FATİH YARDIMCIOĞLU
(Sakarya Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Sakarya, Türkiye)
Yıl: 2012Cilt: 13Sayı: 2ISSN: 1302-9703 / 2149-9047Sayfa Aralığı: 27 - 47Türkçe

137 0
OECD ülkelerinde sağlık ve ekonomik büyüme ilişkisinin ekonometrik bir incelemesi
Bu çalışmanın amacı 25 OECD ülkesi verisi kullanılarak 1975- 2008 dönemi için sağlık (yaşam beklenti düzeyi) ve ekonomik büyüme arasındaki uzun dönemli ilişkiyi araştırmaktır. Bu amaçla Pedroni eşbütünleşme testi, Pedroni FMOLS testi ve Canning; Pedroni panel nedensellik analizi kullanılmıştır. Pedroni eşbütünleşme testi her iki değişkenin uzun dönemde eşbütünleşme ilişkisine sahip olduğunu göstermektedir. Pedroni FMOLS test sonuçlarına göre panel genelinde sağlığın esnekliği % 0.18 olarak, ekonomik büyüme değişkeninin esnekliği ise % 0.17 olarak hesaplanmıştır. Yapılan nedensellik araştırmalarından Lamda-Pearson istatistiğine göre panelin geneli için panel nedensellik sonuçları sağlık ve ekonomik büyüme arasında uzun dönemde çift yönlü nedensellik ilişkisini göstermektedir. Bu bağlamda uzun dönemde araştırma kapsamındaki OECD ülkelerinde sağlık ve ekonomik büyüme değişkenleri arasında karşılıklı olarak anlamlı bir ilişkinin olduğu belirtilebilir.
Sosyal > İş
Sosyal > İşletme Finans
Sosyal > İktisat
Sosyal > İşletme
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Ak, R. (2012). “The Relationship between Health Expenditures and Economic Growth: Turkish Case”, Int. J. Buss. Mgt. Eco. Res., 3(1), 404-409.
 • AÖF (2004). Kamu Maliyesi, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Yayın No:1464, Eskişehir.
 • Asghar, N., Awan, A., & Hafeez ur Rahman (2012). “Human Capital and Economic Growth in Pakistan: A Cointegration and Causality Analysis”, Intemational Joumal of Economics and Finance, 4(4), 135-147.
 • Asteriou, D. & Hall, S.G. (2007). Applied Econometrics: A Modern Approach Using Eviews and Microfit Revisited Edition, Palgrave Macmillan, Newyork.
 • Ateş, S. (1998). Yeni İçsel Büyüme Teorileri ve Türkiye Ekonomisinin Büyüme Dinamiklerinin Analizi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Atik, H. (2006). Beşeri Sermaye, Dış Ticaret ve Ekonomik Büyüme, Ekin Kitapevi, Bursa.
 • Baltagi, B.H., Bai, H. & Kao, C. (2000). “Nonstationary Panels, Cointegration in Panels: A Survey”, Center for Policy Research Working Paper No. 16, http://www.maxwell.syr.edu/ uploadedFiles/cpr/publications/working_papers/wp16.pdf, 26.11.2012.
 • Baltagi, B.H. (2005). Econometric Analysis of Panel Data, 3rd edition, John Wiley&Sons Ltd., West Sussex, England.
 • Baltagi, B.H. (2011). Econometrics, Fifth Edition, Springer, New York.
 • Barro, R.J. (1990). “Government Spending in a Simple Model of Endogeneous Growth”, Journal of Political Economy, 98, S103-S125.
 • Bloom, D.E., Canning, D. & Sevilla, J. (2004). “The effect of Helath on Economic Growth: A Production Function Approach”, World Development, 32(1), 1–13.
 • Canning, D. & Pedroni, P. (2008). “Infrastructure, Long-Run Economic Growth And Causality Tests For Cointegrated Panels”, The Manchester School, 76(5 Special Issue 20081463–6786), 504– 527.
 • Choi, I. (2001). “Unit Root Tests for Panel Data”, Journal of International Money and Finance, 20, 249-272.
 • Cooray, A. (2013). “Does Health Capital Have Differential Effects on Economic Growth?”, Applied Economics Letters, 20, 244–249.
 • Çetin, M. & Ecevit, E. (2010). “Sağlık Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: OECD Ülkeleri Üzerine Bir Panel Regresyon Analizi”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 11 (2) 2010, 166-182.
 • Dağdemir, Ö. (2009). “Sağlık ve Ekonomik büyüme: 1960-2005 Döneminde Gelişmekte olan Ülkelerde Sağlık ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Karşılıklı İlişkinin Analizi”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 64(2), 75-96.
 • Djafar, F. & Dzul, H.H. (2011). “The Nexus Between Health And Economic Growth In Selected Asian Countries”, International Journal of Business and Society, 12(2), 109-126.
 • Dökmen, G. & Aysu, A. (2010). “Hükümet İstikrarının Doğrudan Yabancı Yatırımlar Üzerindeki Etkisi: Gelişmekte Olan Ülkelere İlişkin Ampirik Bir Çalışma”, Journal of Yasar University, 18(5), 3028-3037.
 • Dreger, C. & Reimers, H. E. (2005). “Health Care Expenditures in OECD Countries: A Panel Unit Root and Cointegration Analysis”, IZA Discussion Paper, 1469, 1-20.
 • Erdoğan, S. & Bozkurt, H. (2008). “Türkiye'de Yaşam Beklentisi-Ekonomik Büyüme ilişkisi: ARDL Modeli İle Bir Analiz”, Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, 3(1), 25-38.
 • Eryigit, S.B., Eryigit, K.Y. & Selen, U. (2012). “The Long-run Linkages between Education, Health and Defence Expenditures and Economic Growth: Evidence from Turkey”, Defence and Peace Economics, 23(6), December, 559 – 574.
 • Gong, L., Li, H. & Wang, D. (2012). “Health İnvestment, Physical Capital Accumulation, and Economic Growth”, China Economic Review, 23, 1104-1119.
 • Greene, W.H. (2003). Econometric Analysis, Fifth Edition, Pearson Education, Inc., Upper Saddle River, New Jersey.
 • Gujarati, D.N. (2004). Basic Econometrics, Fourth Edition, New York: The McGraw-Hill.
 • Gupta, I. & Mitra, A. (2004). “Economic Growth, Health and Poverty: An Exploratory Study for India”, Development Policy Review, 22(2): s.193-206.
 • Gürdal, T. & Yardımcıoğlu, F. (2008). “1996-2006 Dönemi Türkiye’de Sağlık Harcamalarının Gelişimi ve OECD Ülkeleriyle Karşılaştırmalı Analizi”, 1. Ulusal Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı (YEBKO), 11-12 Eylül 2008, İzmir, s. 141-155.
 • Gürsoy, B. (1978), Kamusal Maliye, 1. Cilt, 2. Baskı, Ankara Üniversitesi SBF Yayınları, Ankara.
 • Güvenek, B. & Alptekin, V. (2010). “Enerji Tüketimi ve Büyüme İlişkisi: OECD Ülkelerine İlişkin Bir Panel Veri Analizi”, Enerji, Piyasa ve Düzenleme, 1(2), 172-193.
 • Gyimah-Brempong, K. & Wilson, M. (2004). “Health Human Capital and Economic Growth in Sub- Saharan African and OECD Countries”, The Quarterly Review of Economics and Finance, 44(2), 296-320.
 • Han, E. & A. Kaya, A. (2004). İktisadi Kalkınma ve Büyüme, Editör: Erol KUTLU, TC. Anadolu Üniversitesi Yayınları, Yayın No: 1575, Eskişehir.
 • Hartwig, J. (2010). “Is Health Capital Formation Good for Long-term Economic Growth? – Panel Granger-causality Evidence for OECD Countries”, Journal of Macroeconomics, 32, 314–325.
 • Heshmati, A. (2001). “On the Causality between GDP and Health Care Expenditure in Augmented Solow Growth Model”, SSE/EFI Working Paper Series in Economics and Finance, 423, 1-19.
 • Im, K.S., Pesaran, M.H. & Shin, Y. (2003). “Testing for Unit Roots in Heterogeneous Panels”, Journal of Econometrics, 115, s. 53–74.
 • Kalyoncu, K. (2009). “Beşeri Sermayede Bir Yatırım Olarak Sağlık Ocağı Sayısındaki Değişme ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik Testi”, T.C. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (DÜSBED), ISSN: 1308-6219, 1(2), 38-46.
 • Kar, M. & Ağır, H. (2003). “Türkiye'de Beşeri Sermaye ve Ekonomik Büyüme: Nedensellik Testi”, II. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildiriler Kitabı, 181-190.
 • Kibritçioğlu, A. (1998). “İktisadi Büyümenin Belirleyicileri ve Yeni Büyüme Modellerinde Beşeri Sermayenin Yeri”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 53(1-4), 207–230.
 • Koying, C. & Young-Hsiang, Y. (2006). “Economic Growth, Human Capital İnvestment, and Health Expenditure: A Study of OECD Countries”, Hitotsubashi Journal of Economics, 47(1), 1-16.
 • Kök, R. & Şimşek, N. (2006). “Endüstri-içi Dış Ticaret, Patentler ve Uluslararası Teknolojik Yayılma”, http://www.deu.edu.tr/userweb/recep.kok/dosyalar/eidtpatentyayilma.pdf.
 • Levin, A., Lin, C. & Chu, C.J. (2002). “Unit Root Tests in Panel Data: Asymptotic and Finitesample Properties”, Journal of Econometrics, 108, 1–24.
 • Lucas, R. (1988). “On the Mechanics of Economic Development”, Journal of Monetary Economics. 22, 3-42.
 • Maddala, G.S. & Wu, S. (1999). “Comparative Study of Unit Root Tests With Panel Data and a New Simple Test”, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, Special Issue, 61, 631-652.
 • Mehrara, M. & Musai, M. (2011). “Health Expenditure and Economic growth: An ARDL Approach for the Case of Iran”, Journal of Economics and Behavioral Studies, 3(4), 249-256.
 • Narayan, S., Narayan, P.K. & Mishra, S. (2010). “Investigating The Relationship between Health and Economic Growth: Empirical Evidence from A Panel of 5 Asian Countries”, Journal of Asian Economics, 21, 401-411.
 • Nazlıoğlu, Ş. (2010). Makro İktisat Politikalarının Tarım Sektörü Üzerindeki Etkileri: Gelişmiş Ve Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Bir Karşılaştırma, Yayınlanmamış Doktora Tezi, T.C. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri.
 • Odubunmi, A.S., Saka, J.O. & Oke, D.M. (2012). “Testing the Cointegrating Relationship between Health Care Expenditure and Economic Growth in Nigeria”, International Journal of Economics and Finance; 4(11), 99-107.
 • Pazarlıoğlu, V. & Gürler, Ö.K. (2007). “Telekomünikasyon Yatırımları ve Ekonomik Büyüme: Panel Veri Yaklaşımı”, Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, 44(508), 35-43.
 • Pedroni, P. (2000). “Fully-Modified OLS for Heterogeneous Cointegrated Panels”, Advances in Econometrics, 15, 93-130.
 • Pradhan, R.P. (1011). “Effects of Health Spending on Economic Growth: A Time Series Approach”, Decision, 38(2), 68-83.
 • Romer, P.M. (1986). “Increasing Returns and Long-Run Growth”, Journal of Political Economy, 94(5), 1002-1037.
 • Robert Wood Johnson Foundation (2009). “Education Matters for Health. Commission to Build a Healthier America, Issue Brief 6: Education and Health”, http://www.commissiononhealth.org, 20.02.2012.
 • Sab, R. & Smith, S.C. (2001). “Human Capital Convergence: International Evidence”, IMF Working Paper, No: 32, March-01.
 • Schultz, T.W. (1968). Investment in Human Capital, Editör: M. Blaug, Economics of Education 1 Selected Readings, Penquin Books Ltd., England, 13-33.
 • Stacey, N. (1998). “Social Benefits of Education”, The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 559, 54-63.
 • Sun, H. & Parikh, A. (2001). “Exports, Inward Foreign Direct Investment (FDI) and Regional Economic Growth in China”, Regional Studies, 35(3), 187-196.
 • Taban, S. & Kar, M. (2006). “Beşeri Sermaye ve Ekonomik Büyüme: Nedensellik Analizi, 1969- 2001”, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 6(1), 159-181.
 • Taban, S. (2006). “Türkiye'de Sağlık ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisi”, Sosyoekonomi, 2, 31-46.
 • Tarı, R. (2010). Ekonometri, 6. Basım, Umuttepe Yayın No: 32, Kocaeli.
 • Telatar, M.O. & Terzi, H. (2010). “Nüfus ve Eğitimin Ekonomik Büyümeye Etkisi: Türkiye Üzerine Bir İnceleme”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 24(2), 197-214.
 • Temiz, D. & Korkmaz, S. (2007). “Türkiye'de Sağlık ve Ekonomik büyüme İlişkisi: 1965-2005 Dönemi”, TÜİK, 16. İstatistik Araştırma Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 266-278, http://www.tuik.gov.tr/ias/ias07/bildiriler/ias07kitap.pdf, (Erişim Tarihi: 01.12.2012).
 • Uluatam, Ö. (2003). Kamu Maliyesi, 8. Baskı, İmaj Yayıncılık, Ankara.
 • Ünsal, E.M. (2007). Makro İktisat, İmaj Yayıncılık, Ankara.
 • Wang, Y. (2011). “Health Care Expenditure and Economic Growth: Quantile Panel-Type Analysis”, Economic Modelling, 28, 1536–1549.
 • Webber, D. (2002). “Policies to Stimulate Growth: Should We Invest in Health or Education?”, Applied Economics, 34, 1633-1643.
 • Woodhall, M. (1987). Human Capital Concept, Editör: G. Psacharopoulos, Economics of Education: Research and Studies, Pergamon Press, Oxford, s. 21-24.
 • Yılmaz, M. (2008). Gelişmekte Olan Ülkelerde Doğrudan Yabancı Yatırımlar-Ekonomik Büyüme İlişkisi Panel Veri Analizi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, T.C. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, İzmir.
 • Yumuşak, İ.G. & Yıldırım, D.Ç. (2009). “Sağlık Harcamaları İktisadi Büyüme İlişkisi Üzerine Ekonometrik Bir İnceleme”, Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi, 4(1), 57-70.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.