CEYHUN GÜRKAN
(Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Maliye Bölümü, Ankara, Türkiye)
Yıl: 2013Cilt: 0Sayı: 164ISSN: 1300-3623 / 2645-8780Sayfa Aralığı: 1 - 26Türkçe

195 0
Modern maliye teorisinin klasik kökenleri: İbni Haldun'dan post-kameralizm e mali düşünce
Modern maliye teorisinde ortaya çıkan sorunlar disiplinleşme, teknikleşme ve uzmanlaşma olarak tanımlanabilir. Bu sorunları aşma yolunda maliye teorisi alanında esas olarak iki yönelim belirmiştir. Bunlar mali sosyoloji ve mali siyaset gibi disiplinlerarası çalışmalar ile modern maliye teorisinin klasik kökenlerindeki düşüncelere yönelik araştırmalardır. İbni Haldunun ve kameralizmin maliye düşüncesi modern maliye teorisinin bu iki yöneliminin kesişiminde günümüzde en çok dikkati çeken maliye teorileridir. Bu çalışma İbni Haldunu ve kameralizmi odağa alarak klasik maliye teorilerinin günümüz modern maliye düşüncesine etkisini ve bu klasik teorilerin günümüzde nasıl yorumlandığını incelemektedir.
Sosyal > İktisat
Sosyal > İşletme
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Alada, D.A. (2007), “Öncü İktisat Düşünürleri Yeni Liberalizme Karşı (mı)?”, Toplum ve Bilim, 108, 167-185.
 • Andic, S. (1965), “A Fourteenth Century Sociology of Public Finance”, Public Finance, 20 (1-2), 22-44.
 • Andic, F.M. ve Andic, S. (1985), “An Exploration into Fiscal Sociology: Ibn Khaldun, Schumpeter, and Public Choice”, Finanzarchiv, 43(83), 454-469.
 • Arslan, A. (2009), İbni Haldun, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Backhaus J.G. ve Wagner, R.E. (1987), “The Cameralists: Public Choice Perspective”, Public Choice, 53, 3-20.
 • Backhaus, J.G. ve Wagner, R.E. (2004), “Society, State and Public Finance: Setting the Analytical Stage”, J.G. Backhaus ve R.E. Wagner (der.), Handbook of Public Finance içinde, Boston: Kluwer Academic Publishing, 1-13.
 • Backhaus, J.G. ve Wagner, R.E. (2005), “From Continental Public Finance to Public Choice: Mapping Continuity”, History of Political Economy, 37 (Suppl. 1), 314-332.
 • Backhaus, J.G. (2002), “Old or New Public Finance: A Plea for the Tried and True”, Public Finance Review, 30(6), 612-645.
 • Basu, R.L. (2011), Kautilya’s Arthasastra (300 B.C.): Economic Ideas, http://www.smashwords.com/books/download/65088/1/latest/0/0/kautliyasarthasastra- 300-bc-economic-ideas.pdf
 • Boulakia, J.D.C. (1971), “Ibn Khaldun: A Fourteenth-Century Economist”, The Journal of Political Economy, 79(5), 1105-1118.
 • Braudel, F. (2002), The Structure of Everyday Life, S. Reynolds (çev.), Londra: Phoenix Press.
 • Brennan, G. ve Buchanan, J.M. (2000), The Power to Tax: Analytical Foundations of a Fiscal Constitution, The Collected Works of James M. Buchanan Vol. 9, Indianapolis: Liberty Fund.
 • Buchanan, J.M. (1966), “„La Scienza delle Finanze‟: Maliye Teorisinde İtalyan Geleneği”, A.Nemli (çev.), Maliye Teorisi ve Politik İktisat: Seçilmiş Makaleler içinde, İstanbul: Fakülteler Matbaası, 21-66.
 • Buchanan, J.M. (1975), “Public Finance and Public Choice”, National Tax Journal, 28(4), 383-394.
 • Buchanan, J.M. (1987), “The Constitution of Economic Policy”, The American Economic Review, 77(3), 243-250.
 • Congdon W.J., Kling, J.R. ve Mullainathan, S. (2011), Policy and Choice: Public Finance through the Lens of Behavioral Economics, Washington: The Brookings Institution.
 • Dome, T. (2004), The Political Economy of Public Finance in Britain, 1767-1873, Londra/NY: Routledge.
 • Eusepi, G. ve Wagner, R.E. (2013), “Tax Prices in a Democratic Polity: The Continuing Relevance of Antonio de Viti de Marco”, History of Political Economy, 45(1), 99-121.
 • Falay, N. (1978), İbni Haldun’un İktisadi Görüşleri, İstanbul: Güryay Matbaacılık.
 • Goldscheid, R. (1958), “A Sociological Approach to Problems of Public Finance”, R. Musgrave ve A.T. Peacock (der.), E. Henderson (çev.), Classics in the Theory of Public Finance içinde, Londra: MacMillan, 202-213.
 • Goode, R. (1970), “Public Finance in the International Encyclopedia of the Social Sciences: A Review Article”, Journal of Economic Literature, 8(1), 27-34.
 • Gulbenkian Komisyonu (2003), Sosyal Bilimleri Açın: Sosyal Bilimlerin Yeniden Yapılanması Üzerine Rapor, Ş. Tekeli (çev.), İstanbul: Metis Yayınları, 7-36.
 • Gürkan, C. (2007), “Kameralizm: Modern Yönetim ve Maliye Düşüncesinin Doğuşu ve Gelişimi”, Toplum ve Bilim, 110, 216-246.
 • Gürkan, C. (2008), “Kameralizm: Merkantilizm ve Fizyokrasi ile Bir Karşılaştırma”, F. Başkaya ve A. Ördek (der.), Ekonomik Kurumlar ve Kavramlar Sözlüğü içinde, Ankara: Özgür Üniversite, 625-650.
 • Hassan, Ü. (1982), İbn Haldun’un Metodu ve Siyaset Teorisi, Ankara: Sevinç Matbaası, 136-160.
 • Herlitz, L. (1993), “Conceptions of History and Society in Mercantilism, 1650- 1730”, J. Heilbron, L. Magnusson ve B. Wittrock (der.), The Rise of the Social Sciences and the Formation of Modernity: Conceptual Change in Context, 1750- 1850 içinde, Londra: Kluwer Academic Publishers, 88-124.
 • Hobbes, T. (1993), Leviathan, S. Lin (çev.), İstanbul: YKY.
 • Hume, D. (1970), “Of Public Credit”, Writings on Economics, E. Rotwein (der.), Wisconsin: The University of Wisconsin Press, 90-107.
 • İbni Haldun (1954), Mukaddime Cilt I, Z.K. Ugan (çev.), Ankara: Maarif Basımevi.
 • İbni Haldun (1968), Mukaddime Cilt II, Z.K. Ugan (çev.), Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
 • Justi, J.H.G.V. (1965), “Public Finance” (System des Finanzwesens)”, A. Monroe (der.), Early Economic Thought: Selections from Economic Literature Prior to Adam Smith içinde, Cambridge: Harvard University Press, 379-399.
 • Kayaalp, O. (2004), The National Element in the Development of Fiscal Theory, New York: Palgrave-Macmillan.
 • Manu (2009), The Laws of Manu, G. Bühler (çev.), Bibliolife, http://www.sacredtexts. com/hin/manu.htm
 • Madra, Y.M. ve Adaman, F. (2010), “Public Economics after Neoliberalism: A Theoretical-Historical Perspective”, Euro. J. History of Economic Thought, 17(4), 1079-1106.
 • Mouhammed, A.H. (2007), “On Ibn Khaldun‟s Contribution to Heterodox Political Economy”, History of Economics Review, 46, 89-105.
 • Michell, W.C. (1984a), “Schumpeter and Public Choice, Part I”, Public Choice, 42: 73-88.
 • Michell, W.C. (1984b), “Schumpeter and Public Choice, Part II”, Public Choice, 42: 161-174.
 • Montesquieu, C. (2004), Kanunların Ruhu Üzerine, F. Baldaş (çev.), İstanbul: Seç Yayın Dağıtım, 203-215.
 • Myrdal, G. (1953), “The Theory of Public Finance”, The Political Element in the Development of Economic Theory içinde, Londra: Routledge&Kegan Paul Ltd., 156-190.
 • Nalbantoğlu, H.Ü. (2010), “Joseph Needham ve „Batı‟nın Bilimi”, Arayışlar: Düşünce, Bilgi, Sanat içinde, İstanbul: İletişim, 341-359.
 • O‟Brien, P. (1975), “Classical Public Finance”, The Classical Economists içinde, Oxford: Clarendon Press, 240-271.
 • O‟Brien, P. (2007), History of Economic Thought as an Intellectual Discipline, Cheltenham: Edward Elgar.
 • O‟Connor, J. (1973), The Fiscal Crisis of the State, New York: California State University.
 • Okumuş, E. (2005), “Osmanlılar‟da Siyasal Bir Kurum Olarak Adalet Dairesi”, Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, 5, 45-51.
 • Öncü, A. (1993), Sosyoloji ya da Tarih: İbn-i Haldun ve Mukaddime Üzerine Bir Deneme, Ankara: Öteki Yayınevi.
 • Öncü, A. ve Candan, N. (2010), “Asabiyet & Mülk & Devlet İlişkileri: İbni Haldun‟dan Günümüze Değişimin Yönü”, R.D. Özbay v.d. (der.), Birinci İktisat Tarihi Kongresi Tebliğleri-2 içinde, İstanbul Ticaret Odası Yayın No: 2010-67, İstanbul: Altan Basım Ltd., 264-281.
 • Parry, G. (1963), “Enlightened Government and Its Critics in Eighteenth-Century Germany”, The Historical Journal, 6(2), 178-192.
 • Petty, W. (1899), A Treatise of Taxes and Contributions, C.H. Hull (der.), The Economic Writings of Sir William Petty, Vol. 1 içinde, Cambridge: Cambridge University Press, 1-97. http://files.libertyfund.org/files/1677/0605-01_Bk.pdf
 • Peukert, H. (2006), “Justi‟s Moral Economics and His Sytem of Taxation (1766)”, Journal of Economic Behavior & Organization, 59, 478-496.
 • Ricardo, D. (1997), Ekonomi Politiğin ve Vergilendirmenin İlkeleri, T. Ertan (çev.), İstanbul: Belge.
 • Rousseau, J.-J. (2005), Ekonomi Politik, İ. Birkan (çev.), Ankara: İmge.
 • Schmölders, G. (2006), The Psychology of Money and Public Finance, B. Frank ve E. Kirchler (der.), I. Grant ve K. Gren (çev.), New York: Palgrave-Macmillan.
 • Schumpeter, J.A. (1991), “The Crisis of the Tax State”, R. Swedberg (der.), Joseph A. Schumpeter: The Economics and Sociology of Capitalism, N.J-Princeton: Princeton University Press, 99-140.
 • Schumpeter, J.A. (1950), Capitalism, Socialism, and Democracy, New York: Harper&Brothers Publishers.
 • Seligman, E. (2001), Edwin Seligman’s Lectıre on Public Finance, 1927-1928, W.J. Samuels (der.), Londra: Elsevier.
 • Smith, A. (2006), Milletlerin Zenginliği, H. Derin (çev.), İstanbuk: İşbankası Kültür Yayınları.
 • Somel, S.A. (2001), “Osmanlı Reform Çağında Osmanlıcılık Düşüncesi (1839- 1913)”, T. Bora ve M. Gültekingil (der.), Cumhuriyet’e Devreden Düşünce Mirası: Tanzimat ve Meşrutiyet’in Birikimi (Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce Cilt 1) içinde, İstanbul: İletişim, 88-116.
 • Sur, F.H. (1949), “Maliye Tarihine Kısa Bir Bakış”, Ankara Hukuk Fakültesi Dergisi, 6(2-4), 246-278.
 • Tolan, B. (1993), Sosyoloji, Ankara: Adım Yayıncılık.
 • Tribe, K. (1988), Governing Economy: The Reformation Discourse 1750-1840, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Tütengil, C.O. (1956), Montesquieu’nün Siyasi ve İktisadi Fikirleri, İstanbul: İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi.
 • Wagner, R.E. (2003), “Public Choice and the Diffusion of Classic Italian Public Finance” Il Pensiero Economico, 11(1), 271-282, http://mason.gmu.edu/ ~rwagner/Diffusion%20of%20Italian%20Public%20Finance.PDF
 • Wagner, R.E. (2012), “The Cameralists: Fertile Sources for a New Science of Public Finance”, J.G. Backhaus (der.), Handbook of History of Economic Thought: Insights on the Founders of Modern Economics içinde, Londra: Springer, 123-135.
 • Weiss, D. (1995), “Ibn Khaldun on Economic Transformation”, International Journal of Middle East Studies, 27(1), 29-37.
 • Wicksell, K. (1958), “A New Principle of Just Taxation”, R.A. Musgrave ve A.T. Peacock (der.), J. Buchanan (çev.), Classics in the Theory of Public Finance içinde, Londra: MacMillan, 72-118.
 • Wolfe, M. (1968), “Jean Bodin on Taxes: The Sovereignty-Taxes Paradox”, Political Science Quarterly, 83(2), 263-284.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.