?Accno=Ed480183 adresinden 18.03.2011 tarihinde alındı.
 • Cerit, Y. (2006). Eğitim fakültesi öğrencilerinin üniversitenin örgütsel imaj düzeyine ilişkin algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 47, 343-365.
 • Çetinkanat A. C., Sağnak, M. (2010). İlköğretim ve bakanlık müfettişlerinin iletişim stillerinin karşılaştırılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38,35-43.
 • Döş, İ. (2010). Aday öğretmenlerin müfettişlik kavramına ilişkin metafor algıları.
 • Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(3), 607 -629.
 • Gökçe, A. T. ve Kantos, Z. E. (2010). İlköğretim okulu öğrencilerinin algılarına göre müfettişler. II. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi. 23-25 Haziran Kütahya.
 • Gündüz, Y. (2010). İlköğretim okullarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin ilköğretim müfettişlerine ilişkin tutumlarının incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 1-23.
 • Kayıkçı, K. (2010). Bakanlık ve ilköğretim müfettişlerinin iş doyumları açısından karşılaştırılması. II. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi. 23-25 Haziran Kütahya.
 • Keogh, B., & Naylor, S.(1999). Concept cartoons, teaching and learning in science: an evaluation. International Journal of Science Education, 21(4) 431-446.
 • Kocabaş, İ. ve Özdemir T. Y. (2010). Ortaöğretim öğrencilerinin denetime ilişkin metaforik algıları. II. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi. 23-25 Haziran Kütahya.
 • Leppert, R. (2002). Sanatta anlamın görüntüsü; imgelerin toplumsal işlevi (Çev. İsmail Türkmen). İstanbul: Ayrıntı.
 • Monroe, C. E (2003). An analysis of principalship metaphors at the beginning of thenew millennium, a dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of doctor of education, The University of North Carolina, Greensboro.
 • Oğuz, E. (2010). Denetmenlerin denetim sürecinde yaşadıkları sorunlar (Samsun ili örneği). II. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi. 23-25 Haziran Kütahya.
 • Öz, F. (2003). Türkiye Cumhuriyeti millî eğitim sisteminde teftiş. Eskişehir: Osmangazi Üniversitesi Basımevi.
 • Özenç, H. (2002). Türkiye’nin imaj sorunu ve ihracat. Kalder Forum, 2(8).
 • Samancı, O., Taşçıoğlu, N. ve Çetin, İ. (2010). İlköğretimde görev yapan öğretmenlerin müfettişlerden beklentileri. II. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi. 23-25 Haziran Kütahya.
 • Sünbül, Ö. ve İnandı, Y. (2005). İlköğretim ve lise öğretmenlerinin, ilköğretim ve bakanlık müfettişlerine ilişkin tutumlarını belirlemeye yönelik ölçek geliştirme çalışması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(2), 214-226.
 • Taymaz, H. (2010). Eğitim sisteminde teftiş kavramlar ilkeler yöntemler. Ankara: Pegem A.
 • Töremen, F. ve Döş, İ. (2009). İlköğretim öğretmenlerinin müfettişlik kavramına ilişkin metaforik algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 9(4).
 • Uğurel, I. ve Moralı, S. (2006). Karikatürler ve matematik öğretiminde kullanımı. Milli Eğitim Dergisi. 70, 32-46.
 • Uslu, A. (2004). Karikatür sanatı ve karikatür ürünleri. Denizli Sempozyum Metinleri (20 Temmuz 2004). http://www.huslu.8k.com/yazi1.htm adresinden 22.02.2011 tarihinde alındı.
 • Ülker, Y. ve Kaya, S. (2010). İlköğretim müfettişlerinin rehberlik, değerlendirme ve soruşturma rolleri hakkında öğretmen görüşlerinin saptanması. II. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi. 23-25 Haziran Kütahya.
 • Yalçınkaya, M. (1992). Ortaöğretimde ders denetimi (Yayımlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara. Seçkin.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.