ERGÜN RECEPOĞLU
(Kastamonu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Kastamonu, Türkiye)
Yıl: 2013Cilt: 21Sayı: 2ISSN: 1300-8811Sayfa Aralığı: 575 - 588Türkçe

257 2
Öğretmenlerin iş motivasyonlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi
Bu araştırmada ilköğretim okulu öğretmenlerinin iş motivasyonlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma var olan durumu tespit etmeye yönelik tarama modelinde betimsel bir araştırmadır. Araştırmanın evrenini Kastamonu ilinde ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenler; örneklemini ise Kastamonu ili merkez ilçesinden basit seçkisiz örnekleme yoluyla seçilen 262 öğretmen oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Aksoy (2006) tarafından geliştirilen “İş Motivasyonu Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 11.5 programı kullanılmıştır Sonuç olarak, ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin motivasyon düzeyleri öğretmenlerin cinsiyetlerine, öğrenim durumlarına, branşlarına ve çalıştıkları okuldaki görev sürelerine göre anlamlı bir farklılık göstermezken; öğretmenlerin yaşına ve mesleki kıdemlerine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Sosyal > Eğitim, Özel
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Ağca, V. ve Ertan, H. (2008). Duygusal bağlılık içsel motivasyon ilişkisi. Antalya’da beş yıldızlı otellerde bir inceleme. Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, 10(2), 135-156.
 • Aksoy, H. (2006). Örgüt ikliminin motivasyon üzerine etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Barbuto, J. E. (Jnr) (2005). Motivation and transactional, charismatic, and transformational leadership: A test of antecedents. Journal of Leadership and Organizational Studies, 11(4), 26-40.
 • Cooman, R. D., Gieter, S. D., Pepermans, R., Bois, C. D., Caers, R. and Jegers, M. (2007). Graduate teacher motivation for choosing a job in education. Int. J. Educ. Vocat. G., 7, 123–136.
 • Delipoyraz, M. (2009). Motivasyon unsuru olarak kariyer yönetimi ve resmi ilköğretim okullarında bir uygulama. (Esenler örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Demirci, O. (2011). İlköğretim okullarında çalışan sözleşmeli ve kadrolu öğretmenlerin özlük haklarındaki farklılıklar ve iş motivasyonu. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Uşak Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uşak.
 • Düren, A. Z. (2000). 2000’li yıllarda yönetim. İstanbul: Alfa Basım Yayım Dagıtım.
 • Engin, E. (2004). Psikiyatri kliniğinde çalışan hemşirelerin öfke düzeyleri ile iş motivasyonları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Eren, E. (2000). Örgütsel davranış ve yönetim psikolojisi. İstanbul: Beta Kitapevi.
 • Eroğlu, F. (2000). Davranış Bilimleri. İstanbul: Beta Yayınevi.
 • Eroğlu, S. (2007). Toplam kalite yönetimi uygulanan orta öğretim kurumlarında öğretmenlerin örgütsel adanmışlık ve motivasyon düzeyleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Everett, G. B. (1988). A study of the relationship between principal’s leadership style and the level of motivation of the teaching staff. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Tennessee State University Graduate School, Tennessee.
 • Gagne, M., Forest, J., Gilbert, M. H., Aube, C., Morin, E. and Malorni, A. (2010). The motivation at work scale: Validation evidence in two languages. Educational and Psychological Measurement, 70(4), 628–646.
 • Genç, N. (2004). Yönetim ve Organizasyon. Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Goodridge, D. (2006). Relationships between transformational and transactional leadership with the motivation of subordinates. Unpublished Master Thesis, Concordia University Department of Management, Montreal, Quebec, Canada.
 • Joo, B. K. and Lim, T. (2009). The effects of organizational learning culture, perceived job complexity, and proactive personality on organizational commitment and intrinsic motivation.
 • Journal of Leadership & Organizational Studies,16(1), 48-60.
 • Güven, A. (2007). Kamu yöneticilerinin davranış tarzlarının personelin motivasyonu üzerine etkileri: Tokat il milli eğitim müdürlüğünde çalışan öğretmenler üzerinde bir uygulama. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Osman Paşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tokat.
 • Howard, J. B. (2007). A study to determine the relationship between principals’ leadership style and teacher motivation. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Capella University, Minneapolis.
 • Karakaya, A. ve Ay, F. A. (2007). Çalışanların motivasyonunu etkileyen faktörler: sağlık çalışanlarına yönelik bir araştırma. C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 31(1), 55-67.
 • Kaptan, S. (1999). Bilimsel araştırma teknikleri. Ankara: Gazi Yayınları.
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi (19. baskı). Ankara: Nobel.
 • Kim, S. H. (2005). Kendinizi ve başkalarını motive Etmenin 1001 yolu (Çev: A. Çimen). İstanbul: Timaş Yayınları.
 • Kulpcu, O. (2008). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmen ve yöneticileri motive etmede kullanılabilecek motivasyon araçları üzerine bir inceleme. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.
 • Küçük, F. (2007). Çalışanlarının işe güdülenmesinde Herzberg’in motivasyon-hijyen faktörlerinin önemi: Belediye çalışanlarına yönelik bir uygulama. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 44(511), 75-94.
 • Leonard, N.H., Beauvais, L.L. and Scholl, R.W. (1999). Work motivation: The incorporation of self-concept-based processes. Human Relations, 52(8), 969-998.
 • Lin, H.F. (2007). Effects of extrinsic and intrinsic motivation on employee knowledge sharing intentions. Journal of Information Science, 33 (2), 135–149.
 • Littlejohn, A. (2008). The tip of the iceberg: Factors affecting learner motivation. Regional Language Centre Journal, 39(2), 214-225.
 • Maehr, M. L. and Meyer, H. A. (1997). Understanding motivation and schooling: Where we’ve been, where we are, and where we need to go. Educational Psychology Review, Vol. 9, No. 4, 371-409.
 • Millette, V. and Gagne, M. (2008). Designing volunteers’ tasks to maximize motivation, satisfaction and performance: the impact of job characteristics on volunteer engagement. Motivation and Emotion, 32(1), 11-22.
 • Pekel, H. N. (2001). İşletmelerde motivasyon-verimlilik ilişkisi: Devlet hava meydanları işletmesi Antalya Havalimanı çalışanları arasında bir örnek olay araştırması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
 • Oades, C. D. (1983). Relationship of teacher motivation and job satisfaction. Yayımlanmamış Doktora Tezi, University of Manitoba, Canada.
 • Osterloh, M., Frey, B. S. and Frost, J. (2001). Managing motivation, organization and governance. Journal of Management and Governance, 5(3-4), 231-239.
 • Örücü, E. ve Kambur, A. (2008). Örgütsel-yönetsel motivasyon faktörlerinin çalışanların performans ve verimliliğine etkilerini incelemeye yönelik ampirik bir çalışma: Hizmet ve endüstri işletmesi örneği. Yönetim ve Ekonomi, 15(1), 85–97.
 • Özdemir, S. ve Muradova, T. (2008). Örgütlerde motivasyon ve verimlilik ilişkisi. Journal of Qafqaz University, 24, 146-153.
 • Öztürk, H. (2002). Hemşirelerin motivasyon düzeyleri ve performans düzeyleri. Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Öztürk, Z. ve Dündar, H. (2003). Örgütsel motivasyon ve kamu çalışanlarını motive eden faktörler. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 4 (2), 57-67.
 • Pennington, P. W. (1997). Principal leadership and teacher motivation in secondary schools. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Tennessee State University Graduate School, Tennessee.
 • Sabuncuoğlu, Z. ve Tüz, M. (2001). Örgütsel Psikoloji. Bursa: Ezgi Kitapevi.
 • Smith, T. M. (1999). A study of the relationship between principal’s leadership style and teacher motivation: The teachers’ perspective. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Georgia State University College of Education, Georgia.
 • Srinivasan, M.S. (2008). Motivation and human growth: A developmental perspective. Journal of Human Values, 14 (1), 63–71.
 • Şahin, A. (2004). “Yönetim kuramları ve motivasyon ilişkisi” Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11, 523–547.
 • Tanrıverdi, S. (2007). Katılımcı okul kültürünün yabancı dil öğretmenlerinin iş motivasyonuyla ilişkisine yönelik örnek bir çalışma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Tiryaki, A. (2008). İşletmelerde modern liderlik yaklaşımları ve çalışan motivasyonu ilişkisine yönelik bir uygulama. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Yılmaz, F. (2009). Eğitim örgütlerinde örgüt kültürünün öğretmenlerin iş motivasyonu üzerindeki etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.