Erol DEMİR
(Van Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Van, Türkiye)
K. Mesut ÇİMRİN
(Ahi Evran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, Kırşehir, Türkiye)
Yıl: 2011Cilt: 17Sayı: 3ISSN: 1300-7580 / 2148-9297Sayfa Aralığı: 204 - 216Türkçe

184 4
Arıtma çamuru ve humik asit uygulamalarının mısırın gelişimi, besin elementi ve ağır metal içerikleri ile bazı toprak özelliklerine etkileri
Bu araştırmanın amacı; artan dozlarda arıtma çamuru (0, 10, 20 ve %30 AÇ) ve humik asit (0, 1000, 1500 ve 2000 ppm HA) uygulamalarının kireçli bir toprakta yetiştirilen mısırın (Zea mays L.) gelişimine, besin elementi ve ağır metal kapsamları ve hasattan sonra uygulamaların bazı toprak özelliklerine etkilerini belirlemektir. Artan dozlarda uygulanan arıtma çamuru, hasattan sonra deneme toprağının pH ve kireç içeriğinde azalmalara neden olurken, toprağın tuz, organik madde P, Ca, Mg, Fe, Mn, Zn, Cu, Cd, Ni, Pb ve Co içeriklerinde önemli artışlara neden olmuştur. AÇ dozları mısır bitkisinin kök ve kök üstü aksamlarının yaş ve kuru ağırlıkları ile bitki boyunu önemli derecede artırmıştır. Artan AÇ ile mısır bitkisi kök P, K ve Zn, mısır kök üstü kısımlarında ise P, K, Ca, Mg, Fe, Mn, Zn, Cu, Cd, Ni, Pb ve Co içeriklerinde önemli artışlar saptanırken, kök Fe, Mn, Cd, Ni, Pb ve Co içeriklerinde önemli azalmalar saptanmıştır. Artan dozlardaki HA uygulamaları toprağın organik madde ve alınabilir P, Ca ve Mg içerikleri üzerinde önemli etkide bulunurken, diğer toprak özelliklerine önemli bir etkisi saptanmamıştır. Mısır bitkisinin kök ve kök üstü kısımlarının yaş ve kuru ağırlıklarını ile bitki boyu HA’nın 1000 ppm’lik dozuna kadar artmış bu dozdan sonra önemli derecede azalmışlardır. HA uygulamaları ile mısırın kök mikro element içeriklerinde azalmalara neden olmasına rağmen bu durum istatistiksel olarak önemli bulunmamış ve sonuç olarak, %20’lik AÇ ve 1000 ppm’lik HA dozlarının en uygun olduğu görüşüne varılmıştır.
Fen > Ziraat > Ziraat Mühendisliği
Fen > Ziraat > Bahçe Bitkileri
Fen > Ziraat > Bitki Bilimleri
Fen > Ziraat > Ziraat, Toprak Bilimi
Fen > Temel Bilimler > Biyoloji
Fen > Temel Bilimler > Çevre Bilimleri
Fen > Mühendislik > Çevre Mühendisliği
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Aşık B B & Katkat A V (2004). Gıda sanayi arıtma tesisi atığının (arıtma çamuru) tarımsal alanlarda kullanım olanakları. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 18(2): 59-71
 • Aydeniz A (1985). Toprak Amenajmanı. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 928, Ders Kitabı No: 263, Ankara
 • Baveye P, McBride M B, Bouldin D, Hinesly T & Dahdoh M S A (1999). Mass balance and distribution of sludge-borne trace elements in a silt loam soil following long-term application of sewage sludge. The Science of the Total Environment 227:13-28
 • Benedetti A, Figliolia A, Izza C, Canali S & Rossi G (1996). Some toughts on the physiological effects of humic acids: interactions with mineral fertilisers. Agrochimica 40(5-6): 229-240
 • Bermudes D, Juares M, Sanches-Andreu J & Jordo J D (1993). The role of the EDDHA and humic acids on the solubility of soil phosphorus. Communications in Soil Science and Plant Analysis 24(7&8): 673- 678
 • Bozkurt M A & Çimrin K M (2003). The effects of sewage sludge applications on nutrients and heavy metal concentration in a calcareous soil. Fresenius Environmental Bulletin 12(11): 1354-1360
 • Bozkurt M A, Yılmaz İ & Çimrin K M (2000a). Kentsel arıtma çamurunun kışlık arpada azot kaynağı olarak kullanılması. Tarım Bilimleri Dergisi 7(1): 105-110
 • Bozkurt M A, Erdal İ, Çimrin K M, Karaca S & Sağlam M (2000b). Kentsel arıtma çamuru ve humik asit uygulamalarının mısır bitkisinin besin elementi içeriği ve ağır metal kapsamına etkisi. Tarım Bilimleri Dergisi 6(4): 35-43
 • Bragato G, Leita L, Figliolia A & De Nobil M (1997). Effects of sewage sludge pre-treatment on microbial biomass and bioavaibility of heavy metals. Soil and Tillage Research 49:129-134
 • Caseneva de Sanfilippo E, Argüello J A, Abdala G, & Orioli G A (1990). Content of auxin, inhibitor and gibberillin-like substances in humic acids. Biologia Plantarum 32: 346-351
 • Chen Y & Aviad T (1990). Effect of Humic Substances on Plant Growth. In Humic Substances in Soil and Crop Science; Selected Readings American Society of Agronomy and Soil Science Society of America. Madison, pp. 161-189
 • Cohen D, Webber B & Bryant M D (1979). Land Application of Chemical Sewage Sludge-Lysimeter Studies. In: Alexandre D, Ott H (Eds), First European Symposium Treatment and Use of Sewage Sludge Proceedings 13-15 February, Cadarache, 108-138
 • Çimrin K M, Bozkurt M A & Erdal İ (2000). Kentsel arıtma çamurunun tarımda fosfor kaynağı olarak kullanılması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi 10(1): 85-90
 • Çimrin K M, Karaca S & Bozkurt M A (2001). Mısır bitkisinin gelişimi ve beslenmesi üzerine humik asit ve N P K uygulamalarının etkisi. Tarım Bilimleri Dergisi 7(2): 95-100
 • Delgado Arroyo M M, Porcel Cots M Á, Mıralles De Imperıal Hornedo R, Beltrán Rodríguez E M, Berıngola Berıngola L & Martín Sánchez J V (2002). Sewage sludge compost fertilizer effect on maize yield and soil heavy metal concentration. Departamento de Medio Ambiente, INIA. Apdo.8111. 28080, 147-150
 • Erdal İ, Bozkurt M A & Çimrin K M (2000). Kireçli bir toprakta yetiştirilen mısır bitkisinin (Zea mays L.) gelişimi ve fosfor alımı üzerine hümik asit ve fosfor uygulamalarının etkisi. Turkish Journal Agriculture and Forestry 24(6): 663-668
 • Gaynor J D & Halstead R L (1976). Chemical and plant extractabitiy of metals and plant growth on soils amended with sludge. Canadian Journal of Soil Science 56: 1-8
 • Gravnaska S M (1994). Determination of the effect of the sludge from waste water treatment station near Sofia-city fertilizer N. Pousarov Institue of Soil Science and Agro-Ecology 1080.
 • Kacar B (1984). Bitki Besleme Uygulama Kılavuzu. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 900, Uygulama Kılavuzu:214, Ankara.
 • Krebs R, Gupta S K, Furrer G & Schulin R (1998). Solubility and plant uptake of metals with and without liming of sludge-amended soils. Journal of Environmental Quality 27:18-23
 • Lobartini J C, Orioli G A & Tan K H (1998). Caharacteristics of soil humic acid fractions seperated by ultrafitration. Communications in Soil Science and Plant Analysis 28(9&10): 787-796
 • Lopez-Mosquera M E, Moiron C & Carral E (2000). Use of dairy-industry sludge as fertilizer for grassland in northwest spain: heavy metal levels in the soil and plants. Resource Conservation and Recycling 30:95-109
 • Mantovi P, Baldoni G & Toderi G (2005). Reuse of liquid, dewatered, and composted sewage sludge on agricultural land: effects of long-term application on soil and crop. Water Research 39(2-3): 289-296
 • Ortiz O & Alcaniz J M (2006). Bioaccumulation of heavy metals in Dactylis glomerata L. growing in a calcareous soil amended with sewage sludge. Bioresource Technology 97: 545–552.
 • Padem H & Öcal A (1999). Effect of humic acid applications on yield and some characteristics of processing tomato. Acta Horticulturae 487:159-164
 • Pagliai M & Guidi G (1980). Porosity and pore size distribution in a field test following sludge and compost application. in: Proceedings of the Second European Symposium on Characterization, Treatment and Use of Sewage Sludge 21-23 October,Vienna, 545-552
 • Pedreno N J, Gomez J, Moral M R & Mataix L, 1996. Improving the agricultural value of semiarid soil by addition of sewage sludge and almond residue. Agriculture, Ecosystem & Environment 58(2-3):1-6
 • Pinamonti F, Stringari G & Zari G (1997). The use of compost: it’s effects on heavy metal levels in soil and plants. Resources, Conversation and Recycling 21: 129-141
 • Pujola M, Sana J, Senesi N & Miano T M (1992). Effects of organic fertilizer on functional groups of humic acid in soil. humic substances in the global environment and ınplications on human health: Proceedings of the 6 th International Meeting of the Internetional Humic Substances Society, 695-700, 20-25 September.
 • Qasim M N, Javed H & Subhan M (2001) Effect of sewage sludge on the growth of maize crop. Online Journal of Biological Sciences 1(2): 52-54
 • Senesi N, Loffredo E & Padonava G (1990). Effects of humic acid. herbicide interactions on the growth of Pisum sativum in nutrient solution. Plant and Soil 127: 41-47
 • TÇV (2010). Evsel ve kentsel arıtma çamurlarının toprakta kullanılmasına dair yönetmelik: http://www.cevre.org.tr/Tcm/Yonetmelikler/Evsel ve Kentsel Aritma Camurlarinin Toprakta Kullanilmasina Dair Yonetmelik.htm
 • Ulukan H (2008). Tarla bitkileri tarımında humik asit uygulaması. KSU Journal of Science and Engineering 11(2): 119-128
 • Valdrighi M M, Pera A, Agnolucci M, Frassinetti S, Lunardi D & Vallini G (1996). Effects of composts derived humic acids on vegetable biomass production soil system: A Comparative Study. Agriculture, Ecosystems and Environment 58(2-3): 133-144
 • Wang X J (1995). The effects of humic acid on the avability of phosphorus fertilizers in alkaline soils. Soil Use and Management 11(2): 99-102
 • Williams D E J,. Vlamis A H & Corey J E (1980). Trace element accumulation movement and disribution in the soil profile from massive applications of sewage sludge. Soil Science 129: 119-132
 • Yakupoğlu T & Özdemir N (2007). Erozyona uğramış topraklara uygulanan arıtma çamuru ve çay endüstrisi atığının toprakların mikro element içeriklerine etkileri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 22(2): 207-213
 • Yonebayashi K, Okazaki M, Pechayapisit J, Vijarnsom P, Zahari A B & Kyuma K (1994). Distribution of heavy metals among different bonding forms in tropical peat soils. Soil Science and Plant Nutrition 40(3):425-434
 • Yürük A & Bozkurt M A (2006). Heavy metal accumalation in different organs of plants grown under high sewage sludge doses. Fresenus Environmental Bulletin 15(2): 107-112

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.